Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Мирянци, общ. Пазарджик

546

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 73/26.04.2018 год., взето с Протокол № 4 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Мирянци, общ. Пазарджик, по приложение № 1,

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 17.03.2020 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – Заседателна зала, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 14.02.2020 г. до 13.03.2020 г. на място, след заявка в кметство Мирянци, общ. Пазарджик.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 16.03.2020 год. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска Банка АД Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 13.03.2020 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 16.03.2020 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242           

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 17.03.2020 г. от 11.30 часа

 

с.Мирянци
   

1. Урегулиран поземлен имот II – общ. (втори тире общински), в кв. 2 (две) по плана на с. Мирянци, общ. Пазарджик, с площ 874 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4830/19.06.2017 г., с начална тръжна цена 8 740 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 007,40 лева).
   

2. Урегулиран поземлен имот III – общ. (трети тире общински), в кв. 2 (две) по плана на с. Мирянци, общ. Пазарджик, с площ 859 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4832/19.06.2017 г., с начална тръжна цена 8 590 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 973,00 лева).
       

 3. Урегулиран поземлен имот VIII – общ. (осми тире общински), в кв. 2 (две) по плана на с. Мирянци, общ. Пазарджик, с площ 1 072 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4837/20.06.2017 г., с начална тръжна цена 10 720 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 462,20 лева).