Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Драгор, с. Ивайло, с. Мало Конаре, с. Хаджиево, с. Тополи дол и с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик

927

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредбата за общинската собственост и Решение № 189/27.07.2023 г., взето с Протокол № 8  на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Драгор, с. Ивайло, с. Мало Конаре, с. Хаджиево, с. Тополи дол и с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, по приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, кметството по местонахождение на имота, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg

Търгът ще се проведе на 13.09.2023 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

-За позиция № 11 не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица, посочени в член 3, ал. 7 и в случай, че не отговарят на условията по чл. 3 и чл. 3 „в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 10.08.2023 г. до 11.09.2023 г. на място след заявка в Община Пазарджик или съответното кметство, на чиято територия се намира имотът, обект на продажбата.

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 12.09.2023 год. по IBAN сметка BG81UBBS 80023300455810  при ОББ АД, BIC код UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 11.09.2023 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 12.09.2023 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242             

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 13.09.2023 г. от 11.30 часа

 

          1. Поземлен имот с идентификатор 55155.506.71 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, седем, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със заповед РД-18-5288/10.05.2023 год. на Началника на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. «Иван Соколов» № 54, с площ 406 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 10705, квартал: 22, парцел: XVIII, съседи: 55155.506.157, 55155.506.72, 55155.506.76, 55155.506.77, 55155.506.70, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6544/04.07.2023 г., с начална тръжна цена 28 420 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 6 414,80 лева).

            2. Поземлен имот с идентификатор 23457.501.562 (две, три, четири, пет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, шест, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-202/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Драгор, с площ 545 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 38, парцел: V, съседи: 23457.501.538, 23457.2.145, 23457.501.561, 23457.501.540, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6550/10.07.2023 г., с начална тръжна цена 8 175 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 449,00 лева).

            3. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.713 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, седем, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 1024 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 234, квартал: 36а, парцел: XI-234, съседи: 32010.501.1325, 32010.501.1326, 32010.501.1261, 32010.501.712, 32010.501.705, 32010.501.704, 32010.501.703, 32010.501.715, сгради, които попадат върху имота: 1. сграда 32010.501.713.1: застроена площ 90 кв.м., брой етажи 2, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, 2. сграда 32010.501.713.2: застроена площ 74 кв.м., брой етажи 2, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, 3. сграда 32010.501.713.3: застроена площ 39 кв.м., брой етажи 2, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, 4. сграда 32010.501.713.4: застроена площ 21 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, 5. сграда 32010.501.713.5: застроена площ 31 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда, актуван с акт за частна общинска собственост № 6525/18.05.2023 г., с начална тръжна цена 15 360 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 681,10 лева).

            4. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.767 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, седем, шест, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Ивайло, ул. «ПЕТДЕСЕТА» № 4, с площ 404 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 36в, парцел: I, съседи: 32010.501.766, 32010.501.787, 32010.501.785, 32010.501.784, 32010.501.768, 32010.501.1261, сгради, които попадат върху имота: 1. сграда 32010.501.767.1: застроена площ 72 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, 2. сграда 32010.501.767.2: застроена площ 49 кв.м., брой етажи 2, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, 3. сграда 32010.501.767.3: застроена площ 5 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда, актуван с акт за частна общинска собственост № 6526/18.05.2023 г., с начална тръжна цена       6 060 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка        1 452,30 лева).

            5. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.508 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 365 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 172, парцел: XX, съседи: 46749.501.1642, 46749.501.509, 46749.118.95, 46749.501.507, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6514/05.05.2023 г., с пазарна цена на имота 5 110 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 640,10 лева).

            6. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.509 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 443 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 172, парцел: XXI, съседи: 46749.501.1642, 46749.501.1641, 46749.118.89, 46749.118.95, 46749.501.508, сгради, които попадат върху имота: 1. сграда 46749.501.509.1: застроена площ 97 кв.м., брой етажи 2, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6515/05.05.2023 г., с пазарна цена на имота      6 202 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка        1 592,50 лева).

            7. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.513 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 09.12.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 563 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 172, парцел: VI-513, съседи: 46749.501.1643, 46749.501.511, 46749.501.521, 46749.501.520, 46749.501.514, сгради, които попадат върху имота: 1. сграда 46749.501.513.1: застроена площ 92 кв.м., брой етажи 2, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, 2. сграда 46749.501.513.2: застроена площ 35 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна,актуван с акт за частна общинска собственост № 6513/05.05.2023 г., с пазарна цена на имота 7 882 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 023,90 лева).

            8. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.562 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, шест, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 24.04.2023 г., адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 413 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 197, парцел: XI, съседи: 46749.501.563, 46749.501.1647, 46749.501.561, 46749.501.555, 46749.501.554, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 46749.501.562.1: застроена площ 21 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда, актуван с акт за частна общинска собственост № 6511/04.05.2023 г., с пазарна цена на имота 5 782 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 484,70 лева).

            9. Поземлен имот с идентификатор 77061.501.428 (седем, седем, нула, шест, едно, точка, пет, нула, едно, точка, четири, две, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-281/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Хаджиево, ул. «Първа», с площ 522 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 428, квартал: 40, парцел: I, съседи: 77061.501.504, 77061.501.429, 77061.501.440, 77061.501.544, ведно със сграда: 1. Сграда 77061.501.428.1: застроена площ 198 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда за търговия, актуван с акт за частна общинска собственост № 6527/07.06.2023 г., с начална тръжна цена 55 009 лева (в т.ч. земя - 4 896 лева и сграда – 50 113 лева), по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 10 390,00 лева).

            10. Поземлен имот с идентификатор 72713.501.311 (седем, две, седем, едно, три, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тополи дол, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-247/13.07.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 04.07.2023 г., адрес на поземления имот: с. Тополи дол, с площ 3152 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 11, парцел: I-311, жилищно строителство,търговия и услуги, съседи: 72713.501.409, 72713.501.71, 72713.501.72, 72713.46.1, 72713.19.13, 72713.19.18, 72713.501.398, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6549/05.07.2023 г., с начална тръжна цена 25 216 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 7 905,20 лева).

            11. Поземлен имот с идентификатор 00254.45.751 (нула, нула, две, пет, четири, точка, четири, пет, точка, седем, пет, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-151/01.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Алеко Константиново, местност КАРАТОПРАК, с площ 243 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: 00254.45.67, номер по предходен план: 000744, съседи: 00254.45.56, 00254.45.73, 00254.45.63, 00254.45.64, 00254.45.65, 00254.45.750, актуван с акт за частна общинска собственост № 6530/20.06.2023 г., с пазарна цена на имота 365 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 17,92 лева).