Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, а именнио: Поземлен имот с идентификатор 44879.501.274 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

307

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредбата за общинската собственост и Решение № 66/24.03.2023 г., взето с Протокол №  3  на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, а именнио: Поземлен имот с идентификатор 44879.501.274 (четири, четири, осем, седем, девет, точка, пет, нула, едно, точка, две, седем, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-203/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Ляхово, с площ 993 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 13, квартал: 46, парцел: VII, съседи: 44879.501.369, 44879.124,2, 44879.501.244, 44879.501.283, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с Акт за частна общинска собственост № 6436/13.02.2023 год., вписан в дв. вх. рег. № 1050/17.02.2023 г., том 4, Акт № 39 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с начална тръжна цена- 12 909.00 лева /дванадесет хиляди деветстотин и девет лева/, без ДДС.

Обявата за продажба недвижимият имот – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложена в сградата на Общината, на таблото до входа, кметството по местонахождение на имота, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg

Търгът ще се проведе на 20.07.2023 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотита може да се извърши всеки работен ден от 15.06.2023 г. до 18.07.2023 г. на място след заявка в кметство Ляхово.

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 19.07.2023 год. по IBAN сметка BG81UBBS 80023300455810  при ОББ АД, BIC код UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 18.07.2023 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 19.07.2023 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242