Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор 66559.14.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, общ. Пазарджик, адрес на поземления имот: местност СРЕЩА

1001

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за общинската собственост и Решение 41/28.02.2019 г., взето с Протокол № 2 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор 66559.14.73 (шест шест пет пет девет точка едно четири точка седем три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-53/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма, адрес на поземления имот: местност СРЕЩА,  площ: 3 986 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване –  друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 8, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 014073, съседи: 66559.14.54, 66559.14.53, 53335.142.28, 53335.142.25, 66559.14.67, 66559.14.74, 66559.14.51, актуван с Акт за частна общинска собственост № 5207/15.11.2018 год., вписан в дв. вх. рег. № 9798/20.11.2018 г., том 33, Акт № 100, с начална тръжна цена: 3 200 лева (три хиляди и двеста лева).

Обявеният за продажба недвижим имот – частна общинска собственост, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 22.12.2022 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

  - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК и които отговарят на условията, посочени в член 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК и които отговарят на условията, посочени в член 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 18.11.2022 г. до 20.12.2022 г. на място след заявка в кметство Синитово, община Пазарджик.

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 21.12.2022 год. по IBAN сметка BG81UBBS 80023300455810  при ОББ АД, BIC код UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 20.12.2022 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 21.12.2022 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242