Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Величково и с. Мирянци, общ. Пазарджик

349

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 44/25.02.2021 год., взето с Протокол № 2 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Величково и с. Мирянци, общ. Пазарджик., по приложение № 1,

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на  22.04.2021 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – Заседателна зала, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 19.03.2021 г. до 20.04.2021 г. на място, след заявка в кметство Величково и кметство Мирянци, общ. Пазарджик.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 21.04.2021 год. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска Банка АД Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 20.04.2021 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 21.04.2021 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242           

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 22.04.2021 г. от 11.30 часа

 

1. Поземлен имот с идентификатор 10505.502.666 (едно, нула, пет, нула, пет, точка, пет, нула, две, точка, шест, шест, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-200/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.12.2020 г., адрес на поземления имот: с. Величково, с площ 611 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 7, парцел XIV, съседи: 10505.502.442, 10505.502.443, 10505.502.696, 10505.502.811, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5901/25.01.2021 г., с начална тръжна цена 4 888 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 532,40 лева).
 

2. Поземлен имот с идентификатор 10505.502.696 (едно, нула, пет, нула, пет, точка, пет, нула, две, точка, шест, девет, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-200/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.12.2020 г., адрес на поземления имот: с. Величково, с площ 567 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 7, парцел XI, съседи: 10505.502.443, 10505.502.815, 10505.502.811, 10505.502.666, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5900/25.01.2021 г., с начална тръжна цена 4 536 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 422,00 лева).
 

3. Поземлен имот с идентификатор 48444.501.316 (четири, осем, четири, четири, четири, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-278/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.01.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мирянци, п.к. 4443, ул. «Шестнадесета», с площ 865 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 2, парцел IV, съседи: 48444.501.315, 48444.501.322, 48444.501.323, 48444.501.317, 48444.501.253, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5883/14.12.2020 г., с начална тръжна цена 8 650 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 986,70 лева).
 

4. Поземлен имот с идентификатор 48444.501.317 (четири, осем, четири, четири, четири, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-278/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.01.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мирянци, с площ 916 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 2, парцел V, съседи: 48444.501.316, 48444.501.323, 48444.501.285, 48444.501.253, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5885/14.12.2020 г., с начална тръжна цена 9 160 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 103,90 лева).
 

5. Поземлен имот с идентификатор 48444.501.321 (четири, осем, четири, четири, четири, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-278/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.01.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мирянци, п.к. 4443, ул. «Седемнадесета», с площ 988 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 2, парцел IX, съседи: 48444.501.319, 48444.501.320, 48444.501.254, 48444.501.322, 48444.501.315, 48444.501.314, 48444.501.318, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5882/14.12.2020 г., с начална тръжна цена 9 880 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 269,20 лева).
 

6. Поземлен имот с идентификатор 48444.501.323 (четири, осем, четири, четири, четири, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-278/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.01.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мирянци, п.к. 4443, ул. «Първа», с площ 1017 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 2, парцел VI, съседи: 48444.501.322, 48444.501.324, 48444.501.285, 48444.501.317, 48444.501.316, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5886/14.12.2020 г., с начална тръжна цена 10 170 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 550,60 лева).
 

7. Поземлен имот с идентификатор 48444.501.324 (четири, осем, четири, четири, четири, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-278/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.01.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мирянци, с площ 871 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 2, парцел VII, съседи: 48444.501.322, 48444.501.254, 48444.501.285, 48444.501.323, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5884/14.12.2020 г., с начална тръжна цена 8 710 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 000,50 лева)