Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Алеко Константиново, с. Мало Конаре, с. Синитово, с. Црънча и с. Сбор, община Пазарджик

1397

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 50/24.03.2022 год., взето с Протокол № 13 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Алеко Константиново, с. Мало Конаре, с. Синитово, с. Црънча и с. Сбор, община Пазарджик, по приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 12.05.2022 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

- За позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 10 и № 11 не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица, посочени в член 3, ал. 7 и в случай, че не отговарят на условията по чл. 3 „в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 08.04.2022 г. до 10.05.2022 г. на място след заявка в общинска администрация Пазарджик или в съответното кметство, на чиято територия се намира имотът, обект на продажбата.

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 11.05.2022 год. по IBAN сметка BG81UBBS 80023300455810  при ОББ АД, BIC код UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 10.05.2022 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 11.05.2022 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242              

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 12.05.2022 г. от 11.30 часа

 

 

1.  Поземлен имот с идентификатор 55155.9.361 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, девет, точка, три, шест, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. «Проф. Иван Батаклиев» ГРАО-1, с площ 628 кв.м, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, категория на замята: 4, предишен идентификатор: 55155.9.265, номер по предходен план: 7559 квартал: 78, парцел I-177, търговия и услуги, съседи: 55155.9.362, 55155.505.9590, 55155.9.266, 55155.9.269, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6195/11.02.2022 г., с начална тръжна цена 62 800 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 416,30 лева).

 

2. Поземлен имот с идентификатор 55155.9.362 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, девет, точка, три, шест, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. «Проф. Иван Батаклиев» ГРАО-1, с площ 541 кв.м, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, категория на замята: 4, предишен идентификатор: 55155.9.269; 55155.9.265, номер по предходен план: 7559 квартал: 78, парцел II - търговия и услуги, съседи: 55155.9.365, 55155.9.363, 55155.505.9590, 55155.9.269, 55155.9.361, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6196/11.02.2022 г., с начална тръжна цена 54 100 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 943,00 лева).

 

3.  Поземлен имот с идентификатор 55155.9.363 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, девет, точка, три, шест, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. «Проф. Иван Батаклиев» ГРАО-1, с площ 1337 кв.м, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, категория на замята: 4, предишен идентификатор: 55155.9.264, номер по предходен план: 7559 квартал: 78, парцел III-търговия и услуги, съседи: 55155.9.365, 55155.9.364, 55155.505.9590, 55155.9.362, 55155.9.269, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6197/11.02.2022 г., с начална тръжна цена 133 700 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 7 273,30 лева).

 

4.  Поземлен имот с идентификатор 55155.9.364 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, девет, точка, три, шест, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. «Проф. Иван Батаклиев» ГРАО-1, с площ 1172 кв.м, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, категория на замята: 4, предишен идентификатор: 55155.9.264, номер по предходен план: 7559 квартал: 78, парцел IV-търговия и услуги, съседи: 55155.505.9590, 55155.9.363, 55155.9.365, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6198/11.02.2022 г., с начална тръжна цена 117 200 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 6 375,70 лева).

 

5.  Поземлен имот с идентификатор 00254.501.699 (нула, нула, две, пет, четири, точка, пет, нула, едно, точка, шест, девет, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-195/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 29.12.2021 г., адрес на поземления имот: с. Алеко Константиново, ул. «Александър Стамболийски», с площ 1159 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 242, квартал: 2, парцел: V, съседи: 00254.501.2425, 00254.501.245, 00254.501.523, 00254.501.242, 00254.501.665, 00254.501.243., сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6191/24.01.2022 г., с начална тръжна цена 8 314, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 208,00 лева).

 

6.  Поземлен имот с идентификатор 46749.501.1704 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, седем, нула, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 29.12.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, ул. «Седемдесет и девета», с площ 497 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 487, квартал: 40, парцел: XI, съседи: 46749.501.486, 46749.501.487, 46749.501.1634, 46749.501.1703, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6190/24.01.2022 г., с начална тръжна цена 3 579, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 233,30 лева).

 

7.  Поземлен имот с идентификатор 66559.501.908 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, пет, нула, едно, точка, девет, нула, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-280/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 10.12.2021 г., адрес на поземления имот: с. Синитово, ул. «Тридесет и трета», с площ 392 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, предишен идентификатор: 56559.501.684, номер по предходен план: квартал: 15, парцел: I-търговия и услуги, съседи: 66559.501.744, 66559.501.100, 66559.501.99, 66559.501.715, 66559.501.684, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6132/23.11.2021 г., с начална тръжна цена 2 800, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 761,50 лева).

 

8.  Поземлен имот с идентификатор 78570.501.312 (седем, осем, пет, седем, нула, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-205/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.12.2021 г., адрес на поземления имот: с. Црънча, ул. «Двадесета» № 10, с площ 1195 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 312, квартал: 34, парцел: I, съседи: 78570.501.313, 78570.501.314, 78570.501.798, 78570.5601.761, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6129/10.11.2021 г., с начална тръжна цена 14 563, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 369,70 лева).

 

9.  Поземлен имот с идентификатор 78570.501.313 (седем, осем, пет, седем, нула, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-205/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.11.2021 г., адрес на поземления имот: с. Црънча, ул. «Четиридесет и седма» № 24, с площ 1283 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 313, квартал: 34, парцел: XII, съседи: 78570.501.799, 78570.501.314, 78570.501.312, 78570.501.761, 78570.501.780, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6130/10.11.2021 г., с начална тръжна цена 15 636, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 765,20 лева).

 

10.  Поземлен имот с идентификатор 65468.135.76 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, три, пет, точка, седем, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.01.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ: 3000 кв.м, трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, категория на земята: 0, предишен идентификатор: 65468.135.82, номер по предходен план: 000335, съседи: 65468.501.72; 65468.135.89; 65468.501.395; 65468.135.68; 65468.135.77; 65468.501.367, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6170/14.12.2021 г., с начална тръжна цена 4 284 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 171,20 лева).

 

 11. Поземлен имот с идентификатор 65468.135.77 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, три, пет, точка, седем, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.01.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ: 3000 кв.м, трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, категория на земята: 0, предишен идентификатор: 65468.135.82, номер по предходен план: 000335, съседи: 65468.135.76; 65468.135.68; 65468.135.78; 65468.501.367, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6171/14.12.2021 г., с начална тръжна цена 4 284 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 171,20 лева).