Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Алеко Константиново, с. Говедаре, с. Мало Конаре, с. Синитово, с. Юнаците и с. Черногорово, община Пазарджик

514

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства и Решение № 43/25.02.2021 г., взето с Протокол № 2 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Алеко Константиново, с. Говедаре, с. Мало Конаре, с. Синитово, с. Юнаците и с. Черногорово, община Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 28.04.2021 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “/Архитектурен съвет/”, ет. 2.

         До участие в търга се допускат:

         - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

         - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

         - за имот, описан в точка 8 по Приложение № 1 освен на горепосочените условия, следва да отговарят и на условията, посочени в член 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

         Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 26.03.2021 г. до 26.04.2021 г. на място, след заявка в съответното кметство.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 27.04.2021 год. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 26.04.2021 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% /един процент/ върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 /сто и двадесет/ лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б”  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 27.04.2021 г.

За справки: стая 605, 603, 608 тел.(034) 402-357, 402-286, 402-296            

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 28.04.2021 г. от 11.30 часа

 

          1. Поземлен имот с идентификатор 00254.501.2414 (нула, нула, две, пет, четири, точка, пет, нула, едно, точка, две, четири, едно, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-195/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.11.2020 г., адрес на поземления имот: с. Алеко Константиново, п.к. 4495, ул. «Първа», с площ 373 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: 00254.501.906; 00254.501.810, номер по предходен план: квартал: 54, парцел XVI-общ., съседи: 00254.501.906, 00254.501.2413, 00254.501.811, 00254.501.492, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 00254.501.2414.1: застроена площ 39 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, 2. Сграда 00254.501.2414.2: застроена площ 17 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 5853/29.10.2020 г., с начална тръжна цена 2 611 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 340,90 лева).

          2. Поземлен имот с идентификатор 15271.501.225 (едно, пет, две, седем, едно, точка, пет, нула, едно, точка, две, две, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-275/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.01.2021 г., адрес на поземления имот: с. Говедаре, п.к. 4453, ул. «Осма», с площ 864 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 22, парцел VIII, съседи: 15271.501.627, 15271.501.226, 15271.501.649, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5876/11.12.2020 г., с начална тръжна цена 6 048 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 882,40 лева).

          3. Поземлен имот с идентификатор 46749.503.1039 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, три, точка, едно, нула, три, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 14.12.2020 г., адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, п.к. 4450, ул. «Сто и шеста», с площ 397 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 1039, квартал: 145, парцел XI, съседи: 46749.503.2006, 46749.503.1040, 46749.503.1046, 46749.503.1047, 46749.503.1048, 46749.503.1038, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 46749.503.1039.1: застроена площ 85 кв.м., брой етажи 2, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, 2. Сграда 46749.503.1039.2: застроена площ 52 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 5865/25.11.2020 г., с начална тръжна цена 2 779 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1427,10 лева).

          4. Поземлен имот с идентификатор 66559.501.809 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, пет, нула, едно, точка, осем, нула, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-280/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.01.2021 г., адрес на поземления имот: с. Синитово, с площ 531 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 73, парцел II, съседи: 66559.501.810, 66559.501.707, 66559.501.703, 66559.501.808, 66559.501.807, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5881/14.12.2020 г., с начална тръжна цена 3 717 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 386,00 лева).

          5. Поземлен имот с идентификатор 66559.501.792 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, пет, нула, едно, точка, седем, девет, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-280/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.12.2020 г., адрес на поземления имот: с. Синитово, с площ 756 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 75, парцел XIV, съседи: 66559.501.791, 66559.501.775, 66559.501.800, 66559.501.794, 66559.501.793, 66559.501.790, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5870/25.11.2020 г., с начална тръжна цена 5 292 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 397,10 лева).

          6. Поземлен имот с идентификатор 86074.501.35 (осем, шест, нула, седем, четири, точка, пет, нула, едно, точка, три, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-198/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.12.2020 г., адрес на поземления имот: с. Юнаците, п.к. 4478, ул. «Четиридесет и втора» № 3, с площ 349 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 35, квартал: 1, парцел VIII, съседи: 86074.501.24, 86074.501.36, 86074.501.37, 86074.501.38, 86074.501.753, 86074.501.34, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 86074.501.35.1: застроена площ 80 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, 2. Сграда 86074.501.35.2: застроена площ 64 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване, актуван с акт за частна общинска собственост № 5863/25.11.2020 г., с начална тръжна цена 2 443 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 179,30 лева).

          7. Поземлен имот с идентификатор 86074.501.638 (осем, шест, нула, седем, четири, точка, пет, нула, едно, точка, шест, три, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-198/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 14.12.2020 г., адрес на поземления имот: с. Юнаците, с площ 828 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 52, парцел XI, съседи: 86074.501.641, 86074.501.639, 86074.501.805, 86074.501.637, 86074.501.642, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5860/16.11.2020 г., с начална тръжна цена 5 796 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 720,60 лева).

          8. Поземлен имот с идентификатор 81089.111.988 (осем, едно, нула, осем, девет, точка, едно, едно, едно, точка, девет, осем, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-165/04.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 10.12.2020 г., адрес на поземления имот: с. Черногорово, местност 134, с площ 446 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: 81089.111.364, номер по предходен план: 001364, съседи: 81089.111.363, 81089.111.250, 81089.111.317, 81089.30.401, 81089.111.987, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5894/15.01.2021 г., с начална тръжна цена 1 500 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 75,40 лева).