Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Мокрище и с. Ляхово, община Пазарджик

1102

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за общинската собственост и Решение 148/23.06.2022 г., взето с Протокол № 8 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Мокрище и с. Ляхово, община Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 02.08.2022 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 01.07.2022 г. до 01.08.2022 г. на място след заявка в общинска администрация Пазарджик или съответното кметство.

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 01.08.2022 год. по IBAN сметка BG81UBBS 80023300455810  при ОББ АД, BIC код UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 29.07.2022 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 01.08.2022 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242             

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 02.08.2022 г. от 11.30 часа

 

 

            1. Поземлен имот с идентификатор 55155.506.1442 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, едно, четири, четири, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 10.06.2021 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «ПЕТЪР БОНЕВ», с площ 208 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за паркинг, предишен идентификатор: 55155.506.1261, номер по предходен план: 55155.506.1231, квартал: 78, парцел: VI, съседи: 55155.506.1443, 55155.506.1232, 55155.506.1440, 55155.506.1441, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6015/19.05.2021 г., с начална тръжна цена 31 200 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 286,40 лева).

            2. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.285 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, две, осем, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 09.12.2019 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «МУРГАШ» 12, с площ 476 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 9461, съседи: 55155.502.9522, 55155.502.360, 55155.502.361, 55155.502.284, 55155.502.9520, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 55155.502.285.1: застроена площ 43 кв.м., брой етажи 2, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, 2. Сграда 55155.502.285.2: застроена площ 37 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда, 3. Сграда 55155.502.285.3: застроена площ 43 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, 4. Сграда 55155.502.285.4: застроена площ 86 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за обществено хранене, 5. Сграда 55155.502.285.6: застроена площ 38 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 5571/30.10.2019 г., с начална тръжна цена 57 120 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 933,60 лева). Забележка: гореописаните сгради не са обект на продажбата.

            3. Поземлен имот с идентификатор 48876.501.613 (четири, осем, осем, седем, шест, точка, пет, нула, едно, точка, шест, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-197/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 11.02.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мокрище, ул. «ОСМА» с площ 979 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 38а, парцел: І, съседи: 48876.501.619, 48876.501.48, 48876.101.103, 48876.101.3, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6293/18.05.2022 г., с начална тръжна цена 13 706 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 399.10 лева).

            4. Поземлен имот с идентификатор 48876.501.48 (четири, осем, осем, седем, шест, точка, пет, нула, едно, точка, четири, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-197/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 11.02.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мокрище, ул. «ОСМА» с площ 1000 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 38а, парцел: ІІ, съседи: 48876.501.619, 48876.501.71, 48876.101.103, 48876.501.613, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6294/18.05.2022 г., с начална тръжна цена 14 000 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 493.50 лева).

            5. Поземлен имот с идентификатор 48876.501.71 (четири, осем, осем, седем, шест, точка, пет, нула, едно, точка, седем, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-197/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 11.02.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мокрище, ул. «ОСМА» с площ 1028 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 38а, парцел: ІІІ, съседи: 48876.501.619, 48876.501.316, 48876.101.103, 48876.501.48, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6295/18.05.2022 г., с начална тръжна цена 14 392 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 619.30 лева).

            6. Поземлен имот с идентификатор 48876.501.316 (четири, осем, осем, седем, шест, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-197/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 25.05.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мокрище, п.к. 4408, ул. «ОСМА» с площ 989 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 38а, парцел: ІV, съседи: 48876.501.619, 48876.501.614, 48876.101.103, 48876.501.71, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5997/27.04.2021 г., с начална тръжна цена 13 846 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 444,10 лева).

            7. Поземлен имот с идентификатор 44879.501.79 (четири, четири, осем, седем, девет, точка, пет, нула, едно, точка, седем, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-203/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Ляхово, с площ 262 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 2, парцел: XIІ, съседи: 44879.501.295, 44879.501.324, 44879.501.310, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6308/02.06.2022 г., с начална тръжна цена 2 358 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 657,10 лева).