Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

2221На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 64/31.03.2011 год., взето с Протокол № 5 на Общински съвет – Пазарджик, променено с Решение № 109/26.05.2011 год., взето с Протокол № 8 на Общински съвет – Пазарджик, променено с Решение № 41/23.02.2012 год., взето с Протокол № 3 на Общински съвет – Пазарджик,

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

          За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 10.04.2012 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Заседателна зала”, ет. 2.

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, направили депозитна вноска, закупили тръжни книжа и подали в срок писмени предложения.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 09.03.2012 г. до 09.04.2012 г., на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 09.04.2012 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 04.04.2012 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% (един процент) върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 (сто и двадесет) лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 09.04.2012 г.

За справки: стая 606, 605, 603, тел.(034) 402-242, 402-357, 402-286                  

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 10.04.2012 г. от 11.30 часа

гр. Пазарджик

            1. Поземлен имот с идентификатор 55155.505.122 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК. Административен адрес - ул. "Райко Алексиев". Площ на поземления имот – 4 488 кв.м. По изменение на ПРЗ на имота, одобрено със заповед №1/03.01.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик, съставлява УПИ ХІІ - 122, жилищно строителство, търговия и услуги, в кв. 63, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2386/10.03.2011 год., с начална тръжна цена – 134 640 лева.

 

гр. Пазарджик

            2. Поземлен имот с идентификатор 55155.505.1082 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК. Административен адрес - ул. "Проф. Иван Батаклиев". Площ на поземления имот – 9 059 кв.м. По ПРЗ на имота, одобрен със заповед №1/03.01.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик, съставлява УПИ ХІ - 120, жилищно строителство, търговия и услуги, в кв.63, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2385/08.03.2011 год., с начална тръжна цена 271 800 лева.

 

гр.Пазарджик

            3. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.556 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК. Административен адрес - ул. "Царица Йоанна" (б. "Родопи"). Площ - 842 кв.м. Трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване – За търговски обект, комплекс. По ПРЗ на имота, одобрен със заповед №227/10.12.2010 год. на Кмета на Община Пазарджик, съставлява УПИ LVІІ - за търговия и услуги, в кв. 1 плана на индустриална зона - гр. Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2389/11.03.2011 год., с начална тръжна цена – 70 000 лева.