Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Алеко Константиново, с. Гелеменово, с. Драгор, с. Хаджиево и с. Сбор, общ. Пазарджик

869

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредбата за общинската собственост и Решение № 102/27.04.2023 г., взето с Протокол № 4  на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Алеко Константиново, с. Гелеменово, с. Драгор, с. Хаджиево и с. Сбор, общ. Пазарджик, по приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, кметството по местонахождение на имота, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg

Търгът ще се проведе на 13.06.2023 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

-За позиции №№ 9,10,11 и 12 не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица, посочени в член 3, ал. 7 и в случай, че не отговарят на условията по чл. 3 и чл. 3 „в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 11.05.2023 г. до 09.06.2023 г. на място след заявка в общинска администрация Пазарджик или в съответното кметство, на чиято територия се намира имотът, обект на продажбата.

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 12.06.2023 год. по IBAN сметка BG81UBBS 80023300455810  при ОББ АД, BIC код UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 09.06.2023 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 12.06.2023 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242             

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 13.06.2023 г. от 11.30 часа

 

          1. Поземлен имот с идентификатор 00254.501.2441 (нула, нула, две, пет, четири, точка, пет, нула, едно, точка, две, четири, четири, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-195/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със заповед 18-1135-01.02.2022 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Алеко Константиново, ул. Ал. Стамболийски, с площ 250 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  за търговски обект, комплекс, предишен идентификатор: 00254.501.153, номер по предходен план: квартал: 38, парцел: IX, съседи: 00254.501.762, 00254.501.551, 00254.501.2442, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6482/14.03.2023 г., с начална тръжна цена 3 750 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 698,10 лева).

            2. Поземлен имот с идентификатор 14619.401.29 (едно, четири, шест, едно, девет, точка, четири, нула, едно, точка, две, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-244/13.07.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Гелеменово, с площ 291 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  за друг вид застрояване, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 15, парцел: X, съседи: 14619.401.30, 14619.401.456, 14619.401.28, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 14619.401.29.1: застроена площ 41 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6451/28.02.2023 г., с начална тръжна цена 4 947 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 583,90 лева).

            3. Поземлен имот с идентификатор 23457.501.578 (две, три, четири, пет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, седем, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-202/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.03.2023 г., адрес на поземления имот: с. Драгор, ул. «Четвърта», с площ 44 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, съседи: 23457.501.571, 23457.501.508, 23457.501.535, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6488/05.04.2023 г., с начална тръжна цена 660 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 197,70 лева).

            4. Поземлен имот с идентификатор 77061.501.62 (седем, седем, нула, шест, едно, точка, пет, нула, едно, точка, шест, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-281/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Хаджиево, ул. «Деветнадесета», с площ 486 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 62, квартал: 6, парцел: IX, съседи: 77061.501.63, 77061.501.64, 77061.501.65, 77061.501.61, 77061.501.528, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 77061.501.62.1: застроена площ 42 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, 2. Сграда 77061.501.62.2: застроена площ 20 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, 3. Сграда 77061.501.62.3: застроена площ 70 кв.м., брой етажи 2, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, 4. Сграда 77061.501.62.4: застроена площ 33 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6453/01.03.2023 г., с начална тръжна цена 6 318 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 975,10 лева).

            5. Поземлен имот с идентификатор 77061.501.65 (седем, седем, нула, шест, едно, точка, пет, нула, едно, точка, шест, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-281/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Хаджиево, ул. «Двадесета», с площ 489 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 65, квартал: 6, парцел: VI, съседи: 77061.501.62, 77061.501.64, 77061.501.635, 77061.501.66, 77061.501.61, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 77061.501.65.1: застроена площ 39 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6449/28.02.2023 г., с начална тръжна цена 6 357 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 981,10 лева).

            6. Поземлен имот с идентификатор 77061.501.92 (седем, седем, нула, шест, едно, точка, пет, нула, едно, точка, девет, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-281/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.01.2023 г., адрес на поземления имот: с. Хаджиево, ул. «Седемнадесета», с площ 1356 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 92, квартал: 9, парцел: VI, съседи: 77061.501.538, 77061.501.576, 77061.225.17, 77061.501.91, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6393/08.12.2022 г., с начална тръжна цена 17 628 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 400,80 лева).

            7. Поземлен имот с идентификатор 77061.501.537 (седем, седем, нула, шест, едно, точка, пет, нула, едно, точка, пет, три, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-281/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.01.2023 г., адрес на поземления имот: с. Хаджиево, ул. «Седемнадесета», с площ 698 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 9, парцел: VIII, съседи: 77061.501.538, 77061.225.17, 77061.501.646, 77061.501.576, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6394/08.12.2022 г., с начална тръжна цена 9 074 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 750,60 лева).

            8. Поземлен имот с идентификатор 77061.501.576 (седем, седем, нула, шест, едно, точка, пет, нула, едно, точка, пет, седем, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-281/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Хаджиево, ул. «Седемнадесета», с площ 1194 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 9, парцел: VII, съседи: 77061.501.538, 77061.501.537, 77061.225.18, 77061.225.17, 77061.501.92, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6450/28.02.2023 г., с начална тръжна цена 15 552 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 994,60 лева).

            9. Поземлен имот с идентификатор 65468.49.21 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, четири, девет, точка, две, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.03.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 2598 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000029, съседи: 65468.49.22; 65468.50.39; 65468.49.7, 65468.49.8, 65468.49.10, 65468.48.12, 65468.52.27, актуван с акт за частна общинска собственост № 6483/03.04.2023 г., с пазарна цена на имота 2 565 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 160,95 лева).

            10. Поземлен имот с идентификатор 65468.62.23 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, шест, две, точка, две, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.03.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 21376 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000101, съседи: 65468.102.37; 65468.102.39; 65468.62.14, 65468.50.26, 65468.50.24, 65468.50.39, 65468.50.40, 65468.50.43, 65468.50.45, 65468.52.27, 65468.173.89, 65468.53.31, 65468.173.42, 65468.53.18, 65468.173.79, 65468.173.78, 65468.58.34, 65468.62.6, актуван с акт за частна общинска собственост № 6484/03.04.2023 г., с пазарна цена на имота 21 848 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 324,24 лева).

            11. Поземлен имот с идентификатор 65468.64.27 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, шест, четири, точка, две, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.03.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 1984 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000097, съседи: 65468.64.1; 65468.64.2; 65468.64.3, 65468.64.4, 65468.64.5, 65468.64.6, 65468.64.7, 65468.166.14, 65468.64.8, 65468.64.9, 65468.64.10, 65468.64.11, 65468.63.6, 65468.63.8, 65468.50.40, актуван с акт за частна общинска собственост № 6485/03.04.2023 г., с пазарна цена на имота 1 925 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 134,61 лева).

12. Поземлен имот с идентификатор 65468.121.12 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, две, едно, точка, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.03.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 1732 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000150, съседи: 65468.121.11; 65468.121.6; 65468.121.7, 65468.162.36, 65468.122.23, 65468.121.1, 65468.121.3, 65468.121.4, 65468.103.15, 65468.121.5, актуван с акт за частна общинска собственост № 6486/03.04.2023 г., с пазарна цена на имота 1 680 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 91,97 лева).