Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Братаница, с. Мало Конаре и с. Огняново, община Пазарджик

855

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за общинската собственост и Решение № 298/22.12.2022 г., взето с Протокол № 14 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Братаница, с. Мало Конаре и с. Огняново, община Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 28.02.2023 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Заседателна зала”, ет. 2.

         До участие в търга се допускат:

         - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

         - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

         - за имота, описан в т. 9 от Приложение № 1, освен на горепосочените условия, кандидатите следва да отговарят и на условията, посочени в член 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

         Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 27.01.2023 г. до 27.02.2023 г. на място, след заявка в съответното кметство.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 27.02.2023 год. по IBAN сметка BG 81 UBBS 8002 33 00455810 BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 24.02.2023 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% /един процент/ върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 /сто и двадесет/ лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б”  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 27.02.2023 г.

За справки: стая 605, 603, 608 тел.(034) 402-357, 402-286, 402-296                      

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 28.02.2023 г. от 11.30 часа

 

1. Поземлен имот с идентификатор 06149.502.354 (нула, шест, едно, четири, девет, точка, пет, нула, две, точка, три, пет, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-199/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Братаница, ул. «35-та», с площ 867 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 76, парцел: VII, съседи: 06149.502.347, 06149.502.569, 06149.502.355, 06149.502.787, 06149.502.344, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 06149.502.354.1: застроена площ 61 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, 2. Сграда 06149.502.354.2: застроена площ 23 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6373/18.11.2022 г., с начална тръжна цена 10 534 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 116,70 лева).

2. Поземлен имот с идентификатор 06149.502.673 (нула, шест, едно, четири, девет, точка, пет, нула, две, точка, шест, седем, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-199/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Братаница, ул. «30-та», с площ 662 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 22, парцел: IV, съседи: 06149.502.655, 06149.502.725, 06149.502.745, 06149.502.727, 06149.502.674, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6372/18.11.2022 г., с начална тръжна цена 8 311 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 974,70 лева).

3. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.589 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, осем, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 481 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m),, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 199, парцел VI, съседи: 46749.501.588, 46749.501.595, 46749.501.594, 46749.501.590, 46749.501.1648, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6374/18.11.2022 г., с начална тръжна цена 5 772 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 161,40 лева).

4. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.590 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, девет, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 478 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m),, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 199, парцел VII, съседи: 46749.501.589, 46749.501.594, 46749.501.593, 46749.501.592, 46749.501.591, 46749.501.1648, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6379/18.11.2022 г., с начална тръжна цена 5 736 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 147,90 лева).

5. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.591 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, девет, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 553 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m),, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 199, парцел VIII, съседи: 46749.501.590, 46749.501.592, 46749.501.1641, 46749.501.1648, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6380/18.11.2022 г., с начална тръжна цена 6 636 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 484,90 лева).

6. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.593 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, девет, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 09.11.2022 г., адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 482 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m),, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 199, парцел X, съседи: 46749.501.594, 46749.502.1457, 46749.502.1417, 46749.501.592, 46749.501.1641, 46749.501.590, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6381/18.11.2022 г., с начална тръжна цена 5 784 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 165,90 лева).

7. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.594 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, девет, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 09.11.2022 г., адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 479 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m),, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 199, парцел XI, съседи: 46749.501.595, 46749.502.1457, 46749.501.593, 46749.501.590, 46749.501.589, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6382/18.11.2022 г., с начална тръжна цена 5 748 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 152,40 лева).

8. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.595 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, девет, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 09.11.2022 г., адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 486 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m),, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 199, парцел XII, съседи: 46749.501.596, 46749.502.1457, 46749.501.594, 46749.501.589, 46749.501.588, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6383/18.11.2022 г., с начална тръжна цена 5 832 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 183,80 лева).

9. Поземлен имот с идентификатор 53335.100.25 (пет, три, три, три, пет, точка, едно, нула, нула, точка, две, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-279/31.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-11569-02.11.2022 г. на Началник на СГКК - Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Огняново, местност «ГОРНА АДА», с площ 388 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – изоставена орна земя, категория на земята: 9, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 100011, съседи: 53335.950.2; 53335.100.26; 53335.100.6; 53335.100.24; 53335.950.1, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6375/18.11.2022 г., с начална тръжна цена 473 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 11,16 лева).