Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.436.1.11 по кадастралната карта на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Пловдивска” № 2, ет. 4

969

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал.3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства Решение № 164/26.10.2017 год., взето с Протокол № 11 на Общински съвет - Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.436.1.11 /пет пет едно пет пет точка пет нула три точка четири три шест точка едно точка едно едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК- София, последно изменеие със Заповед №  18-7050-09.09.2015 г. на Началник на СГКК- Пазарджик, с адрес на имота: гр. Пазарджик, ул. „Пловдивска” № 2, ет. 4, с площ от 117.00 кв.м. (сто и седемнадесет квадратни метра). Прилежащи части 12 % ид. части от общ. части  на сградата и от правото на строеж. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 55155.503.436. Предназначение- за офис, брой нива на обекта 1. Имотът попада в УПИ IV-435.436 за търг. и услуги, кв. 1361 по плана на гр. Пазарджик. Стар идентификатор 55155.503.436.1.6. Съседи самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 55155.503.436.1.17, под обекта: 55155.503.436.1.15, над обекта: нямa, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4792/19.04.2017 год., вписан в дв. вх. рег. № 3403/24.04.2017 г., том 11, Акт № 106, с начална тръжна цена 55 000.00 лева (петдесет и пет хиляди лева), по оценка, определена от оценител на имоти.

Oбявата за продажба на недвижимия имот – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложена в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 02.03.2022 г. от 11.45 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 28.01.2022 г. до 28.02.2022 г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик.

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 01.03.2022 год. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска Банка АД Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 28.02.2022 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 01.03.2022 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242