Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Братаница, с. Величково, с. Добровница, с. Пищигово и с. Хаджиево, община Пазарджик

751

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства и Решение № 43/27.02.2020 г., взето с Протокол № 2 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Братаница, с. Величково, с. Добровница, с. Пищигово и с. Хаджиево, община Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 22.04.2020 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Заседателна зала”, ет. 2.

          До участие в търга се допускат:

          - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

          - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

          Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 20.03.2020 г. до 21.04.2020 г. на място, след заявка в Общинска администрация гр. Пазарджик и в съответното кметство.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 21.04.2020 год. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 16.04.2020 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% /един процент/ върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 /сто и двадесет/ лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б”  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 21.04.2020 г.

За справки: стая 605, 603, 608 тел.(034) 402-357, 402-286, 402-296                     

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 22.04.2020 г. от 11.30 часа

 

          1. Поземлен имот с идентификатор 55155.506.1455 (пет пет едно пет пет точка пет нула шест точка едно четири пет пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Стоян Василев», с площ 57 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  за търговски обект, комплекс, стар идентификатор: 55155.506.9508, номер по предходен план: квартал: 138, парцел: X-1455, за търговия и услуги, съседи: 55155.506.1325, 55155.506.1330, 55155.506.1324, 55155.506.9508, актуван с акт за частна общинска собственост № 5653/10.02.2020 г., с начална тръжна цена 6 840 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 900,60 лева).

          2. Урегулиран поземлен имот V мнс (пети тире мнс), в кв. 70 (седемдесет) по плана на с. Братаница, общ. Пазарджик, с площ 495 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5649/17.12.2019 г., с начална тръжна цена 2 970 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 779,40 лева).

          3. Урегулиран поземлен имот XV общ. (петнадесети тире общински), в кв. 8 (осем) по плана на с. Величково, общ. Пазарджик, с площ 690 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5424/18.04.2019 г., с начална тръжна цена 4 830 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 821,60 лева).

          4. Урегулиран поземлен имот XVI общ. (шестнадесети тире общински), в кв. 8 (осем) по плана на с. Величково, общ. Пазарджик, с площ    1 340 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5426/18.04.2019 г., с начална тръжна цена 9 380 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 537,60 лева).

          5. Урегулиран поземлен имот VIII общ. (осми тире общински), в кв. 73 (седемдесет и три) по плана на с. Добровница, общ. Пазарджик, с площ 760 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 3137/26.06.2013 г., с начална тръжна цена 5 320 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 415,10 лева).

          6. Урегулиран поземлен имот IX общ. (девети тире общински), в кв. 73 (седемдесет и три) по плана на с. Добровница, общ. Пазарджик, с площ 890 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 3138/26.06.2013 г., с начална тръжна цена 6 230 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 999,20 лева).

          7. Урегулиран поземлен имот II 393 (втори тире триста деветдесет и три), в кв. 22 (двадесет и две) по плана на с. Пищигово, общ. Пазарджик, с площ 697 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5650/17.12.2019 г., с начална тръжна цена 4 182 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 748,10 лева).

          8. Урегулиран поземлен имот XX търговия и услуги (двадесети тире търговия и услуги), в кв. 44 (четиридесет и четири) по плана на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, с площ 892 кв.м, ведно с построената в него едноетажна полумасивна сграда със застроена площ 124 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 5655/12.02.2020 г., с начална тръжна цена 21 940 лева, (в т.ч. земя - 8 920 лева и сграда – 13 020 лева), по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 724,00 лева).