Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Величково, с. Добровница, с. Ляхово, с. Мало Конаре и с. Пищигово, общ. Пазарджик

861

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредбата за общинската собственост и Решение № 134/30.05.2023 г., взето с Протокол № 6  на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Величково, с. Добровница, с. Ляхово, с. Мало Конаре и с. Пищигово, общ. Пазарджик, по приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, кметството по местонахождение на имота, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg

Търгът ще се проведе на 19.07.2023 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

-За позиции №№ 11, 12 и 13 не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица, посочени в член 3, ал. 7 и в случай, че не отговарят на условията по чл. 3 и чл. 3 „в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 15.06.2023 г. до 17.07.2023 г. на място след заявка в съответното кметство, на чиято територия се намира имотът, обект на продажбата.

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 18.07.2023 год. по IBAN сметка BG81UBBS 80023300455810  при ОББ АД, BIC код UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 17.07.2023 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 18.07.2023 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242               

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 19.07.2023 г. от 11.30 часа

 

          1. Поземлен имот с идентификатор 10505.501.79 (едно, нула, пет, нула, пет, точка, пет, нула, едно, точка, седем, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-200/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.04.2023 г., адрес на поземления имот: с. Величково, с площ 2521 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 1, парцел: V, съседи: 10505.501.82; 10505.501.4; 10505.501.5; 10505.501.73, 10505.501.74, 10505.501.75, 10505.501.80, 10505.501.843, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6494/21.04.2023 г., с пазарна цена на имота 35 294 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 6 322,70 лева).

            2. Поземлен имот с идентификатор 10505.501.80 (едно, нула, пет, нула, пет, точка, пет, нула, едно, точка, осем, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-200/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.04.2023 г., адрес на поземления имот: с. Величково, с площ 2657 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 1, парцел: IV, съседи: 10505.501.843; 10505.501.79; 10505.501.75; 10505.501.837, 10505.501.76, 10505.501.1, 10505.501.77, 10505.501.81, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6495/21.04.2023 г., с пазарна цена на имота 37 198 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 6 663,80 лева).

            3. Поземлен имот с идентификатор 10505.501.82 (едно, нула, пет, нула, пет, точка, пет, нула, едно, точка, осем, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-200/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.04.2023 г., адрес на поземления имот: с. Величково, с площ 2002 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 1, парцел: VI, съседи: 10505.501.840; 10505.501.4; 10505.501.79; 10505.501.843, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6496/21.04.2023 г., с пазарна цена на имота 28 028 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 021,00 лева).

            4. Поземлен имот с идентификатор 21556.501.799 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, седем, девет, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.05.2022 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 925 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 71, парцел: IX, съседи: 21556.501.797, 21556.501.800, 21556.501.1273, 21556.501.798, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6276/27.04.2022 г., с начална тръжна цена 14 800 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 156,50 лева).

            5. Поземлен имот с идентификатор 21556.501.800 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, осем, нула, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.05.2022 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 973 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 71, парцел: X, съседи: 21556.501.802, 21556.501.803, 21556.501.804, 21556.501.805, 21556.501.1273, 21556.501.799, 21556.501.797, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6278/27.04.2022 г., с начална тръжна цена 15 568 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 372,20 лева).

            6. Поземлен имот с идентификатор 21556.501.805 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, осем, нула, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.05.2022 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 559 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 71, парцел: XI, съседи: 21556.501.804, 21556.501.1254, 21556.501.1273, 21556.501.800, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6277/27.04.2022 г., с начална тръжна цена 8 944 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 511,90 лева).

            7. Поземлен имот с идентификатор 21556.501.804 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, осем, нула, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.05.2022 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 598 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 71, парцел: XII, съседи: 21556.501.803, 21556.501.1254, 21556.501.805, 21556.501.800, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6282/27.04.2022 г., с начална тръжна цена 9 568 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 687,10 лева).

            8. Поземлен имот с идентификатор 21556.501.945 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, девет, четири, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.04.2022 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 777 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 77, парцел: II, съседи: 21556.501.944, 21556.501.1292, 21556.501.1288, 21556.501.946, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6242/24.03.2022 г., с начална тръжна цена 12 432 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 491,40 лева).

            9. Поземлен имот с идентификатор 44879.501.208 (четири, четири, осем, седем, девет, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-203/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.03.2023 г.,  адрес на поземления имот: с. Ляхово, с площ 721 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 10, парцел: III, съседи: 44879.501.302, 44879.501,205, 44879.501.206, 44879.501.207, 44879.501.300, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6516/05.05.2023 г., с начална тръжна цена 9 373 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 808,30 лева).

            10. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.2041 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, четири, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 423 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  за друг обществен обект, комплекс, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 120, парцел: XXV, съседи: 46749.501.232, 46749.501.2036, 46749.501.1640, 46749.501.2033, 46749.501.1621, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6512/04.05.2023 г., с начална тръжна цена 6 345 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 900,80 лева).

            11. Поземлен имот с идентификатор 56561.331.26 (пет, шест, пет, шест, едно, точка, три, три, едно, точка, две, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пищигово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-246/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 17.01.2022 г., адрес на поземления имот: с. Пищигово, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, с площ 1770 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 4, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 331026, съседи: 56561.501.1584; 56561.331.29; 56561.331.30; 56561.501.1500; 56561.331.31; 56561.331.21, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 56561.331.26.1: застроена площ 81 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, 2. Сграда 56561.331.26.2: застроена площ 75 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6518/10.05.2023 г., с пазарна цена на имота 2 920 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 110,63 лева).

            12. Поземлен имот с идентификатор 56561.331.29 (пет, шест, пет, шест, едно, точка, три, три, едно, точка, две, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пищигово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-246/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 09.05.2022 г., адрес на поземления имот: с. Пищигово, с площ 761 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – депо за битови отпадъци (сметище), категория на земята: 4, предишен идентификатор: 56561.331.26; 56561.888.9901, номер по предходен план: няма, съседи: 56561.501.1500; 56561.331.30; 56561.331.26; 56561.501.1584, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 56561.331.29.1: застроена площ 90 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, 2. Сграда 56561.331.29.2: застроена площ 25 кв.м., брой етажи 1, предназначение: гараж, актуван с акт за частна общинска собственост № 6519/10.05.2023 г., с пазарна цена на имота 1 260 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 165,20 лева).

            13. Поземлен имот с идентификатор 56561.331.30 (пет, шест, пет, шест, едно, точка, три, три, едно, точка, три, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пищигово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-246/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 09.05.2022 г., адрес на поземления имот: с. Пищигово, с площ 668 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – депо за битови отпадъци (сметище), категория на земята: 4, предишен идентификатор: 56561.331.26; 56561.888.9901, номер по предходен план: няма, съседи: 56561.331.29; 56561.501.1500; 56561.331.26, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 56561.331.30.1: застроена площ 61 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6520/10.05.2023 г., с пазарна цена на имота 1 100 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 022,80 лева).