Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Алеко Константиново, с. Говедаре, с. Добровница, с. Звъничево, с. Огняново, с. Сарая и с. Сбор, община Пазарджик

571

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за общинската собственост и Решение № 163/29.06.2023 г., взето с Протокол № 7 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Алеко Константиново, с. Говедаре, с. Добровница, с. Звъничево, с. Огняново, с. Сарая и с. Сбор, община Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 29.08.2023 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Заседателна зала”, ет. 2.

            До участие в търга се допускат:

            - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

            - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

            - за имотите, описани в т. 11 и т. 12 от Приложение № 1, освен на горепосочените условия, кандидатите следва да отговарят и на условията, посочени в член 3 и чл. 3в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

            Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 28.07.2023 г. до 28.08.2023 г. на място, след заявка в съответното кметство.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 28.08.2023 год. по IBAN сметка BG 81 UBBS 8002 33 00455810 BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 25.08.2023 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% /един процент/ върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 /сто и двадесет/ лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б”  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 28.08.2023 г.

За справки: стая 605, 603, 608 тел.(034) 402-357, 402-286, 402-296                        

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 29.08.2023 г. от 11.30 часа

 

1. Поземлен имот с идентификатор 00254.501.836 (нула, нула, две, пет, четири, точка, пет, нула, едно, точка, осем, три, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-195/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Алеко Константиново, ул. Трета, с площ 1020 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 56, парцел: IX, X, съседи: 00254.501.835, 00254.501.833, 00254.501.832, 00254.501.831, 00254.501.492, 00254.501.837, сгради, които попадат върху имота: сграда 00254.501.836.1: застроена площ 92 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6509/04.05.2023 г., с начална тръжна цена 13 260 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 666,70 лева).

ЗАБЕЛЕЖКА: Описаната сграда не е обект на продажбата. През сградата преминава границата между УПИ ІХ-общ. и УПИХ-общ. Поземлен имот с идентификатор 00254.501.836 участва в УПИ ІХ-общ. и УПИХ-общ., кв. 56 по плана на селото. УПИ ІХ-общ. и УПИХ-общ. в кв. 56 са с приложена улична регулация и с неприложена дворищна регулация. Границите на Поземлен имот с идентификатор 00254.501.836 на са в съответствие с тези на УПИ ІХ-общ. и УПИХ-общ. УПИ ІХ-общ. е с неприложена дворищна регулация спрямо УПИ ІV-общ. в кв. 56 /поземлен имот с идентификатор 00254.501.831./

2. Поземлен имот с идентификатор 15271.501.161 (едно, пет, две, седем, едно, точка, пет, нула, едно, точка, едно, шест, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-275/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.01.2021 г., адрес на поземления имот: с. Говедаре, ул. «Двадесет и осма» № 1, с площ 519 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 161, квартал: 12, парцел: XIII, съседи: 15271.501.2249, 15271.501.2250, 15271.501.162, 15271.501.620, 15271.501.158, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 15271.501.161.1: застроена площ 81 кв.м., брой етажи 2, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, 2. Сграда 15271.501.161.2: застроена площ 49 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6522/18.05.2023 г., с пазарна цена на имота 7 266 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 865,70 лева).

ЗАБЕЛЕЖКА: Описаните сгради не са обект на продажбата.

3. Поземлен имот с идентификатор 15271.501.2249 (едно, пет, две, седем, едно, точка, пет, нула, едно, точка, две, две, четири, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-275/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Говедаре, ул. «Двадесет и седма» № 2, с площ 549 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: 15271.501.160; 15271.501.592; 15271.501.619, номер по предходен план: 160, квартал: 12, парцел: XV-160, съседи: 15271.501.2250, 15271.501.161, 15271.501.158, 15271.501.159, 15271.501.619, 15271.501.592, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 15271.501.2249.1: застроена площ 86 кв.м., брой етажи 2, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, 2. Сграда 15271.501.2249.2: застроена площ 22 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, 3. Сграда 15271.501.2249.3: застроена площ 42 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда, актуван с акт за частна общинска собственост № 6523/18.05.2023 г., с пазарна цена на имота 7 686 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 973,50 лева).

ЗАБЕЛЕЖКА: Описаните сгради не са обект на продажбата.

4. Поземлен имот с идентификатор 21556.501.823 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, осем, две, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.04.2021 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 804 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 75, парцел: I, съседи: 21556.501.824, 21556.41.166, 21556.501.1312, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5932/12.03.2021 г., с начална тръжна цена 12 864 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 612,80 лева).

5. Поземлен имот с идентификатор 21556.501.824 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, осем, две, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.04.2021 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 936 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 75, парцел: II, съседи: 21556.501.825, 21556.41.166, 21556.501.823, 21556.501.1312, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5933/12.03.2021 г., с начална тръжна цена 14 976 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 205,90 лева).

6. Поземлен имот с идентификатор 30572.501.113 (три, нула, пет, седем, две, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-196/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Звъничево, ул. «Двадесет и осма» № 43, с площ 593 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 48, парцел: XXIV, съседи: 30572.501.806, 30572.501.831, 30572.501.466, 30572.501,112, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 30572.501.113.1: застроена площ 90 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, 2. Сграда 30572.501.113.2: застроена площ 11 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда,, актуван с акт за частна общинска собственост № 6452/28.02.2023 г., с начална тръжна цена 8 895 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 131,70 лева).

ЗАБЕЛЕЖКА: Описаните сгради не са обект на продажбата.

7. Поземлен имот с идентификатор 53335.501.708 (пет, три, три, три, пет, точка, пет, нула, едно, точка, седем, нула, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-279/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.03.2023 г., адрес на поземления имот: с. Огняново, ул. «3-ти март» № 19, с площ 740 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 6010708, квартал: 79, парцел: IX, съседи: 53335.501.709, 53335.501.911, 53335.501.898, 53335.501.707, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 53335.501.708.1: застроена площ 97 кв.м., брой етажи 2, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6437/13.02.2023 г., с начална тръжна цена 11 840 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 660,20 лева).

ЗАБЕЛЕЖКА: Описаната сграда не е обект на продажбата.

8. Поземлен имот с идентификатор 53335.501.710 (пет, три, три, три, пет, точка, пет, нула, едно, точка, седем, едно, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-279/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 17.05.2023 г., адрес на поземления имот: с. Огняново, ул. «Георги Бенковски», с площ 719 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 79, парцел: XI, съседи: 53335.501.711, 53335.501.911, 53335.501.709, 53335.913.48, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 53335.501.710.1: застроена площ 51 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6510/04.05.2023 г., с начална тръжна цена 11 504 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 584,70 лева).

ЗАБЕЛЕЖКА: Описаната сграда не е обект на продажбата.

9. Поземлен имот с идентификатор 65437.501.535 (шест, пет, четири, три, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, три, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-256/22.07.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.04.2023 г.,  адрес на поземления имот: с. Сарая, с площ 853 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 38, парцел: XIX, съседи: 65437.501.92, 65437.501.105, 65437.501.104, 65437.501.93, 65437.501.626, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6500/21.04.2023 г., с начална тръжна цена 13 648 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 833,00 лева).

ЗАБЕЛЕЖКА: УПИ ХІХ-общ., кв. 38 е с приложена улична регулация и с неприложена дворищна регулация спрямо УПИ ХVІІІ-общ. и УПИ ХХ-общ.

10. Поземлен имот с идентификатор 65437.501.539 (шест, пет, четири, три, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, три, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-256/22.07.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение,  адрес на поземления имот: с. Сарая, с площ 986 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 48, парцел: IV, съседи: 65437.501.540, 65437.69.96, 65437.501.538, 65437.501.523, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6499/21.04.2023 г., с начална тръжна цена 15 776 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 430,60 лева).

11. Поземлен имот с идентификатор 65468.47.24 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, четири, седем, точка, две, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.06.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 1134 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000038, съседи: 65468.47.4; 65468.47.5; 65468.47.25, 65468.47.6, 65468.47.8, 65468.166.23, 65468.47.9, 65468.47.2, 65468.47.1, актуван с акт за частна общинска собственост № 6528/13.06.2023 г., с пазарна цена на имота 1 108 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 60,22 лева).

12. Поземлен имот с идентификатор 65468.47.27 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, четири, седем, точка, две, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.06.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 427 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000039, съседи: 65468.47.10; 65468.47.11; 65468.47.25, 65468.47.7, 65468.47.26, 65468.47.3, актуван с акт за частна общинска собственост № 6529/13.06.2023 г., с пазарна цена на имота 417 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 26,45 лева).