Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, поземлен имот с идентификатор 65468.135.76 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

513

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредбата за общинската собственост и Решение № 50/24.03.2023 г., взето с Протокол № 3  на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 65468.135.76 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, три, пет, точка, седем, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.01.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ: 3000 кв.м, трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, категория на земята: 0, предишен идентификатор: 65468.135.82, номер по предходен план: 000335, съседи: 65468.501.72; 65468.135.89; 65468.501.395; 65468.135.68; 65468.135.77; 65468.501.367, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с Акт за частна общинска собственост № 6170/14.12.2021 год., вписан в дв. вх. рег. № 11650/31.12.2021 г., том 42, Акт № 76 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с начална тръжна цена 4 284.00 лева /четири хиляди двеста осемдесет и четири лева/.

Обявата за продажба на недвижимият имот – частна общинска собственост, ще бъде изложена в сградата на Общината, на таблото до входа, кметството по местонахождение на имота, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg

Търгът ще се проведе на 19.10.2023 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

- не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица, посочени в член 3, ал. 7 и в случай, че не отговарят на условията по чл. 3 и чл. 3 „в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 15.09.2023 г. до 17.10.2023 г. на място след заявка в кметство Сбор.

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 18.10.2023 год. по IBAN сметка BG81UBBS 80023300455810  при ОББ АД, BIC код UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 17.10.2023 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 18.10.2023 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242