Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор № 55155.502.86 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: ул. «Павел Бобеков» № 42, с площ 410 кв.м.

1245

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства и Решение № 72/31.03.2016 г., взето с Протокол № 4 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор № 55155.502.86 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: ул. «Павел Бобеков» № 42, с площ 410 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: имоти с идентификатори №№ 55155.502.9504, 55155.502.85, 55155.502.102, 55155.502.101, 55155.502.100, 55155.502.87, актуван с акт за частна общинска собственост № 4470/02.02.2016 г. на начална тръжна цена 28 700 лева (данъчна оценка 6 478 лева).

Търгът ще се проведе на 02.11.2021 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, зала ”Архитектурен съвет”, ет. 2.

        До участие в търга се допускат:

        - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

        - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

        Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 01.10.2021 г. до 01.11.2021 г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 01.11.2021 год. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 29.10.2021 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% /един процент/ върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 /сто и двадесет/ лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б”  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 01.11.2021 г.

За справки: стая 605, 603, 608 тел.(034) 402-357, 402-286, 402-296