Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Говедаре, с. Сбор и с. Паталеница, община Пазарджик

1572

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства и Решение № 187/30.09.2021 г., взето с Протокол № 10 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Говедаре, с. Сбор и с. Паталеница, община Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 17.11.2021 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Пленарна зала”, ет. 2.

        До участие в търга се допускат:

        - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

        - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

        - за имота, описан в т. 10 от Приложение № 1, освен на горепосочените условия, кандидатите следва да отговарят и на условията, посочени в член 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

        Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 15.10.2021 г. до 15.11.2021 г. на място, след заявка в съответното кметство.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 16.11.2021 год. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 15.11.2021 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% /един процент/ върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 /сто и двадесет/ лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б”  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 16.11.2021 г.

За справки: стая 605, 603, 608 тел.(034) 402-357, 402-286, 402-296       

    

Приложение № 1

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 17.11.2021 г. от 11.30 часа

 

          1. Поземлен имот с идентификатор 00254.501.2418 (нула, нула, две, пет, четири, точка, пет, нула, едно, точка, две, четири, едно, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-195/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 17.08.2021 г., адрес на поземления имот: с. Алеко Константиново, п.к. 4411, ул. «Христо Ботев» 9, с площ 1678 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: 00254.501.556; 00254.501.385, номер по предходен план: 385, квартал: 6, парцел: V, съседи: 00254.501.512, 00254.501.389, 00254.501.2419, 00254.501.556, 00254.501.521, 00254.501.387, 00254.501.479, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6067/02.08.2021 г., с начална тръжна цена 11 823 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 7 540,10 лева).

        2. Поземлен имот с идентификатор 00254.501.2419 (нула, нула, две, пет, четири, точка, пет, нула, едно, точка, две, четири, едно, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-195/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 17.08.2021 г., адрес на поземления имот: с. Алеко Константиново, п.к. 4411, ул. «Христо Ботев» 9, с площ 1611 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: 00254.501.385, номер по предходен план: 385, квартал: 6, парцел: VI, съседи: 00254.501.389, 00254.501.614, 00254.501.613, 00254.501.606, 00254.501.556, 00254.501.392, 00254.501.2418, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6068/02.08.2021 г., с начална тръжна цена 11 351 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 7 239,00 лева).

        3. Поземлен имот с идентификатор 06149.501.142 (нула, шест, едно, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, четири, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-199/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.06.2021 г., адрес на поземления имот: с. Братаница, п.к. 4412, ул. «25-та», с площ 502 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 78а, парцел: IV, съседи: 06149.501.145, 06149.501.143, 06149.501.701, 06149.501.136, 06149.501.147, 06149.501.146, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6026/16.06.2021 г., с начална тръжна цена 3 596 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 357,00 лева).

        4. Поземлен имот с идентификатор 06149.501.143 (нула, шест, едно, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, четири, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-199/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.06.2021 г., адрес на поземления имот: с. Братаница, п.к. 4412, ул. «25-та», с площ 509 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 78а, парцел: V, съседи: 06149.501.144, 06149.501.140, 06149.501.701, 06149.501.142, 06149.501.146, 06149.501.145, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6028/16.06.2021 г., с начална тръжна цена 3 646 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 287,20 лева).

        5. Поземлен имот с идентификатор 06149.501.144 (нула, шест, едно, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, четири, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-199/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.07.2021 г., адрес на поземления имот: с. Братаница, п.к. 4412, ул. «25-та», с площ 482 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 78а, парцел: VII, съседи: 06149.501.679, 06149.501.140, 06149.501.143, 06149.501.145, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6040/07.07.2021 г., с начална тръжна цена 3 384 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 165,90 лева).

        6. Поземлен имот с идентификатор 06149.501.145 (нула, шест, едно, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, четири, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-199/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.06.2021 г., адрес на поземления имот: с. Братаница, п.к. 4412, ул. «25-та», с площ 493 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 78а, парцел: VIII, съседи: 06149.501.144, 06149.501.140, 06149.501.679, 06149.501.143, 06149.501.142, 06149.501.146, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6025/16.06.2021 г., с начална тръжна цена 3 461 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 215,30 лева).

        7. Поземлен имот с идентификатор 06149.501.146 (нула, шест, едно, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, четири, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-199/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.06.2021 г., адрес на поземления имот: с. Братаница, п.к. 4412, ул. «25-та», с площ 510 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 78а, парцел: IX, съседи: 06149.501.145, 06149.501.143, 06149.501.679, 06149.501.142, 06149.501.136, 06149.501.147, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6027/16.06.2021 г., с начална тръжна цена 3 580 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 291,70 лева).

        8. Поземлен имот с идентификатор 15271.501.2236 (едно, пет, две, седем, едно, точка, пет, нула, едно, точка, две, две, три, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-275/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 17.08.2021 г., адрес на поземления имот: с. Говедаре, п.к. 4453, ул. «Двадесет и осма», с площ 488 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: 15271.501.554, номер по предходен план: 554, квартал: 2, парцел: XI, съседи: 15271.501.26, 15271.501.24, 15271.501.2235, 15271.501.583, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 15271.501.2236.1: застроена площ 95 кв.м., брой етажи 2, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, 2. Сграда 15271.501.2236.2: застроена площ 23 кв.м., брой етажи 1, предназначение: , друг вид сграда за обитаване, актуван с акт за частна общинска собственост № 6070/02.08.2021 г., с начална тръжна цена 3 392 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 754,30 лева).

        9. Поземлен имот с идентификатор 65468.501.359 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, пет, нула, едно, точка, три, пет, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-246/13.07.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.08.2021 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 900 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 243, квартал: 24, парцел: VII, съседи: 65468.501.358, 65468.501.378, 65468.501.218, 65468.501.419, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6057/16.07.2021 г., с начална тръжна цена 5 431 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 257,20 лева).

        10. Поземлен имот с идентиф икатор 55556.18.4 (пет, пет, пет, пет, шест точка, едно, осем, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паталеница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-51/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 23.09.2020 г., адрес на поземления имот: с. Паталеница, с площ 7612 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000579, съседи: 55556.18.2, 55556.18.1, 55556.18.9, 55556.18.5, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5804/02.09.2020 г., с начална тръжна цена 15 000 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 14 615,00 лева). ЗАБЕЛЕЖКА: В имота е монтиран кръст от сглобяема метална конструкция върху бетонов постамент, облицован с мрамор, с височина 19 м.