Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2944/05.10.2012 год., вписан в дв. вх. рег. № 8608/09.10.2012 г., том ХХХIII, Акт № 145

291

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 11/31.01.2018 год., взето с Протокол № 1 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижим  имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2944/05.10.2012 год., вписан в дв. вх. рег. № 8608/09.10.2012 г., том ХХХIII, Акт № 145, а именно:

        Поземлен имот с идентификатор 55155.505.1111 /пет пет едно пет пет точка пет нула пет точка едно едно едно едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. “К. Величков, с площ 136 кв.м. (сто тридесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –за складова база. Стар идентификатор: 55155.505.936. Номер по предходен план 10261, квартал: 84. При съседи ПИ с идентификатори: 55155.505.9518, 55155.505.1140, 55155.505.1108, 55155.505.937, 55155.505.1112, с начална тръжна цена: 8 160.00 лева (осем хиляди сто и шестдесет лева), без ДДС

Обявата за продажба недвижимият имот – частна общинска собственост, ще бъде изложена в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 11.05.2021 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – Заседателна зала, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 09.04.2021 г. до 07.05.2021 г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик.

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 10.05.2021 год. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска Банка АД Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 07.05.2021 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 10.05.2021 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242