Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в в гр. Пазарджик и с. Мало Конаре, общ. Пазарджик

124

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 94/29.04.2020 год., взето с Протокол № 5 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в в гр. Пазарджик и с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, по приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 23.06.2020 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – Заседателна зала, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 22.05.2020 г. до 19.06.2020 г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик или кметство Мало Конаре.

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 22.06.2020 год. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска Банка АД Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 19.06.2020 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 22.06.2020 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242              

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 23.06.2020 г. от 11.30 часа

 

 

          1. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.2214 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, две, две, едно, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Спартак», с площ 310 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предходен идентификатор: 55155.502.9626; 55155.502.1356, номер по предходен план: квартал: 425, парцел XIV – 9626, 1356, съседи: 55155.502.2218, 55155.502.9619, 55155.502.2215, 55155.502.2217, актуван с акт за частна общинска собственост № 5657/12.02.2020 г., с начална тръжна цена 21 700 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 653,10 лева).

          2. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.2215 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, две, две, едно, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Спартак», с площ 293 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предходен идентификатор: 55155.502.9626; 55155.502.1356, номер по предходен план: квартал: 425, парцел XIII – 9626, 1356, съседи: 55155.502.2214, 55155.502.9619, 55155.502.2216, 55155.502.2217, актуван с акт за частна общинска собственост № 5658/12.02.2020 г., с начална тръжна цена 20 510 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 397,90 лева).

          3. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.2216 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, две, две, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Спартак», с площ 302 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предходен идентификатор: 55155.502.9626; 55155.502.1356, номер по предходен план: квартал: 425, парцел XII – 9626, 1356, съседи: 55155.502.2215, 55155.502.9619, 55155.502.9651, 55155.502.2217, актуван с акт за частна общинска собственост № 5659/12.02.2020 г., с начална тръжна цена 21 140 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 533,00 лева).

          4. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1318 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, едно, три, едно, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Васил Априлов», с площ 1412 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг обществен обект, комплекс, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 410, парцел III – 1318, съседи: 55155.503.1317, 55155.503.9655, 55155.503.1319, актуван с акт за частна общинска собственост № 5683/28.02.2020 г., с начална тръжна цена 56 480 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 31 770,00 лева).

          5. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1319 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, едно, три, едно, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Васил Априлов», с площ 54 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 410, парцел I, съседи: 55155.503.1317, 55155.503.9655, 55155.503.1318, актуван с акт за частна общинска собственост № 5679/28.02.2020 г., с начална тръжна цена 2 160 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 215,00 лева).

         6. Урегулиран поземлен имот XII общ. (дванадесети тире общински), в кв. 198 (сто деветдесет и осем) по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с площ 480 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 2118/12.07.2010 г., с начална тръжна цена 2 880 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 156,90 лева).