Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Добровница и с. Огняново, община Пазарджик

1005

О Б Щ И Н А  П А З А Р Д Ж И К

 

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за общинската собственост и Решение № 249/20.10.2022 г., взето с Протокол № 12  на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Добровница и с. Огняново, община Пазарджик, по приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, в кметството по местонахождението на имота, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 06.12.2022 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 04.11.2022 г. до 02.12.2022 г. на място след заявка в общинска администрация Пазарджик или съответното кметство, на чиято територия се намира имота обект на продажбата.

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 05.12.2022 год. по IBAN сметка BG81UBBS 80023300455810  при ОББ АД, BIC код UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 02.12.2022 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 05.12.2022 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242               

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 06.12.2022 г. от 11.30 часа

 

 

          1. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.270 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, две, седем, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.09.2022 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «СИНИТЕВСКА», с площ 8567 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  за друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план:няма, съседи: 55155.508.269, 55155.26.11, 55155.26.23, 55155.26.13, 55155.508.266, 55155.508.267, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 55155.508.270.1: застроена площ 23 кв.м., брой етажи 1, предназначенив: промишлена сграда, 2. Сграда 55155.508.270.2: застроена площ 8 кв.м., брой етажи 1, предназначенив: промишлена сграда, актуван с акт за частна общинска собственост № 6328/02.08.2022 г., поправен с акт № 6353/29.09.2022 г. за поправка на акт за частна общинска собственост № 6328/02.08.2022 г., с начална тръжна цена 325 546 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 77 445,70 лева).

            2. Поземлен имот с идентификатор 55155.505.1058 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, едно, нула, пет, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 09.09.2022 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Генерал Шувальов», с площ 77 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 8849, квартал: 41, парцел: III-общ., съседи: 55155.505.1269, 55155.505.172, 55155.505.159, 55155.505.9592, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6333/26.08.2022 г., с начална тръжна цена 9 240 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 216,60 лева).

            3. Поземлен имот с идентификатор 55155.505.1269 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, едно, две, шест, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-9408-05.11.2018 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК-ПАЗАРДЖИК, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. «Христо Ботев» № 85, с площ 78 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: 55155.505.160, номер по предходен план: 8849, квартал: 65, парцел: III, съседи: 55155.505.1270, 55155.505.172, 55155.505.1058, 55155.505.9592, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6334/26.08.2022 г., с начална тръжна цена 9 360 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 232,40 лева).

            4. Поземлен имот с идентификатор 21556.501.774 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, седем, седем, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.05.2022 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 826 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 72, парцел: VI, съседи: 21556.501.776, 21556.501.775, 21556.501.1272, 21556.501.773,21556.501.772, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6283/28.04.2022 г., с начална тръжна цена 12 390 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 771,60 лева).

            5. Поземлен имот с идентификатор 21556.501.775 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, седем, седем, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.05.2022 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 841 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 72, парцел: VII, съседи: 21556.501.776, 21556.501.777, 21556.501.1272, 21556.501.774, 21556.501.772, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6284/28.04.2022 г., с начална тръжна цена 12 615 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 779,00 лева).

            6. Поземлен имот с идентификатор 21556.501.777 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, седем, седем, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.05.2022 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 830 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 72, парцел: VIII, съседи: 21556.501.779, 21556.501.778, 21556.501.1272, 21556.501.775, 21556.501.776, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6285/28.04.2022 г., с начална тръжна цена 12 450 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 729,60 лева).

            7. Поземлен имот с идентификатор 21556.501.781 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, седем, осем, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.05.2022 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 1085 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 72, парцел: XIII, съседи: 21556.501.1254, 21556.501.782, 21556.501.780, 21556.501.779, 21556.501.1255, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6261/15.04.2022 г., с начална тръжна цена 16 275 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 432,20 лева).

            8. Поземлен имот с идентификатор 53335.501.711 (пет, три, три, три, пет, точка, пет, нула, едно, точка, седем, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-279/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.09.2022 г., адрес на поземления имот: с. Огняново, ул. «Георги Бенковски», с площ 679 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 79, парцел: XII, съседи: 53335.501.712, 53335.501.911, 53335.501.710, 53335.913.48, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6349/15.09.2022 г., с начална тръжна цена 7 469 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 051,10 лева).

            9. Поземлен имот с идентификатор 53335.501.712 (пет, три, три, три, пет, точка, пет, нула, едно, точка, седем, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-279/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.09.2022 г., адрес на поземления имот: с. Огняново, ул. «Георги Бенковски», с площ 766 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 79, парцел: XIII, съседи: 53335.501.911, 53335.501.711, 53335.913.48, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 53335.501.712.1: застроена площ 43 кв.м., брой етажи 1, предназначенив: жилищна сграда - еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6348/15.09.2022 г., с начална тръжна цена 8 426 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 753,60 лева)