Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Звъничево, с. Ляхово, с. Мокрище, и с. Юнаците, общ. Пазарджик

806

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредбата за общинската собственост и Решение № 66/24.03.2023 г., взето с Протокол №  3  на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Звъничево, с. Ляхово, с. Мокрище, и с. Юнаците, общ. Пазарджик, по приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, кметството по местонахождение на имота, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg

Търгът ще се проведе на 10.05.2023 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 07.04.2023 г. до 05.05.2023 г. на място след заявка в общинска администрация Пазарджик или в съответното кметство, на чиято територия се намира имотът, обект на продажбата.

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 09.05.2023 год. по IBAN сметка BG81UBBS 80023300455810  при ОББ АД, BIC код UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 05.05.2023 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 09.05.2023 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242             

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 10.05.2023 г. от 11.30 часа

 

               1. Поземлен имот с идентификатор 30572.501.511 (три, нула, пет, седем, две, точка, пет, нула, едно, точка, пет, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-196/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 23.11.2021 г., адрес на поземления имот: с. Звъничево, с площ 749 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 20, парцел: XXIX, съседи: 30572.501.838, 30572.501,839, 30572.501.512, 30572.501.510, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6194/11.02.2022 г., с начална тръжна цена 11 235 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 087,60 лева).

            2. Поземлен имот с идентификатор 44879.501.274 (четири, четири, осем, седем, девет, точка, пет, нула, едно, точка, две, седем, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-203/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Ляхово, с площ 993 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 13, квартал: 46, парцел: VII, съседи: 44879.501.369, 44879.124,2, 44879.501.244, 44879.501.283, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6436/13.02.2023 г., с начална тръжна цена 12 909 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 490,40 лева).

            3. Поземлен имот с идентификатор 48876.503.710 (четири, осем, осем, седем, шест, точка, пет, нула, три, точка, седем, едно, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-197/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Мокрище, ул. «ДЕВЕТНАДЕСЕТА», с площ 1330 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 100, парцел: XXII, съседи: 48876.503.598, 48876.503,708, 48876.503.712, 48876.503.711, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6444/15.02.2023 г., с начална тръжна цена 22 600 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 976,40 лева).

            4. Поземлен имот с идентификатор 48876.503.711 (четири, осем, осем, седем, шест, точка, пет, нула, три, точка, седем, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-197/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Мокрище, ул. «ДЕВЕТНАДЕСЕТА», с площ 1042 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 100, парцел: XXIII, съседи: 48876.503.710, 48876.503.598, 48876.503.712, 48876.503.597, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6443/15.02.2023 г., с начална тръжна цена 17 714 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 682,20 лева).

            5. Поземлен имот с идентификатор 86074.501.645 (осем, шест, нула, седем, четири, точка, пет, нула, едно, точка, шест, четири, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-198/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Юнаците, с площ 693 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 52, парцел: XVIII, съседи: 86074.501.810, 86074.501.644, 86074.501.635, 86074.501.634, 86074.501.633, 86074.501.646, актуван с акт за частна общинска собственост № 6445/15.02.2023 г., с начална тръжна цена 9 009 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 114,00 лева).