Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Добровница, с. Мало Конаре и с. Синитово, община Пазарджик

1299

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 242/28.10.2021 год., взето с Протокол № 11 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Добровница, с. Мало Конаре и с. Синитово, община Пазарджик, по приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 17.12.2021 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 12.11.2021 г. до 15.12.2021 г. на място, след заявка в съответното населено място, на чиято територия се намира имотът обект на продажбата.

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 16.12.2021 год. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска Банка АД Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 15.12.2021 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 16.12.2021 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242              

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 17.12.2021 г. от 11.30 часа

1. Поземлен имот с идентификатор 21556.501.750 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, седем, пет, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 25.05.2021 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 1178 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 69, парцел: I, съседи: 21556.501.1270, 21556.501.753, 21556.501.754, 21556.501.752, 21556.501.751, 21556.41.109, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6000/27.04.2021 г., с начална тръжна цена 8 554 лева, по оценка, определена от оценител на имоти(данъчна оценка 5 293,30 лева).

2. Поземлен имот с идентификатор 21556.501.753 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, седем, пет, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.07.2021 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 850 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 69, парцел: XX, съседи: 21556.501.1270, 21556.501.755, 21556.501.757, 21556.501.754, 21556.501.752, 21556.501.750, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6045/07.07.2021 г., с начална тръжна цена 6 369 лева, по оценка, определена от оценител на имоти(данъчна оценка 3 819,50 лева).

3. Поземлен имот с идентификатор 21556.501.942 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, девет, четири, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.06.2021 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 726 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 77, парцел: V, съседи: 21556.501.941, 21556.501.1292, 21556.501.1288, 21556.501.943, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6024/16.06.2021 г., с начална тръжна цена 6 202 лева,по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 262,30 лева).

4. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.576 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, седем, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.07.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 499 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 198, парцел: IX, съседи: 46749.501.577, 46749.501.1648, 46749.501.575, 46749.501.1641, 46749.501.574, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6036/07.07.2021 г., с начална тръжна цена 3 525 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 242,30 лева).

5. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.577 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, седем, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.07.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 492 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 198, парцел: X, съседи: 46749.501.578, 46749.501.1648, 46749.501.576, 46749.501.574, 46749.501.573, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6037/07.07.2021 г., с начална тръжна цена 3 476 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 210,80 лева).

6. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.578 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, седем, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.07.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 478 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 198, парцел: XI, съседи: 46749.501.579, 46749.501.1648, 46749.501.577, 46749.501.573, 46749.501.572, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6038/07.07.2021 г., с начална тръжна цена 3 377 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 147,90 лева).

7. Поземлен имот с идентификатор 46749.503.1037 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, три, точка, едно, нула, три, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.06.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 399 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 1037, квартал: 145, парцел: XIII, съседи: 46749.503.2004, 46749.503.2006, 46749.503.1038, 46749.503.1036, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 46749.503.1037.1: застроена площ 65 кв.м, брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 2. Сграда 46749.503.1037.2: застроена площ 27 кв.м, брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна актуван с акт за частна общинска собственост № 6023/16.06.2021 г.,с начална тръжна цена 2 988 лева, по оценка, определена от оценител на имоти(данъчна оценка 1 434,30 лева).

8. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.525 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, две, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 25.05.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 237 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 171, парцел: IV, съседи: 46749.501.531, 46749.501.210, 46749.501.526, 46749.501.1643, 46749.501.524, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 46749.501.525.1: застроена площ 68 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 5994/26.04.2021 г., с начална тръжна цена 1 775 лева, по оценка, определена от оценител на имоти(данъчна оценка 852,00 лева).

9. Поземлен имот с идентификатор 66559.501.793 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, пет, нула, едно, точка, седем, девет, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-280/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 16.03.2021 г., адрес на поземления имот: с. Синитово, с площ 1028 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 75, парцел: V, съседи: 66559.501.790, 66559.501.791, 66559.501.792, 66559.501.794, 66559.501.774, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5928/24.02.2021 г., с начална тръжна цена 7 367 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 619,30 лева).

10. Поземлен имот с идентификатор 66559.501.794 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, пет, нула, едно, точка, седем, девет, четирии) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-280/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 16.03.2021 г., адрес на поземления имот: с. Синитово, с площ 756 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 75, парцел: VI, съседи: 66559.501.793, 66559.501.792, 66559.501.800, 66559.501.799, 66559.501.795, 66559.501.774, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5926/24.02.2021 г., с начална тръжна цена 5 436 лева,по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 397,10 лева).

11. Поземлен имот с идентификатор 66559.501.795 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, пет, нула, едно, точка, седем, девет, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-280/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 16.03.2021 г., адрес на поземления имот: с. Синитово, с площ 684 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 75, парцел: VII, съседи: 66559.501.794, 66559.501.800, 66559.501.799, 66559.501.797, 66559.501.796, 66559.501.781, 66559.501.774, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5922/24.02.2021 г., с начална тръжна цена 4 951 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 073,60 лева).

12. Поземлен имот с идентификатор 66559.501.796 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, пет, нула, едно, точка, седем, девет, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-280/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 09.03.2021 г., адрес на поземления имот: с. Синитово, с площ 1 216 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 75, парцел: IX, съседи: 66559.501.774, 66559.501.795, 66559.501.799, 66559.501.797, 66559.501.707, 66559.501.781, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5924/24.02.2021 г., с начална тръжна цена 8 599 лева,по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 464,10 лева).