Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

2232

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 32/15.12.2011 год., взето с Протокол № 3 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 16.02.2012 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – Заседателна зала, етаж 2.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 16.01.2012 г. до 15.02.2012 г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 15.02.2012 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 10.02.2012 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 15.02.2012 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 16.02.2012 г. от 11.30 часа


гр.Пазарджик

1. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1285 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК. Площ на поземления имот – 117 кв.м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс. Административен адрес: ул. ”Луда Яна”. По ПРЗ на имота, одобрен със заповед № 159/05.08.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик, съставлява УПИ ХІV-1285, търговия и услуги, в кв.1420, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2627/15.11.2011 год., с начална тръжна цена –

10 530 лева.


2. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1767 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК София, последно изменение със заповед № КД-14-13-57/31.08.2011 г. на Началника на СГКК-Пазарджик. Площ на поземления имот – 185 кв.м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс. Административен адрес: ул. ”Луда Яна”. По ПРЗ на имота, одобрен със заповед № 159/05.08.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик, съставлява УПИ ХІІ-7593, търговия и услуги, в кв.1420, актуван с акт за частна общинска собственост № 2607/07.11.2011 год., с начална тръжна цена – 16 650 лева.


3. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1766 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК София, последно изменение със заповед № КД-14-13-57/31.08.2011 г. на Началника на СГКК-Пазарджик. Площ на поземления имот – 170 кв.м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс. Административен адрес: ул. ”Спартак”. По ПРЗ на имота, одобрен със заповед № 159/05.08.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик, съставлява УПИ VІІ-7593, търговия и услуги, в кв.1420, актуван с акт за частна общинска собственост № 2606/07.11.2011 год., с начална тръжна цена – 15 300 лева.


4. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1765 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК София, последно изменение със заповед № КД-14-13-57/31.08.2011 г. на Началникана СГКК-Пазарджик. Площ на поземления имот – 235 кв.м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс. Административен адрес: ул. ”Луда Яна”. По ПРЗ на имота, одобрен със заповед № 159/05.08.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик, съставлява УПИ Х-1284, търговия и услуги, в кв.1420, актуван с акт за частна общинска собственост № 2615/09.11.2011 год., с начална тръжна цена – 21 150 лева.


5. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1773 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК София, последно изменение със заповед № КД-14-13-57/31.08.2011 г. на Началника на СГКК-Пазарджик. Площ на поземления имот – 222 кв.м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс. Административен адрес: ул. ”Луда Яна”. По ПРЗ на имота, одобрен със заповед № 159/05.08.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик, съставлява УПИ І-7593, търговия и услуги, в кв.1420, актуван с акт за частна общинска собственост № 2613/08.11.2011 год., с начална тръжна цена – 19 980 лева.


6. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1739 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК София. Площ на поземления имот – 111 кв.м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс. Административен адрес: ул. ”Луда Яна”. По ПРЗ на имота, одобрен със заповед № 13/18.01.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик, съставлява УПИ ІХ- търговия и услуги, в кв.322, актуван с акт за частна общинска собственост № 2619/09.11.2011 год., с начална тръжна цена –

8 880 лева.


7. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1738 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК София. Площ на поземления имот – 191 кв.м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс. Административен адрес: ул. ”Луда Яна”. По ПРЗ на имота, одобрен със заповед № 13/18.01.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик, съставлява УПИ VІІІ - търговия и услуги, в кв.322, актуван с акт за частна общинска собственост № 2618/09.11.2011 год., с начална тръжна цена – 15 280 лева.


8. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1737 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК София. Площ на поземления имот – 209 кв.м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс. Административен адрес: ул. ”Луда Яна”. По ПРЗ на имота, одобрен със заповед № 13/18.01.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик, съставлява УПИ VІІ - търговия и услуги, в кв.322, актуван с акт за частна общинска собственост № 2617/09.11.2011 год., с начална тръжна цена –

16 720 лева.


9. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1732 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК София. Площ на поземления имот – 216 кв.м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс. Административен адрес: ул. ”Вит І” № 6. По ПРЗ на имота, одобрен със заповед № 13/18.01.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик, съставлява УПИ І - търговия и услуги, в кв.330, актуван с акт за частна общинска собственост № 2622/09.11.2011 год., с начална тръжна цена –

17 300 лева.


10. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1733 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК София. Площ на поземления имот – 212 кв.м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс. Административен адрес: ул. ”Луда Яна” № 12 ”а”. По ПРЗ на имота, одобрен със заповед № 13/18.01.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик, съставлява УПИ ІІ - търговия и услуги, в кв.330, актуван с акт за частна общинска собственост № 2623/09.11.2011 год., с начална тръжна цена – 17 000 лева.


11. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1734 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК София. Площ на поземления имот – 193 кв.м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс. Административен адрес: ул. ”Вит ІІ” № 2. По ПРЗ на имота, одобрен със заповед № 13/18.01.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик, съставлява УПИ ІІІ - търговия и услуги, в кв.330, актуван с акт за частна общинска собственост № 2624/09.11.2011 год., с начална тръжна цена –

15 440 лева.


12. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1735 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК София. Площ на поземления имот – 179 кв.м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс. Административен адрес: ул. ”Вит І” № 4. По ПРЗ на имота, одобрен със заповед № 13/18.01.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик, съставлява УПИ V - търговия и услуги, в кв.330, актуван с акт за частна общинска собственост № 2625/09.11.2011 год., с начална тръжна цена –

14 320 лева.


13. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1736 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК София. Площ на поземления имот – 236 кв.м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс. Административен адрес: ул. ”Вит ІІ” № 4. По ПРЗ на имота, одобрен със заповед № 13/18.01.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик, съставлява УПИ VІ - търговия и услуги, в кв.330, актуван с акт за частна общинска собственост № 2626/15.11.2011 год., с начална тръжна цена –

18 900 лева.