Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор 48444.501.317 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мирянци, общ. Пазарджик

1028

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 44/25.02.2021 год., взето с Протокол № 2 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор 48444.501.317 (четири, осем, четири, четири, четири, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-278/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.01.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мирянци, с площ 916 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 2, парцел V, съседи: 48444.501.316, 48444.501.323, 48444.501.285, 48444.501.253, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с Акт за частна общинска собственост № 5885/14.02.2020 год., вписан в дв. вх. рег. № 8675/23.12.2020 г., том 31, Акт № 49 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с начална тръжна цена: 9 160 лева /девет хиляди сто и шестдесет лева/, без ДДС.

Обявата за продажба на недвижимият имот – частна общинска собственост, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на  28.07.2021 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – Заседателна зала, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 25.06.2021 г. до 26.07.2021 г. на място, след заявка в кметство Мирянци, общ. Пазарджик.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 27.07.2021 год. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска Банка АД Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 26.07.2021 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 27.07.2021 г.

 

     За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242