Търгове

назад

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Братаница, с. Добровница, с. Ивайло, с. Мало Конаре, с. Огняново и с. Хаджиево, общ. Пазарджик

1131

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за общинската собственост и Решение № 183/29.07.2022 г., взето с Протокол № 9 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Братаница, с. Добровница, с. Ивайло, с. Мало Конаре, с. Огняново и с. Хаджиево, общ. Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 14.09.2022 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Заседателна зала”, ет. 2.

            До участие в търга се допускат:

            - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

            - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

            Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 12.08.2022 г. до 12.09.2022 г. на място, след заявка в съответното кметство.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 13.09.2022 год. по IBAN сметка BG 81 UBBS 8002 33 00455810 BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 12.09.2022 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% /един процент/ върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 /сто и двадесет/ лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б”  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 13.09.2022 г.

За справки: стая 605, 603, 608 тел.(034) 402-357, 402-286, 402-296                     

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 14.09.2022 г. от 11.30 часа

 

            1. Поземлен имот с идентификатор 06149.501.225 (нула, шест, едно, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, две, две, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-199/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.05.2022 г., адрес на поземления имот: с. Братаница, с площ 643 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 37, парцел: X, съседи: 06149.501.698, 06149.501.226, 06149.501.55, 06149.501.56, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6271/21.04.2022 г., с начална тръжна цена 6 430 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 889,30 лева).

            2. Поземлен имот с идентификатор 21556.501.941 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, девет, четири, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.04.2022 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 721 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 77, парцел: VI, съседи: 21556.501.940, 21556.501.1292, 21556.501.1288, 21556.501.942, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6244/24.03.2022 г., с начална тръжна цена 10 094 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 239,80 лева).

            3. Поземлен имот с идентификатор 21556.501.943 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, девет, четири, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.04.2022 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 752 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 77, парцел: IV, съседи: 21556.501.942, 21556.501.1292, 21556.501.1288, 21556.501.944, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6243/24.03.2022 г., с начална тръжна цена 10 528 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 379,10 лева).

            4. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.707 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, седем, нула, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.05.2022 г., адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 497 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 223, квартал: 36а, парцел: V-223, съседи: 32010.501.705, 32010.501.708, 32010.501.1260, 32010.501.706, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 32010.501.707.1: застроена площ 77 кв.м., брой етажи 2, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, 2. Сграда 32010.501.707.2: застроена площ 67 кв.м., брой етажи 2, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, 3. Сграда 32010.501.707.3: застроена площ 22 кв.м., брой етажи 1, предназначение: гараж, актуван с акт за частна общинска собственост № 6270/21.04.2022 г., с начална тръжна цена       6 958 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 786,60 лева).

            5. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.516 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 09.12.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 455 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 172, парцел: III-516, съседи: 46749.501.501, 46749.501.1643, 46479.501.515, 46749.501.518, 46749.501.503, 46749.501.502, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 46749.501.516.1: застроена площ 60 кв.м., брой етажи 2, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6312/16.06.2022 г., с начална тръжна цена 4 550 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 635,60 лева).

            6. Поземлен имот с идентификатор 53335.501.347 (пет, три, три, три, пет, точка, пет, нула, едно, точка, три, четири, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-279/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 24.03.2022 г., адрес на поземления имот: с. Огняново, ул. «Райна Княгиня», с площ 922 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 6010347, квартал: 53, парцел: XVIII, съседи: 53335.501.891, 53335.501.402, 53335.501.404, 53335.501.906, 53335.501.337, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 53335.501.347.1: застроена площ 28 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда, актуван с акт за частна общинска собственост № 6199/22.02.2022 г., с начална тръжна цена 9 220 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 314,40 лева).

            7. Поземлен имот с идентификатор 77061.501.53 (седем, седем, нула, шест, едно, точка, пет, нула, едно, точка, пет, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-281/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 31.05.2022 г., адрес на поземления имот: с. Хаджиево, ул. «Деветнадесета» № 5, с площ 484 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 53, квартал: 5, парцел: VI, съседи: 77061.501.51, 77061.501.52, 77061.501.528, 77061.501.54, 77061.501.49, 77061.501.50, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 77061.501.53.1: застроена площ 81 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, 2. Сграда 77061.501.53.2: застроена площ 95 кв.м., брой етажи 2, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6290/05.05.2022 г., с начална тръжна цена 4 840 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 971,10 лева).

            8. Поземлен имот с идентификатор 77061.501.608 (седем, седем, нула, шест, едно, точка, пет, нула, едно, точка, шест, нула, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-281/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Хаджиево, ул. «Осма», с площ 2218 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 366, квартал: 44, парцел: XI, съседи: 77061.501.367, 77061.501.368, 77061.501.370, 77061.501.371, 77061.501.372, 77061.501.366, 77061.501.552, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6315/29.06.2022 г., с начална тръжна цена 22 180 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 562,70 лева).