Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Алеко Константиново, с. Братаница и с. Паталеница, община Пазарджик,

931

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за общинската собственост и Решение № 14/26.01.2023 г., взето с Протокол № 1 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Алеко Константиново, с. Братаница и с. Паталеница, община Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 15.03.2023 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Заседателна зала”, ет. 2.

      До участие в търга се допускат:

      - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

      - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

      Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 10.02.2023 г. до 14.03.2023 г. на място, след заявка в съответното кметство.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 14.03.2023 год. по IBAN сметка BG 81 UBBS 8002 33 00455810 BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 13.03.2023 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% /един процент/ върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 /сто и двадесет/ лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б”  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 14.03.2023 г.

За справки: стая 605, 603, 608 тел.(034) 402-357, 402-286, 402-296                   

 

 

Приложение № 1

 

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 15.03.2023 г. от 11.30 часа

 

 

1. Поземлен имот с идентификатор 00254.501.812 (нула, нула, две, пет, четири, точка, пет, нула, едно, точка, осем, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-195/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Алеко Константиново, ул. Трета, с площ 563 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 54, парцел: XI, съседи: 00254.501.811, 00254.501.809, 00254.501.808, 00254.501.814, 00254.501.813, 00254.501.492, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6396/08.12.2022 г., с начална тръжна цена 6 756 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 782,80 лева).

 

   2. Поземлен имот с идентификатор 00254.501.834 (нула, нула, две, пет, четири, точка, пет, нула, едно, точка, осем, три, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-195/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Алеко Константиново, ул. Ропотамо, с площ 581 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 56, парцел: VII, съседи: 00254.501.576, 00254.501.911, 00254.501.833, 00254.501.835, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6395/08.12.2022 г., с начална тръжна цена 6 972 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 610,70 лева).

Забележка: УПИ VІІ-общ. в кв. 56 е с неприложена дворищна регулация спрямо УПИ VІІІ-533.

 

   3. Поземлен имот с идентификатор 00254.501.2413 (нула, нула, две, пет, четири, точка, пет, нула, едно, точка, две, четири, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-195/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Алеко Константиново, с площ 413 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: 00254.501.810, 00254.501.811, номер по предходен план: квартал: 54, парцел: IX-общ., съседи: 00254.501.2414, 00254.501.906, 00254.501.809, 00254.501.811, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 00254.501.2413.1: застроена площ 54 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6397/08.12.2022 г., с начална тръжна цена 4 956 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 484,70 лева).      

Забележка: Описаната по-горе сграда не е обект на продажбата. Част от нея попада в улица с о.т.о.т. 5-150.

 

4. Поземлен имот с идентификатор 06149.502.262 (нула, шест, едно, четири, девет, точка, пет, нула, две, точка, две, шест, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-199/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Братаница, ул. 33-та № 7, с площ 499 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 70, парцел: IV, съседи: 06149.502.785, 06149.502.261, 06149.502.254, 06149.502.253, 06149.502.252, 06149.502.263, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 06149.502.262.1: застроена площ 56 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6370/18.11.2022 г., с начална тръжна цена 5 988 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 793,80 лева).

                Забележка: Описаната по-горе сграда не е обект на продажбата.

5. Поземлен имот с идентификатор 55556.501.131 (пет, пет, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паталеница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-204/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.04.2022 г., адрес на поземления имот: с. Паталеница, с площ 23393 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за обект комплекс за образование, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 13А, парцел I-училище, съседи: 55556.205.32, 55556.21.1, 55556.21.2, 55556.21.5, 55556.21.74, 55556.21.81, 55556.501.1513, 55556.501.1510, 55556.61.8, 55556.61.12, 55556.61.11, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6400/22.12.2022 г., с начална тръжна цена 350 895 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 105 116,40 лева).

Забележка: УПИ І – училище в кв. 13Ае с неприложена улична регулация. В имота попада част от асфалтиран местен път.