Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Ивайло, община Пазарджик

1413

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение 103/27.04.2022 г., взето с Протокол № 5  на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Ивайло, община Пазарджик, по приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 09.06.2022 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 05.05.2022 г. до 07.06.2022 г. на място след заявка в общинска администрация Пазарджик или кметство Ивайло.

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 08.06.2022 год. по IBAN сметка BG81UBBS 80023300455810  при ОББ АД, BIC код UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 07.06.2022 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 08.06.2022 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242             

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 09.06.2022 г. от 11.30 часа

 

 

1. Поземлен имот с идентификатор 55155.506.372 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, три, седем, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.05.2020 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. «Петър Бонев» № 138, с площ 844 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за дърводобивната и дървообработващата промишленост, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 1, съседи: 55155.506.1208, 55155.506.373, 55155.506.368, 55155.506.371, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 55155.506.372.1: застроена площ 132 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда, актуван с акт за частна общинска собственост № 5712/10.04.2020 г., с начална тръжна цена 126 600 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 10 668,20 лева).

            2. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1359 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, пет, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 959 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.1336, номер по предходен план: квартал: 64, парцел: І, съседи: 32010.501.1207, 32010.501.1370, 32010.501.1360, 32010.33.79, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6246/25.03.2022 г., с начална тръжна цена 11 508 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 309,30 лева).

            3. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1360 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, шест, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 870 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.1337, номер по предходен план: квартал: 64, парцел: ІІ, съседи: 32010.501.1359, 32010.501.1370, 32010.501.1361, 32010.501.1206, 32010.501.591, 32010.33.111, 32010.33.79, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6247/25.03.2022 г., с начална тръжна цена 10 440 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 909,30 лева).

            4. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1361 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, шест, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 710 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.1338; 32010.501.1337, номер по предходен план: квартал: 64, парцел: ІІІ, съседи: 32010.501.1370, 32010.501.1369, 32010.501.1362, 32010.501.1206, 32010.501.1360, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6248/25.03.2022 г., с начална тръжна цена 8 520 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 190,40 лева).

            5. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1362 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, шест, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 900 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.1339; 32010.501.1338, номер по предходен план: квартал: 64, парцел: ІV, съседи: 32010.501.1369, 32010.501.1367, 32010.501.1366, 32010.501.1363, 32010.501.1206, 32010.501.1361, 32010.501.1370, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6249/25.03.2022 г., с начална тръжна цена 10 800 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 044,20 лева).

            6. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1363 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, шест, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 933 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.1340; 32010.501.1339, номер по предходен план: квартал: 64, парцел: V, съседи: 32010.501.1366, 32010.501.1208, 32010.501.1364, 32010.501.1206, 32010.501.1362, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6250/25.03.2022 г., с начална тръжна цена 11 196 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 192,40 лева).

            7. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1364 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, шест, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 851 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.1341, номер по предходен план: квартал: 64, парцел: VI, съседи: 32010.501.1208, 32010.501.1365, 32010.501.1206, 32010.501.1363, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6251/25.03.2022 г., с начална тръжна цена 10 212 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 824,00 лева).

            8. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1366 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, шест, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 872 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.1342; 32010.501.1339, номер по предходен план: квартал: 64, парцел: VII, съседи: 32010.501.1208, 32010.501.1363, 32010.501.1362, 32010.501.1367, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6252/25.03.2022 г., с начална тръжна цена 10 464 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 918,30 лева).

            9. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1367 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, шест, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 770 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.1345; 32010.501.1343; 32010.501.1339, номер по предходен план: квартал: 64, парцел: VIII, съседи: 32010.501.1208, 32010.501.1366, 32010.501.1362, 32010.501.1369, 32010.501.1368, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6253/28.03.2022 г., с начална тръжна цена 9 240 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 460,00 лева).

            10. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1368 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, шест, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 685 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.1345; 32010.501.1344, номер по предходен план: квартал: 64, парцел: IX, съседи: 32010.501.1208, 32010.501.1367, 32010.501.1369, 32010.501.1207, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6254/28.03.2022 г., с начална тръжна цена 8 220 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 078,00 лева).

            11. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1369 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, шест, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 850 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.1346; 32010.501.1345, номер по предходен план: квартал: 64, парцел: X, съседи: 32010.501.1368, 32010.501.1367, 32010.501.1362, 32010.501.1361, 32010.501.1370, 32010.501.1207, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6255/28.03.2022 г., с начална тръжна цена 10 200 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 819,50 лева).

            12. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1370 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, седем, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 783 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.1346; 32010.501.1337; 32010.501.1336 номер по предходен план: квартал: 64, парцел: XI, съседи: 32010.501.1207, 32010.501.1369, 32010.501.1362, 32010.501.1361, 32010.501.1360, 32010.501.1359, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6256/28.03.2022 г., с начална тръжна цена 9 396 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 518,40 лева).