Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор 30572.501.506 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с площ 16130 кв.м.

571

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за общинската собственост и Решение № 32/23.02.2023 г., взето с Протокол № 2 на Общински съвет – Пазарджик, променено с Решение № 165/29.06.2023 г., взето с Протокол № 7 на Общински съвет – Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

            За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор 30572.501.506 (три, нула, пет, седем, две, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-196/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Звъничево, с площ 16130 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  за друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 20б, парцел: II, съседи: 30572.32.22, 30572.32.13, 30572.501.837, 30572.501,196, 30572.32.11, 30572.32.12, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6412/20.01.2023 г., с начална тръжна цена 150 009 лева (данъчна оценка 72 480,20 лева).

ЗАБЕЛЕЖКА: В източната част на имота по дължина преминава напоителен канал.

Търгът ще се проведе на 15.08.2023 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, „Заседателна зала”, ет. 2.

            До участие в търга се допускат:

            - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

            - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

            Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 14.07.2023 г. до 14.08.2023 г. на място, след заявка в кметство Звъничево.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 14.08.2023 год. по IBAN сметка BG 81 UBBS 8002 33 00455810 BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 11.08.2023 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% /един процент/ върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 /сто и двадесет/ лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б”  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 14.08.2023 г.

За справки: стая 605, 603, 608 тел.(034) 402-357, 402-286, 402-296