Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Априлци и с. Сбор, община Пазарджик

1068

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за общинската собственост и Решение 147/23.06.2022 г., взето с Протокол № 8 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Априлци и с. Сбор, община Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 03.08.2022 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК и които отговарят на условията, посочени в член 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 01.07.2022 г. до 02.08.2022 г. на място след заявка в общинска администрация Пазарджик или съответното кметство.

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 02.08.2022 год. по IBAN сметка BG81UBBS 80023300455810  при ОББ АД, BIC код UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 01.08.2022 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 02.08.2022 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242             

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 03.08.2022 г. от 11.30 часа

 

 

            1. Поземлен имот с идентификатор 55155.54.16 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, четири, точка, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 23.05.2022 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, местност «ТАТАР МЕЗАР», с площ 31937 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид нива, категория на земята: 4, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 054016, съседи: 55155.54.17; 55155.27.121; 55155.54.24; 55155.54.19; 55155.27.87; 55155.27.120, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6304/31.05.2022 г., с начална тръжна цена 353 383 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 561,83 лева).

            2. Поземлен имот с идентификатор 55155.54.17 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, четири, точка, едно, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 23.05.2022 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, местност «ТАТАР МЕЗАР», с площ 45197 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид нива, категория на земята: 4, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 054017, съседи: 55155.27.65; 55155.27.64; 55155.27.63; 55155.27.62; 55155.27.61; 55155.27.121; 55155.54.16; 55155.27.87; 55155.27.86; 55155.27.69; 55155.27.68; 55155.27.120; 55155.27.67; 55155.27.66, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6305/31.05.2022 г., с начална тръжна цена 500 105 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 7 871,06 лева).

            3. Поземлен имот с идентификатор 00571.13.15 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, едно, три, точка, едно, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-123/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.04.2022 г., адрес на поземления имот: с. Априлци, местност «КУРТ КУРИЯ»с площ 4321 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000049, съседи: 00571.13.12; 00571.13.14; 00571.13.13; 00571.13.6; 00571.13.7; 00571.13.8; 00571.13.9; 00571.13.10; 00571.13.11; 00571.14.12; 00571.14.10; 00571.14.9; 00571.14.8; 00571.14.7; 00571.14.21; 00571.14.6; 00571.14.5; 00571.14.4; 00571.14.3; 00571.14.2; 00571.14.1; 65468.163.19; 00571.13.1; 00571.13.2; 00571.13.3; 00571.13.4, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6303/20.05.2022 г., с начална тръжна цена 3 267 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 666,95 лева).

            4. Поземлен имот с идентификатор 65468.50.40 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, пет, нула, точка, четири, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.04.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 8164 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000249, съседи: 65468.50.39; 65468.102.37; 65468.64.1; 65468.64.24; 65468.64.26; 65468.64.25; 65468.65.1; 65468.65.14; 65468.102.36; 65468.65.13; 65468.101.14; 65468.65.20; 65468.65.21; 65468.64.28; 65468.64.29; 65468.64.30; 65468.166.14; 65468.64.27; 65468.63.8; 65468.63.13; 65468.63.10; 65468.63.12; 65468.63.11; 65468.50.42; 65468.50.41; 65468.63.14; 65468.47.25; 65468.62.23, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6296/20.05.2022 г., с начална тръжна цена 6 572 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 553,93 лева).

            5. Поземлен имот с идентификатор 65468.102.37 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, две, точка, три, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.04.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 6398 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000247, съседи: 65468.102.40; 65468.102.38; 65468.60.21; 65468.102.36; 65468.50.40; 65468.50.39; 65468.102.39; 65468.62.23, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6297/20.05.2022 г., с начална тръжна цена 5 150 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 396,36 лева).

            6. Поземлен имот с идентификатор 65468.102.40 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, две, точка, четири, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.04.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 11377 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000246, съседи: 65468.61.19; 65468.60.22; 65468.60.21; 65468.102.38; 65468.61.13; 65468.60.28; 65468.102.37; 65468.60.29; 65468.59.15; 65468.59.13; 65468.59.9; 65468.59.10; 65468.59.11; 65468.59.14; 65468.105.12; 65468.61.1; 65468.105.9; 65468.61.18, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6298/20.05.2022 г., с начална тръжна цена 9 158 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 604,12 лева).

            7. Поземлен имот с идентификатор 65468.116.10 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, шест, точка, едно, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.04.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 3899 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000261, съседи: 65468.115.7; 65468.116.5; 65468.118.1; 65468.116.11; 65468.116.6; 65468.117.11; 65468.117.9; 65468.119.5; 65468.119.7; 65468.117.8; 65468.117.7; 65468.117.6; 65468.117.5; 65468.117.4; 65468.117.3; 65468.117.2; 65468.116.1; 65468.116.2; 65468.116.4, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6299/20.05.2022 г., с начална тръжна цена 3 140 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 207,04 лева).

            8. Поземлен имот с идентификатор 65468.119.7 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, девет, точка, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.04.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 6638 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000262, съседи: 65468.118.1; 65468.118.19; 65468.162.34; 65468.162.36; 65468.119.8; 65468.121.11; 65468.116.10; 65468.117.11; 65468.119.5; 65468.116.11, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6300/20.05.2022 г., с начална тръжна цена 5 344 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 352,48 лева).

            9. Поземлен имот с идентификатор 65468.162.35 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, шест, две, точка, три, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.04.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 4373 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000265, съседи: 65468.162.34; 65468.162.36; 65468.122.16; 65468.166.20; 65468.166.19; 65468.166.18; 65468.125.25; 65468.125.8; 65468.166.21; 65468.166.22; 65468.166.14; 65468.125.28; 65468.125.26; 65468.125.21; 65468.125.27; 65468.125.20; 65468.125.19; 65468.125.18; 65468.124.3; 65468.124.4; 65468.123.9; 65468.123.8, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6301/20.05.2022 г., с начална тръжна цена 3 520 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 296,71 лева).

            10. Поземлен имот с идентификатор 65468.162.36 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, шест, две, точка, три, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.04.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 5405 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000264, съседи: 65468.119.8; 65468.119.7; 65468.122.16; 65468.122.9; 65468.162.35; 65468.162.34; 65468.122.15; 65468.121.12; 65468.121.11, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6302/20.05.2022 г., с начална тръжна цена 4 351 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 334,84 лева).