Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Хаджиево, община Пазарджик

1020

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 114/27.05.2021 год., взето с Протокол № 7 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Хаджиево, община Пазарджик, по приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 12.10.2021 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 10.09.2021 г. до 08.10.2021 г. на място, след заявка в кметство Хаджиево.

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 11.10.2021 год. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска Банка АД Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 08.10.2021 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 11.10.2021 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242              

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 12.10.2021 г. от 11.30 часа

 

1. Поземлен имот с идентификатор 77061.501.629 (седем, седем, нула, шест, едно, точка, пет, нула, едно, точка, шест, две, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-281/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.04.2021 г., адрес на поземления имот: с. Хаджиево, п.к. 4441, ул. «Двадесет и втора», с площ 593 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 8, парцел X, съседи: 77061.501.628, 77061.501.627, 77061.501.560, 77061.501.630, 77061.501.551, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5952/12.03.2021 г., с начална тръжна цена 4 238 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 487,20 лева).

 

2. Поземлен имот с идентификатор 77061.501.631 (седем, седем, нула, шест, едно, точка, пет, нула, едно, точка, шест, три, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-281/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.04.2021 г., адрес на поземления имот: с. Хаджиево, п.к. 4441, ул. «Двадесет и втора», с площ 572 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 8, парцел XII, съседи: 77061.501.630, 77061.501.627, 77061.501.626, 77061.501.575, 77061.501.573, 77061.501.551, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5950/12.03.2021 г., с начална тръжна цена 4 088 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 434,60 лева).