Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, общ. Пазарджик

1249

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 20/24.02.2022 год., взето с Протокол № 2 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, общ. Пазарджик по приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 20.04.2022 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – Заседателна зала, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 18.03.2022 г. до 18.04.2022 г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик.

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 19.04.2022 год. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска Банка АД Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 18.04.2022 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 19.04.2022 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242              

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 20.04.2022 г. от 11.30 часа

 

  1. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.128 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, едно, две, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 18.12.2019 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400ул. «Драва» № 11, с площ 1834 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за обществена сграда, комплекс, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 10299, квартал: 507, парцел III, съседи: 55155.54.24, 55155.508.129, 55155.508.139, 55155.508.127, актуван с акт за частна общинска собственост № 5580/18.11.2019 г., с начална тръжна цена 58 688 лева, по оценка, определена от оценител на имоти(данъчна оценка 20 724,20 лева).
  2. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.521 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, две, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 18.12.2019 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, с площ 2051 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 507, парцел V, съседи: 55155.508.774, 55155.508.139, 55155.508.129, 55155.54.24, актуван с акт за частна общинска собственост № 5577/18.11.2019 г., с начална тръжна цена 65 632 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 23 176,30 лева).