Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Мало Конаре и с. Добровница.

2378

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 38/23.02.2012 год., взето с Протокол № 3 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Мало Конаре и с. Добровница.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 12.04.2012 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – Заседателна зала, етаж 2.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 12.03.2012 г. до 11.04.2012 г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик или в съответното кметство.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 11.04.2012 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 06.04.2012 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 11.04.2012 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242                          

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 12.04.2012 г. от 11.30 часа

 

               

                гр. Пазарджик

 

                1. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1784 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед № КД-14-13-155/30.11.2011 г. на Началника на СГКК - Пазарджик. Площ - 58 кв.м. (петдесет и осем кв.м.). Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване - за търговски обект, комплекс. Административен адрес - ул. "Луда Яна". Имотът е актуван с АОС № 2660/24.01.2012 г. По ПРЗ на имота, одобрен със заповед №206 от 25.11.2010 г. на Кмета на Община Пазарджик съставлява УПИ VІІІ - търговия и услуги в кв. 317, с начална тръжна цена – 4 640 лева.

                2. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1775 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед № КД-14-13-118/28.10.2011 г. на Началника на СГКК - Пазарджик. Площ - 105 кв.м. (сто и пет кв.м.). Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване - за търговски обект, комплекс. Административен адрес - ул. "Веслец". Имотът е актуван с АОС № 2645/28.12.2011 г. По ПРЗ на имота, одобрен със заповед № 160 от 05.08.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик съставлява УПИ І - търговия и услуги в кв. 151 ”а”, с начална тръжна цена – 17 850 лева.

                3. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1779 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед № КД-14-13-118/28.10.2011 г. на Началника на СГКК - Пазарджик. Площ - 129 кв.м. (сто двадесет и девет кв.м.). Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване - за търговски обект, комплекс. Административен адрес - ул. "Веслец". Имотът е актуван с АОС № 2647/28.12.2011 г. По ПРЗ на имота, одобрен със заповед № 160 от 05.08.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик съставлява УПИ V - търговия и услуги в кв. 151 ”а”, с начална тръжна цена – 12 900 лева.

                4. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1780 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед № КД-14-13-118/28.10.2011 г. на Началника на СГКК - Пазарджик. Площ - 128 кв.м. (сто двадесет и осем кв.м.). Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване - за търговски обект, комплекс. Административен адрес - ул. "Рила". Имотът е актуван с АОС № 2648/28.12.2011 г. По ПРЗ на имота, одобрен със заповед № 160 от 05.08.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик съставлява УПИ VІ - търговия и услуги в кв. 151 ”а”, с начална тръжна цена – 12 800 лева.

     5. Поземлен имот с идентификатор 55155.505.519 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед № КД-14-13-113/23.03.2010 г. на Началника на СГКК- Пазарджик. Административен адрес: ул. "Цар Освободител" № 69. Площ на поземления имот - 880 кв.м. (осемстотин и осемдесет кв.м.). Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 м.), ведно със: сграда с идентификатор 55155.505.519.1 със застроена площ - 300 кв.м. (триста кв.м.), като част от І-ви етаж на сградата - зала с височина на два етажа, в останалата част - обслужващи помещения на І-ви и ІІ-ри етаж и сграда с идентификатор 55155.505.519.2 със застроена площ - 86 кв.м. (осемдесет и шест кв.м.). Брой етажи – 1. Актувани с акт за частна общинска собственост № 2672/08.02.2012 г., с начална тръжна цена – 181 300 лева.

                с. Мало Конаре

                1. Урегулиран поземлен имот V - общ. в кв. 197 по плана на с. Мало Конаре, с площ 453 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 1960/31.03.2010 г., с начална тръжна цена – 2 270 лева.

                с. Добровница

                1. Урегулиран поземлен имот ІV - общ. в кв. 70 по плана на с. Добровница, с площ 645 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 1113/16.10.2008 г., с начална тръжна цена – 5 160 лева.

                2. Урегулиран поземлен имот V - общ. в кв. 70 по плана на с. Добровница, с площ 769 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 1114/16.10.2008 г., с начална тръжна цена – 6 150 лева.