Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Величково, с. Говедаре, с. Мокрище, с. Тополи дол, с. Овчеполци и с. Сбор, общ. Пазарджик

914

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредбата за общинската собственост и Решение 268/24.11.2022 г., взето с Протокол № 13  на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Величково, с. Говедаре, с. Мокрище, с. Тополи дол, с. Овчеполци и с. Сбор, общ. Пазарджик, по приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, кметството по местонахождение на имота, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg

Търгът ще се проведе на 16.01.2023 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

-За позиции №№ 5, 6 и 7 не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица, посочени в член 3, ал. 7 и в случай, че не отговарят на условията по чл. 3 „в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 13.12.2022 г. до 12.01.2023 г. на място след заявка в общинска администрация Пазарджик или в съответното кметство, на чиято територия се намира имотът, обект на продажбата.

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 13.01.2023 год. по IBAN сметка BG81UBBS 80023300455810  при ОББ АД, BIC код UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 12.01.2023 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 13.01.2023 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242             

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 16.01.2023 г. от 11.30 часа

 

1.  Поземлен имот с идентификатор 10505.502.459 (едно, нула, пет, нула, пет, точка, пет, нула, две, точка, четири, пет, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-200/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Величково, с площ 813 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 8, парцел I, съседи: 10505.502.457, 10505.502.458, 10505.502.460, 10505.502.461, 10505.502.679, 10505.502.819, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6357/24.10.2022 г., с начална тръжна цена 9 756 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 039,00 лева).

2Поземлен имот с идентификатор 15271.501.2235 (едно, пет, две, седем, едно, точка, пет, нула, едно, точка, две, две, три, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-275/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 17.08.2021 г., адрес на поземления имот: с. Говедаре, п.к. 4453, ул. ДВАДЕСЕТ И ОСМА, с площ 475 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: 15271.501.554, номер по предходен план: 554, квартал: 2, парцел X, съседи: 15271.501.2236, 15271.501.24, 15271.501.570, 15271.501.583, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 15271.501.2235.1: застроена площ 64 кв.м., брой етажи 2, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, 2. Сграда 15271.501.2235.2: застроена площ 35 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване, актуван с акт за частна общинска собственост № 6069/02.08.2021 г., с начална тръжна цена 5 225 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1707,50 лева).

3.  Поземлен имот с идентификатор 48876.501.738 (четири, осем, осем, седем, шест, точка, пет, нула, едно, точка, седем, три, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-197/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.09.2022 г., адрес на поземления имот: с. Мокрище, ул. «ТРИДЕСЕТА» № 26, с площ 560 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m),, предишен идентификатор: 48876.501.480, номер по предходен план: 355, 356, квартал: 32, парцел XXIV-480, жилищно строителство, съседи: 48876.501.739, 48876.501.479, 48876.501.620, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6329/02.08.2022 г., с начална тръжна цена 8 400 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 516,40 лева).

 4. Поземлен имот с идентификатор 72713.501.90 (седем, две, седем, едно, три, точка, пет, нула, едно, точка, девет, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тополи дол, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-247/13.07.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.06.2021 г., адрес на поземления имот: с. Тополи дол, с площ 2 964 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 15, парцел: XIII, съседи: 501.91, 72713.501.409, 72713.501.102, 72713.501.393, 72713.501.392, ведно със сгради: сграда с идентификатор 72713.501.90.1: застроена площ 562 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за образование и сграда с идентификатор 72713.501.90.2: застроена площ 14 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: постройка на допълващото застрояване, актуван с акт за частна общинска собственост № 6021/07.06.2021 г., с начална тръжна цена 25 000 лева (в т.ч. земя - 7 410 лева и сгради – 17 590 лева), по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 23 479, 00 лева).

5. Поземлен имот с идентификатор 53285.159.24 (пет, три, две, осем, пет, точка, едно, пет, девет, точка, две, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-121/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.01.2022 г., адрес на поземления имот: с. Овчеполци, местност АЛИФКОВО, с площ 4323 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 4, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 159024, съседи: 53285.159.25; 53285.158.65; 53285.159.26, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6165/14.12.2021 г., с начална тръжна цена 3 480 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 172,92 лева).

 6. Поземлен имот с идентификатор 102.34 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, две, точка, три, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.10.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 2635 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000096, съседи: 65468.103.15; 65468.102.30; 65468.102.41; 65468.102.31; 65468.102.32; 65468.102.12; 65468.102.11; 65468.102.10; 65468.102.9; 65468.102.8; 65468.102.7; 65468.102.4; 65468.102.5; 65468.102.38; 65468.102.6, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6365/26.10.2022 г., с начална тръжна цена 2 240 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 163,24 лева).

 7. Поземлен имот с идентификатор 103.18 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, три, точка, едно, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.10.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 1531 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000092, съседи: 65468.103.12; 65468.103.16; 65468.102.42; 65468.102.3; 65468.102.1; 65468.102.38, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6366/26.10.2022 г., с начална тръжна цена 1 300 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 81,30 лева).