Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор 55155.528.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Чая» № 2

907

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал.3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства Решение № 190/29.11.2018 год., взето с Протокол № 12 на Общински съвет - Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор 55155.528.49 (пет пет едно пет пет точка пет две осем точка четири девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Чая» № 2, с площ 1 971 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: 23, квартал: 49, парцел I, съседи: 55155.528.51, 55155.528.150, 55155.528.50, 55155.528.46, 55155.528.47, 55155.528.48, ведно със сгради: сграда с идентификатор 55155.528.49.1 (пет пет едно пет пет точка пет две осем точка четири девет точка едно)  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.528.49, застроена площ 108 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, стар идентификатор: няма, сграда с идентификатор 55155.528.49.2 (пет пет едно пет пет точка пет две осем точка четири девет точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.528.49, застроена площ 213 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: селскостопанска сграда, стар идентификатор: няма, сграда с идентификатор 55155.528.49.3 (пет пет едно пет пет точка пет две осем точка четири девет точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.528.49, застроена площ 96 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, стар идентификатор: няма, актуван с акт за частна общинска собственост № 1364/16.04.2009 г., с начална тръжна цена 37 530 лева (в т.ч. земя - 29 580 лева и сгради – 7 950 лева), по оценка, определена от оценител на имоти.

Oбявата за продажба на недвижимия имот – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложена в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 02.03.2022 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 28.01.2022 г. до 28.02.2022 г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик.

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 01.03.2022 год. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска Банка АД Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 28.02.2022 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 01.03.2022 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242