Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, а именно: Поземлен имот с идентификатор 55155.508.855, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. Искра, с площ 742 кв.м.

1059

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72 от Наредба за общинската собственост и Решение № 97/28.04.2021 г., взето с Протокол № 4 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, а именно: Поземлен имот с идентификатор 55155.508.855 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, осем, пет, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-12456-18.12.2020 г. на началника на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Искра, с площ 742 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за обществена сграда, комплекс, предишен идентификатор: 55155.508.8, номер по предходен план: 55155.508.8, квартал: 2, парцел XII-8, за обществено обслужване, съседи: 55155.508.484, 55155.508.527, 55155.508.8, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5912/09.02.2021 г., с начална тръжна цена 74 379 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 8 384,60 лева).

ЗАБЕЛЕЖКА: През имота преминава подземна слаботокова линия /пощенски кабел/.

Търгът ще се проведе на 26.07.2022 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, „Заседателна зала”, ет. 2.

         До участие в търга се допускат:

         - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

         - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

         Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 24.06.2022 г. до 25.07.2022 г. на място, след заявка в общинска администрция.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 25.07.2022 год. по IBAN сметка BG 81 UBBS 8002 33 00455810 BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 22.07.2022 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% /един процент/ върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 /сто и двадесет/ лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б”  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 25.07.2022 г.

За справки: стая 605, 603, 608 тел.(034) 402-357, 402-286, 402-296