Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Мало Конаре, с. Огняново, с. Сарая и с. Юнаците, община Пазарджик

331

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47, ал. 1 и чл. 64 от Наредба за общинската собственост и Решение № 66/28.03.2024 г., взето с Протокол № 4 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Мало Конаре, с. Огняново, с. Сарая и с. Юнаците, община Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 28.05.2024 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2,  зала ”Архитектурен съвет”, ет. 2.

          До участие в търга се допускат:

          - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

          - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

          Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 26.04.2024 г. до 27.05.2024 г. на място, след заявка в съответното кметство.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 27.05.2024 год. по IBAN сметка BG 81 UBBS 8002 33 00455810 BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 23.05.2024 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% /един процент/ върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 /сто и двадесет/ лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б”  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 27.05.2024 г.

За справки: стая 605, 603, 608 тел.(034) 402-357, 402-286, 402-296             

 

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 28.05.2024 г. от 11.30 часа

 

1. Поземлен имот с идентификатор 00254.501.919 (нула, нула, две, пет, четири, точка, пет, нула, едно, точка, девет, едно, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-195/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Алеко Константиново, ул. «Хан Крум», с площ 937 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 60, парцел: IV, съседи: 00254.501.920, 00254.501.571, 00254.501.918, 00254.104.16, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6623/20.02.2024 г., с начална тръжна цена 14 055 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 210,40 лева).

2. Поземлен имот с идентификатор 06149.501.144 (нула, шест, едно, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, четири, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-199/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.07.2021 г., адрес на поземления имот: с. Братаница, п.к. 4412, ул. «25-та», с площ 482 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 78а, парцел: VII, съседи: 06149.501.679, 06149.501.140, 06149.501.143, 06149.501.145, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6040/07.07.2021 г., с пазарна цена на имота 7 230 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 165,90 лева).

3. Поземлен имот с идентификатор 06149.501.230 (нула, шест, едно, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, две, три, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-199/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.09.2023 г., адрес на поземления имот: с. Братаница, ул. «17-та» № 21, с площ 790 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 49, парцел: VIII, съседи: 06149.61.16, 06149.501.30, 06149.501.680, 06149.501.29, 06149.61.18, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6568/07.09.2023 г., с пазарна цена на имота 11 850 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 549,90 лева).

4. Поземлен имот с идентификатор 06149.502.355 (нула, шест, едно, четири, девет, точка, пет, нула, две, точка, три, пет, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-199/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.02.2024 г., адрес на поземления имот: с. Братаница, ул. «35-та», с площ 567 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 76, парцел: VIII, съседи: 06149.502.569, 06149.502.362, 06149.502.356, 06149.502.787, 06149.502.354, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 06149.502.355.1: застроена площ 75 кв.м., брой етажи 2, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 2. Сграда 06149.502.355.2: застроена площ 75 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 3. Сграда 06149.502.355.3: застроена площ 53 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6605/29.01.2024 г., с пазарна цена на имота 8 505 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 038,30 лева).

ЗАБЕЛЕЖКА: Описаните сгради не са обект на продажбата. Част от сграда с идентификатор 06149.502.355.2 попада в поземлен имот с идентификатор 06149.502.356. Части от сгрда с идентификатор 06149.502.355.3 попадат в поземлени имоти с идентификатори 06149.502.362 и 06149.502.356. В поземлен имот с идентификатор 06149.502.355 попада част от сграда с идентификатор 06149.502.356.1, която принадлежи към поземлен имот  с идентификатор 06149.502.356. 

5. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.511 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 09.12.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 577 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 172, парцел: VII-511, съседи: 46749.501.1643, 46749.501.1641, 46749.501.510, 46749.501.521, 46749.501.513, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 46749.501.511.1: застроена площ 125 кв.м., брой етажи 2, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 2. Сграда 46749.501.511.2: застроена площ 69 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6621/20.02.2024 г., с пазарна цена на имота 8 655 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 074,20 лева).

ЗАБЕЛЕЖКА: Описаните сгради не са обект на продажбата.

6. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.1972 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, девет, седем, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 593 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: СНС, квартал: 180, парцел: IV, съседи: 46749.501.1965, 46749.501.1971, 46749.501.1608, 46749.501.1589, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6620/20.02.2024 г., с пазарна цена на имота 8 895 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 664,60 лева).

7. Поземлен имот с идентификатор 53335.501.982 (пет, три, три, три, пет, точка, пет, нула, едно, точка, девет, осем, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-279/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Огняново, ул. «Бузлуджа», с площ 458 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 6010982, квартал: 78, парцел: I, съседи: 53335.501.983, 53335.501.925, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 53335.501.982.1: застроена площ 65 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6626/20.02.2024 г., с начална тръжна цена 7 328 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 646,40 лева).

ЗАБЕЛЕЖКА: Описаната сграда не е обект на продажбата. Част от сграда с идентификатор 53335.501.982.1 попада в улици с о.т.о.т. 218-220. В поземлен имот с идентиикатор 53335.501.982 попада част от сграда с идентификатор 55155.501.983.1, която принадлежи към поземлен имот с идентификатор 55155.501.983.

 

8. Поземлен имот с идентификатор 65437.501.467 (шест, пет, четири, три, седем, точка, пет, нула, едно, точка, четири, шест, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-256/22.07.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.09.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сарая, ул. «25-та» № 11, с площ 873 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 39, квартал: 43, парцел: VII, съседи: 65437.501.659, 65437.501.466, 65437.501.650, 65437.501.468, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 65437.501.467.1: застроена площ 110 кв.м., брой етажи 2, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 2. Сграда 65437.501.467.2: застроена площ 34 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 3. Сграда 65437.501.467.3: застроена площ 24 кв.м., брой етажи 1, предназначение: гараж, актуван с акт за частна общинска собственост № 6569/07.09.2023 г., с начална тръжна цена 14 841 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 138,30 лева).

ЗАБЕЛЕЖКА: Описаните сгради не са обект на продажбата.

9. Поземлен имот с идентификатор 86074.501.31 (осем, шест, нула, седем, четири, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-198/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Юнаците, ул. «Четиридесет и четвърта» № 6, с площ 444 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 31, квартал: 3, парцел: XII, съседи: 86074.501.752, 86074.501.45, 86074.501.30, 86074.501.478, 86074.501.28, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 86074.501.31.1: застроена площ 39 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 2. Сграда 86074.501.31.2: застроена площ 54 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6619/20.02.2024 г., с начална тръжна цена 6 660 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 596,10 лева).

ЗАБЕЛЕЖКА: Описаните сгради не са обект на продажбата.