Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Мало Конаре, с. Синитово, с. Ляхово и с. Црънча, община Пазарджик

1192

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за общинската собственост и Решение № 115/31.05.2022 г., взето с Протокол № 7 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Мало Конаре, с. Синитово, с. Ляхово и с. Црънча, община Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 20.07.2022 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Заседателна зала”, ет. 2.

         До участие в търга се допускат:

         - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

         - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

         - за имота, описан в т. 7 от Приложение № 1, освен на горепосочените условия, кандидатите следва да отговарят и на условията, посочени в член 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

         Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 17.06.2022 г. до 18.07.2022 г. на място, след заявка в общинска администрация и съответното кметство.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 19.07.2022 год. по IBAN сметка BG 81 UBBS 8002 33 00455810 BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 18.07.2022 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% /един процент/ върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 /сто и двадесет/ лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б”  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 19.07.2022 г.

За справки: стая 605, 603, 608 тел.(034) 402-357, 402-286, 402-296                      

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 20.07.2022 г. от 11.30 часа

 

1. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1550 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, едно, пет, пет, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. «Янтра», с площ 2367 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 55155.503.1543, 55155.503.1542, 55155.503.1541, номер по предходен план: квартал: 410 в, парцел III-1337, за жил. строителство, търговия, услуги и озеленяване, съседи: 55155.503.9694, 55155.503. 1549, 55155.503.9655, 55155.503.1544, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 55155.503.1550.1: застроена площ 16 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, 2. Сграда 55155.503.1550.2: застроена площ 14 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, 3. Сграда 55155.503.1550.3: застроена площ 19 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, 4. Сграда 55155.503.1550.4: застроена площ 18 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, актуван с акт за частна общинска собственост № 6268/21.04.2022 г., с начална тръжна цена 285 000 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 42 606 лева).

Забележка: описаните сгради не са обект на продажбата.

2. Поземлен имот с идентификатор 46749.502.1688 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, две, точка, едно, шест, осем, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 15000 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – За друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 80, парцел: І, съседи: 46749.502.646, 46749.502.1404, 46749.502.1403, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6265/15.04.2022 г., с начална тръжна цена 150 000 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 67 402.50 лева).

3. Поземлен имот с идентификатор 66559.501.797 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, пет, нула, едно, точка, седем, девет, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-280/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.04.2022г., адрес на поземления имот: с. Синитово, с площ 651 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 75, парцел: X, съседи: 66559.501.799, 66559.501.798, 66559.501.707, 66559.501.796, 66559.501.795, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6212/08.03.2022 г., с начална тръжна цена 6 510 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 925.30 лева).

4. Поземлен имот с идентификатор 66559.501.798 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, пет, нула, едно, точка, седем, девет, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-280/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.04.2022 г., адрес на поземления имот: с. Синитово, с площ 689 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 75, парцел: XI, съседи: 66559.501.799, 66559.501.775, 66559.501.707, 66559.501.797, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6213/08.03.2022 г., с начална тръжна цена 6 890 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 096 лева).

5. Поземлен имот с идентификатор 66559.501.799 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, пет, нула, едно, точка, седем, девет, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-280/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.04.2022г., адрес на поземления имот: с. Синитово, с площ 724 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 75, парцел: XII, съседи: 66559.501.800, 66559.501.775, 66559.501.798, 66559.501.797, 66559.501.796, 66559.501.795, 66559.501.794, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6211/08.03.2022 г., с начална тръжна цена 7 240 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 253.30 лева).

6. Сграда с идентификатор 44879.501.83.1 (четири четири осем седем девет точка пет нула едно точка осем три точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-203/29.05.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 18.05.2021 г., адрес на сградата: с. Ляхово, п.к. 4416, ул. „Петнадесета», сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 44879.501.83, 44879.501.324 и принадлежи към поземлен имот с иденификатор 44879.501.83, застроена площ 399 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: селскостопанска сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актувана с акт за частна общинска собственост № 6019/07.06.2021 г. и Сграда с идентификатор 44879.501.83.2 (четири четири осем седем девет точка пет нула едно точка осем три точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-203/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 18.05.2021 г., адрес на сградата: с. Ляхово, п.к. 4416, ул. «Петнадесета», сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 44879.501.83, застроена площ 112 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Административна, делова сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актувана с акт за частна общинска собственост № 6022/16.06.2021 г., с начална тръжна цена 6 017 лева, в това число: (сграда с идентификатор 44879.501.83.1 – 1 706 лв. и сграда с идентификатор 44879.501.83.2 – 4 311 лв.) по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка сграда с идентификатор 44879.501.83.1 – 1 665.20 лв. и сграда с идентификатор 44879.501.83.2 – 4 310.30 лв.).

Забележка: описаните по-горе сгради се продават само заедно.

7. Поземлен имот с идентификатор 78570.119.32 (седем осем пет седем нула точка едно едно девет точка три две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-244/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.04.2022 г., адрес на поземления имот: с. Црънча, с площ 396 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: 78570.119.27, номер по предходен план: 000366, съседи: 78570.119.20, 78570.119.19, 78570.119.18, 78570.119.17, 78570.119.33, 78570.119.9, 78570.119.29, 78570.119.5, 78570.119.28, 78570.119.1, 78570.119.25, 78570.6.35, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6258/08.04.2022 г., с начална тръжна цена 503 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 26.87 лева).