Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Добровница, с. Пищигово и с. Черногорово, община Пазарджик

993

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредбата за общинската собственост и Решение 216/29.09.2022 г., взето с Протокол № 11  на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Добровница, с. Пищигово и с. Черногорово, община Пазарджик, по приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 23.11.2022 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

-За позиция № 8 не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица, посочени в член 3, ал. 7 и в случай, че не отговарят на условията по чл. 3 „в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 21.10.2022 г. до 21.11.2022 г. на място след заявка в общинска администрация Пазарджик или в съответното кметство, на чиято територия се намира имотът, обект на продажбата..

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 22.11.2022 год. по IBAN сметка BG81UBBS 80023300455810  при ОББ АД, BIC код UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 21.11.2022 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 22.11.2022 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242             

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 23.11.2022 г. от 11.30 часа

 

1.  Поземлен имот с идентификатор 55155.507.311 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, седем, точка, три, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.04.2021 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. «Стефан Стамболов», с площ 982 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за търговдки обект, комплекс, предишен идентификатор: 55155.507.94, номер по предходен план: квартал: 560, парцел VI-94, съседи: 55155.507.239, 55155.507.99, 55155.507.103, 55155.507.310, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5967/17.03.2021 г., с начална тръжна цена 147 300 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 11 096,60 лева).

2.  Поземлен имот с идентификатор 21556.501.778 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, седем, седем, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.05.2022 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 840 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 72, парцел: IX, съседи: 21556.501.779, 21556.501.780, 21556.501.1272, 21556.501.777, 21556.501.776, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6286/28.04.2022 г., с начална тръжна цена 11 760 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 774,50 лева).

3.  Поземлен имот с идентификатор 21556.501.780 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, седем, осем, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.05.2022 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 837 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 72, парцел: X, съседи: 21556.501.781, 21556.501.782, 21556.501.783, 21556.501.1272, 21556.501.778, 21556.501.779, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6287/28.04.2022 г., с начална тръжна цена 11 718 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 761,10 лева).

4.  Поземлен имот с идентификатор 21556.501.783 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, седем, осем, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.05.2022 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 705 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 72, парцел: XI, съседи: 21556.501.782, 21556.501.1254, 21556.501.1272, 21556.501.780, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6263/15.04.2022 г., с начална тръжна цена 9 870 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 167,90 лева).

5. Поземлен имот с идентификатор 21556.501.782 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, седем, осем, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.05.2022 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 703 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 ), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 72, парцел: XII, съседи: 21556.501.781, 21556.501.1254, 21556.501.783, 21556.501.780, 21556.501.779, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6262/15.04.2022 г., с начална тръжна цена 9 842 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 158,90 лева).

  6. Поземлен имот с идентификатор 56561.501.589 (пет шест, пет, шест, едно, точка, пет, нула, едно, точка, пет, осем, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пищигово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-254/22.07.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.04.2022 г., адрес на поземления имот: с. Пищигово, с площ 2 332 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, предишен идентификатор: няма, квартал: 55, парцел: XII, съседи: 501.592, 56561.501.1551, 56561.501.588, 56561.501.586, 56561.501.590, 56561.501.1546, ведно със сгради: сграда с идентификатор 56561.501.589.1: застроена площ 152 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, сграда с идентификатор 56561.501.589.2: застроена площ 148 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия и сграда с идентификатор 56561.501.589.3: застроена площ 40 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за битови услуги, актуван с акт за частна общинска собственост № 6245/24.03.2022 г., с начална тръжна цена 23 779 лева (в т.ч. земя - 14 575 лева и сгради – 9 204 лева), по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 13 746 лева).

  7. Поземлен имот с идентификатор 81089.501.529 (осем, едно, нула, осем, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, две, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-248/13.07.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.07.2022 г., адрес на поземления имот: с. Черногорово, с площ 264 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 ), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 417, квартал: 45, парцел: VII-417, съседи: 81089.501.530, 81089.501.1256, 81089.501.528, 81089.501.527, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6325/07.07.2022 г., с начална тръжна цена 2 640 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 793,20 лева).

  8. Поземлен имот с идентификатор 55155.22.291 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, две, две, точка, две, девет, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, местност СЪЗЛЪКА с площ 331 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: 55155.22.133, номер по предходен план: 022133, съседи: 55155.22.290; 55155.22.169; 55155.22.170; 55155.22.216; 55155.22.217; 55155.22.292; 55155.22.229; 55155.22.228, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6316/29.06.2022 г., поправен с акт № 6331/18.08.2022 г. за поправка на акт за частна общинска собственост № 6316/29.06.2022 г., с начална тръжна цена 535 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 26.36 лева).