Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, община Пазарджик

1600

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства и Решение № 264/25.11.2021 г., взето с Протокол № 12 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 11.02.2022 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, ”Заседателна зала”, ет. 2.

        До участие в търга се допускат:

        - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

        - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

        Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 10.01.2022 г. до 10.02.2022 г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 10.02.2022 год. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 09.02.2022 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% /един процент/ върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 /сто и двадесет/ лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б”  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 10.02.2022 г.

За справки: стая 605, 603, 608 тел.(034) 402-357, 402-286, 402-296  

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 11.02.2022 г. от 11.30 часа

 

          1. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.464 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, четири, шест, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 07.10.2021 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Венец» 7, с площ 42567 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  за друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, съседи: 55155.508.462, 55155.508.675, 55155.508.676, 55155.508.677, 55155.508.465, 55155.508.467, 55155.508.466, 55155.508.463, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6080/14.09.2021 г., с начална тръжна цена 554 588 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 481 007,10 лева).

        2. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.470 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, четири, седем, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Синитевска», с площ 13246 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  за друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 0, съседи: 55155.508.471, 55155.508.9001, 55155.508.672, 55155.508.459, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6081/14.09.2021 г., с начална тръжна цена 172 577 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 149 679,80 лева).

        3. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.471 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, четири, седем, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Венец» 7, с площ 70165 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  за друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 0, съседи: 55155.508.470, 66559.1.37, 66559.1.38, 55155.508.472, 66559.100.1, 55155.508.473, 55155.508.479, 55155.508.511, 55155.508.671, 55155.508.459, 55155.508.672, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6083/14.09.2021 г., с начална тръжна цена 914 150 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 792 864,50 лева).

        4. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.474 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, четири, седем, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Синитевска»,, с площ 13240 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  за друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 0, съседи: 55155.508.472, 66559.1.30, 66559.1.38, 66559.1.45, 66559.1.44, 66559.6.142, 66559.1.40, 66559.1.39, 55155.508.479, 55155.508.473, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6082/14.09.2021 г., с начална тръжна цена 172 498 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 149 612,00 лева).

        5. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.762 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, седем, шест, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Заводска»,, с площ 59517 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  за друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: 55155.508.461, номер по предходен план: 65, съседи: 55155.508.459, 55155.508.462, 55155.508.458, 55155.508.761, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6079/14.09.2021 г., с начална тръжна цена 775 422 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 672 542,10 лева).