Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Звъничево, с. Юнаците, с. Братаница и с. Сарая, община Пазарджик

1220

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за общинската собственост и Решение № 32/23.02.2023 г., взето с Протокол № 2 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Звъничево, с. Юнаците, с. Братаница и с. Сарая, община Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 11.04.2023 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, зала ”Архитектурен съвет”, ет. 2.

            До участие в търга се допускат:

            - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

            - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

            - за имотите, описани в т.т. 4, 5, 6, 7 и 8 от Приложение № 1, освен на горепосочените условия, кандидатите следва да отговарят и на условията, посочени в чл. 3 и чл. 3в  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

            Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 10.03.2023 г. до 10.04.2023 г. на място, след заявка в общинска администрация и съответното кметство.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 10.04.2023 год. по IBAN сметка BG 81 UBBS 8002 33 00455810 BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 07.04.2023 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% /един процент/ върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 /сто и двадесет/ лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б”  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 10.04.2023 г.

За справки: стая 605, 603, 608 тел.(034) 402-357, 402-286, 402-296                         

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 11.04.2023 г. от 11.30 часа

 

            1. Поземлен имот с идентификатор 55155.507.408 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, седем, точка, четири, нула, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.12.2022 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, с площ 258 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  за автогараж, предишен идентификатор: 55155.507.299; 55155.507.83, номер по предходен план: квартал: 510, парцел VII-85, съседи: 55155.507.299, 55155.507.83, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 55155.507.408.1: застроена площ 17 кв.м., брой етажи 1, предназначение: гараж, 2. Сграда 55155.507.408.2: застроена площ 16 кв.м., брой етажи 1, предназначение: гараж, 3. Сграда 55155.507.408.3: застроена площ 17 кв.м., брой етажи 1, предназначение: гараж, 4. Сграда 55155.507.408.4: застроена площ 16 кв.м., брой етажи 1, предназначение: гараж, 5. Сграда 55155.507.408.5: застроена площ 18 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда, актуван с акт за частна общинска собственост № 6384/21.11.2022 г., с начална тръжна цена 43 860 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 261,10 лева).

ЗАБЕЛЕЖКА: Описаните сгради не са обект на продажбата. В имота има монтиран и един брой метален гараж.

            2. Поземлен имот с идентификатор 30572.501.506 (три, нула, пет, седем, две, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-196/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Звъничево, с площ 16130 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  за друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 20б, парцел: II, съседи: 30572.32.22, 30572.32.13, 30572.501.837, 30572.501,196, 30572.32.11, 30572.32.12, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6412/20.01.2023 г., с начална тръжна цена 241 950 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 72 480,20 лева).

ЗАБЕЛЕЖКА: В източната част на имота по дължина преминава напоителен канал.

            3. Поземлен имот с идентификатор 86074.501.652 (осем, шест, нула, седем, четири, точка, пет, нула, едно, точка, шест, пет, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-198/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.01.2023 г., адрес на поземления имот: с. Юнаците, ул. «Четиридесет и трета», с площ 769 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 53, парцел: VI, съседи: 86074.501.653, 86074.501.755, 86074.501.651, 86074.501.650, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 86074.501.652.1: застроена площ 118 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6398/08.12.2022 г., с начална тръжна цена 9 997 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 764,40 лева).

ЗАБЕЛЕЖКА: Описаната сграда не е обект на продажбата.

            4. Поземлен имот с идентификатор 06149.73.4 (нула, шест, едно, четири, девет, точка, седем, три, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-185/09.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Братаница, местност ГЕРМЕТАТА, с площ 16106 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 073004, съседи: 06149.71.7; 06149.73.6; 06149.72.6; 06149.72.17; 06149.72.7; 06149.72.21; 06149.72.20; 06149.73.7; 06149.73.3, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5630/06.12.2019 г., с начална тръжна цена 22 830 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 972,99 лева).

ЗАБЕЛЕЖКА: Имотът е образуван от имот по предходен план № 073001. Върху имота има следните ограничения: 12 Електропровод 110 кV. На 20 м от двете страни на крайните проводници или на 24 м от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

            5. Поземлен имот с идентификатор 65437.57.60 (шест, пет, четири, три, седем, точка, пет, седем, точка, шест, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-52/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Сарая, местност ДАЛЪКА, с площ 322 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: 65437.57.45, номер по предходен план: 057045, съседи: 65437.57.46; 65468.57.57; 65468.57.24; 65468.57.61; 65468.67.90; 65468.57.29; 65468.57.28, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6405/16.01.2023 г., с начална тръжна цена 923 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 21,85 лева).

            6. Поземлен имот с идентификатор 65437.91.124 (шест, пет, четири, три, седем, точка, девет, едно, точка, едно, две, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-52/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.11.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сарая, местност МЕРАТА, с площ 780 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 091124, съседи: 65437.91.87; 65468.91.148; 65468.91.144; 65468.91.151; 65468.91.86; 65468.91.92; 65468.91.153; 65468.91.136; 65468.91.154, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6406/16.01.2023 г., с начална тръжна цена 2 260 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 57,53 лева).

            7. Поземлен имот с идентификатор 65437.91.131 (шест, пет, четири, три, седем, точка, девет, едно, точка, едно, три, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-52/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.11.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сарая, местност МЕРАТА, с площ 406 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 091131, съседи: 65437.91.118; 65468.91.147; 65468.91.144; 65468.91.148; 65468.91.136; 65468.91.133, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6407/16.01.2023 г., с начална тръжна цена 1 164 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 27,55 лева).

            8. Поземлен имот с идентификатор 65437.91.151 (шест, пет, четири, три, седем, точка, девет, едно, точка, едно, пет, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-52/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Сарая, с площ 645 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: 65437.91.125, номер по предходен план: 091125, съседи: 65437.91.86; 65468.91.153; 65468.91.124; 65468.91.144; 65468.91.152; 65468.91.79; 65468.91.122; 65468.91.119, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6408/16.01.2023 г., с начална тръжна цена 1 850 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 43,76 лева).