Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Добровница, община Пазарджик

414

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредбата за общинската собственост и Решение 216/29.09.2022 г., взето с Протокол № 11  на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Добровница, община Пазарджик, по приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 17.02.2023 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 16.01.2023 г. до 15.02.2023 г. на място след заявка в кметство Добровница, общ. Пазарджик.

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 16.02.2023 год. по IBAN сметка BG81UBBS 80023300455810  при ОББ АД, BIC код UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 15.02.2023 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 16.02.2023 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242             

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 17.02.2023 г. от 11.30 часа

 

 

1.  Поземлен имот с идентификатор 21556.501.778 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, седем, седем, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.05.2022 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 840 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 72, парцел: IX, съседи: 21556.501.779, 21556.501.780, 21556.501.1272, 21556.501.777, 21556.501.776, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6286/28.04.2022 г., с начална тръжна цена 11 760 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 774,50 лева).

 

2.  Поземлен имот с идентификатор 21556.501.780 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, седем, осем, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.05.2022 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 837 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 72, парцел: X, съседи: 21556.501.781, 21556.501.782, 21556.501.783, 21556.501.1272, 21556.501.778, 21556.501.779, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6287/28.04.2022 г., с начална тръжна цена 11 718 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 761,10 лева).

 

3. Поземлен имот с идентификатор 21556.501.782 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, седем, осем, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.05.2022 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 703 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 ), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 72, парцел: XII, съседи: 21556.501.781, 21556.501.1254, 21556.501.783, 21556.501.780, 21556.501.779, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6262/15.04.2022 г., с начална тръжна цена 9 842 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 158,90 лева).