Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Ивайло, община Пазарджик

1356

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства и Решение № 6/21.01.2022 г., взето с Протокол № 1 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Ивайло, община Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 17.03.2022 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, ”Заседателна зала”, ет. 2.

        До участие в търга се допускат:

        - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

        - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

        Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 14.02.2022 г. до 15.03.2022 г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик и кметство Ивайло.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 16.03.2022 год. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 15.03.2022 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% /един процент/ върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 /сто и двадесет/ лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б”  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 16.03.2022 г.

За справки: стая 605, 603, 608 тел.(034) 402-357, 402-286, 402-296  

 

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 17.03.2022 г. от 11.30 часа

 

          1. Поземлен имот с идентификатор 55155.505.1311 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, едно, три, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.11.2021 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, бул. «Христо Ботев», с площ 311 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  за търговски обект, комплекс, предишен идентификатор: 55155.505.1167, номер по предходен план: квартал: 64, парцел XX, съседи: 55155.505.1312, 55155.505.9581, 55155.505.1166, 55155.505.1169, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6155/13.12.2021 г., с начална тръжна цена 46 650 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 913,80 лева).

          2. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.309 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, три, нула, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.04.2021 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Заводска», с площ 3150 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 0, съседи: 55155.508.310, 55155.508.308, 55155.508.604, 55155.508.629, 55155.508.413, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5965/17.03.2021 г., с начална тръжна цена 78 750 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 35 595,00 лева).

          3. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.311 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, три, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.04.2021 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Заводска», с площ 3242 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 0, съседи: 55155.508.310, 55155.508.629, 55155.508.246, 55155.508.312, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5963/17.03.2021 г., с начална тръжна цена 81 050 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 36 634,60 лева).

          4. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.438 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, четири, три, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.04.2021 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Мильо Войвода» № 5, с площ 2448 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  незастроен имот за производствен, складов обект, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 0, съседи: 55155.508.439, 55155.508.413, 55155.508.823, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5959/12.03.2021 г., с начална тръжна цена 73 440 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 27 662,40 лева).

          5. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1315 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, едно, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.10.2021 г., адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 1080 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.16, номер по предходен план: квартал: 51, парцел: XV-общ., съседи: 32010.501.1200, 32010.501.1316, 32010.501.5, 32010.501.3, 32010.501.2, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6087/06.10.2021 г., с начална тръжна цена 12 960 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 853,00 лева).

          6. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1316 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.10.2021 г., адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 1150 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.6; 32010.501.16, номер по предходен план: квартал: 51, парцел: XVI-общ., съседи: 32010.501.1200, 32010.501.1317, 32010.501.6, 32010.501.5, 32010.501.1315, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6088/06.10.2021 г., с начална тръжна цена 13 800 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 167,50 лева).

          7. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1317 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, едно, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.10.2021 г., адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 1196 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.6; 32010.501.16; 32010.501.7, номер по предходен план: квартал: 51, парцел: XVII-общ., съседи: 32010.501.1200, 32010.501.1318, 32010.501.1322, 32010.501.6, 32010.501.1316, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6089/06.10.2021 г., с начална тръжна цена 14 352 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 374,20 лева).      

          8. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1318 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, едно, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 10.11.2021 г., адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 1058 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.16; 32010.501.7, номер по предходен план: квартал: 51, парцел: XVIII-общ., съседи: 32010.501.1200, 32010.501.1319, 32010.501.1323, 32010.501.1322, 32010.501.1317, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6090/06.10.2021 г., с начална тръжна цена 12 696 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 754,10 лева).         

          9. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1319 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, едно, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 10.11.2021 г., адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 1052 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.16; 32010.501.7, номер по предходен план: квартал: 51, парцел: XIX-общ., съседи: 32010.501.1320, 32010.501.8, 32010.501.1323, 32010.501.1318, 32010.501.1200, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6091/06.10.2021 г., с начална тръжна цена 12 624 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 727,20 лева).         

          10. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1320 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, две, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 10.11.2021 г., адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 1038 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.16, номер по предходен план: квартал: 51, парцел: XX-общ., съседи: 32010.501.1321, 32010.501.9, 32010.501.8, 32010.501.1319, 32010.501.1200, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6092/06.10.2021 г., с начална тръжна цена 12 456 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 664,30 лева).

          11. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1321 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, две, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 10.11.2021 г., адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 1106 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.16, номер по предходен план: квартал: 51, парцел: XXI-общ., съседи: 32010.501.15, 32010.501.14, 32010.501.13, 32010.501.12, 32010.501.9, 32010.501.1320, 32010.501.1200, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6093/07.10.2021 г., с начална тръжна цена 13 272 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 969,80 лева).