Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Мало Конаре и с. Сбор, община Пазарджик

964

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства и Решение № 266/25.11.2021 г., взето с Протокол № 12 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Мало Конаре и с. Сбор, община Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 12.01.2022 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Заседателна зала”, ет. 2.

        До участие в търга се допускат:

        - физически лица, които са закупили тръжни книжа, нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК и които отговарят на условията, посочени в член 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

        - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация, които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК и които отговарят на условията, посочени в член 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

        Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 10.12.2021 г. до 10.01.2022 г. на място, след заявка в съответното кметство.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 11.01.2022 год. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 10.01.2022 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% /един процент/ върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 /сто и двадесет/ лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б”  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 11.01.2022 г.

За справки: стая 605, 603, 608 тел.(034) 402-357, 402-286, 402-296           

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 12.01.2022 г. от 11.30 часа

 

          1. Поземлен имот с идентификатор  46749.151.139 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, едно, пет, едно, точка, едно, три, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-248/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри: няма изменение, адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, местност Хана, с площ: 6269 кв.м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: 46749.151.128, номер по предходен план: 001949, съседи: 46749.151.98, 46749.151.137, 46749.151.138, 46749.151.54, 46749.151.53, 46749.151.96, 46749.151.127, 77061.1.17, 46749.151.132, 46749.151.75, 46749.151.131, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, акту

ван с акт за частна общинска собственост № 6122/27.10.2021 г., с начална тръжна цена 4 135 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 295,90 лева).

        2. Поземлен имот с идентификатор 65468.107.4 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, седем, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.07.2021 г., с площ: 1605 кв.м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000087, съседи: 65468.112.5, 65468.112.16, 65468.115.13, 65468.107.1, 65468.107.2, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6101/21.10.2021 г., с начална тръжна цена 953 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 85,23 лева).

        3. Поземлен имот с идентификатор 65468.109.13 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, девет, точка, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.07.2021 г., площ: 878 кв.м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000142, съседи: 65468.109.14, 65468.112.16, 65468.112.13, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6102/21.10.2021 г., с начална тръжна цена 522 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 41,44 лева).

        4. Поземлен имот с идентификатор 65468.114.13 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, четири, точка, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 29.09.2021 г., площ: 2061 кв.м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000196, съседи: 65468.112.12, 65468.113.38, 00571.1.13, 00571.1.14, 65468.115.13, 65468.114.14, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6106/21.10.2021 г., с начална тръжна цена 1 224 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 121,60 лева).

        5. Поземлен имот с идентификатор 65468.112.12 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, две, точка, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.07.2021 г., площ: 4860 кв.м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000144, съседи: 65468.113.41, 65468.113.38, 65468.113.39, 65468.113.24, 65468.113.40, 65468.114.13, 65468.114.14, 65468.112.3, 65468.112.16, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6103/21.10.2021 г., с начална тръжна цена 2 887 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 258,07 лева).

        6. Поземлен имот с идентификатор 65468.113.38 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, три, точка, три, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 29.09.2021 г., площ: 4902 кв.м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000195, съседи: 00571.1.15, 00571.1.16, 00571.1.13, 65468.113.39, 65468.113.40, 65468.114.13, 65468.114.14, 65468.112.12, 65468.112.16 и 65468.113.41, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6104/21.10.2021 г., с начална тръжна цена 2 912 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 289,22 лева).

        7. Поземлен имот с идентификатор 65468.113.39 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, три, точка, три, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.07.2021 г., площ: 935 кв.м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000197, съседи: 65468.113.38, 65468.113.40, 65468.113.24, 65468.112.12, 65468.113.41, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6105/21.10.2021 г., с начална тръжна цена 555 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 49,65 лева).

        8. Поземлен имот с идентификатор 65468.57.26 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, пет, седем, точка, две, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.07.2021 г., площ: 642 кв.м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000442, съседи: 65468.57.7, 65468.57.25, 65468.57.6, 65468.56.4, 65468.57.31, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6100/21.10.2021 г., с начална тръжна цена 381 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 30,30 лева).