Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост в пакет, находящи се в землището на в с. Величково, с. Огняново и с. Хаджиево, общ. Пазарджик

1047

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 17/24.02.2022 год., взето с Протокол № 2 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба  на имоти - частна общинска собственост в пакет, находящи се в землището на в с. Величково, с. Огняново и с. Хаджиево, общ. Пазарджик, чрез публичен търг с тайно наддаване в пакет, съдържащ 15 броя имоти с обща площ 182 130 кв.м., с начална тръжна цена на пакета в размер на 188 527 лв. /сто осемдесет и осем хиляди петстотин двадесет и седем лева/, с предназначение – за изграждане на енергийни обекти по смисъла на & 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката.

Имотите, подробно описани в Приложение № 1, се продават само в пакет.

Обявените за продажба в пакет имоти – частна общинска собственост, подробно описани в Приложение №1, с началната му тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 06.04.2022 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – зала ”Заседателна зала”, етаж 2.

            До участие в търга се допускат юридически лица, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението, за което са продават имотите в пакета, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация, които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК и които отговарят на условията, посочени в член 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 04.03.2022 г. до 04.04.2022 г. на място, след заявка в кметства с. Величково, с. Огняново и с. Хаджиево, общ. Пазарджик.

Депозитната вноска за пакета е в размер на 169 674.30 лв. /сто шестдесет и девет хиляди шестстотин седемдесет и четири лева и тридесет стотинки/. Депозитът се внася по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF, до 16.30 часа на 05.04.2022 год.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 04.04.2022 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената, съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик за пакета е в размер на 1 885.27 лв. /хиляда осемстотин осемдесет и пет лева и двадесет и седем стотинки/.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 05.04.2022 г.

 

За справки: стая 608, 605, 603 тел.(034); 402-296; 402-357; 402-286.   

 

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ПАКЕТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 06.04.2022 г. от 11.30 часа

 

            1. Поземлен имот с идентификатор 10505.45.1 (едно, нула, пет, нула, пет, точка, четири, пет, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-243/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Величково, местност КИПИРА, с площ 23027 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 7, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 045001, съседи: 10505.45.400; 10505.45.2; 10505.45.952; 10505.47.395, актуван с акт за частна общинска собственост № 6135/30.11.2021 г., с пазарна цена на имота 16 755 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 373,04 лева);

            2. Поземлен имот с идентификатор 10505.45.2 (едно, нула, пет, нула, пет, точка, четири, пет, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-243/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Величково, местност КИПИРА, с площ 27277 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 7, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 045002, съседи: 10505.45.400; 10505.45.399; 10505.45.952; 10505.45.1, актуван с акт за частна общинска собственост № 6136/30.11.2021 г., с пазарна цена на имота 21 043 лева (в т.ч. пазарна цена на имота – 19 847 лева и цена на дървесината на корен – 1 196 лева), по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 441,89 лева);

            3. Поземлен имот с идентификатор 10505.45.901 (едно, нула, пет, нула, пет, точка, четири, пет, точка, девет, нула, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-243/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Величково, местност КИПИРА, с площ 64729 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пясъци, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000901, съседи: 10505.45.734; 10505.45.7; 10505.45.8; 10505.51.826; 10505.45.825; 10505.45.902; 10505.45.400; 10505.45.402; 10505.47.394; 10505.45.5, актуван с акт за частна общинска собственост № 6137/30.11.2021 г., с пазарна цена на имота 96 966 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 89 999,20 лева);

            4. Поземлен имот с идентификатор 53335.800.14 (пет, три, три, три, пет, точка, осем, нула, нула, точка, едно, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-279/31.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 19.02.2021 г., адрес на поземления имот: с. Огняново, местност КАРАТОПРАК, с площ 1502 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид нива, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 800014, съседи: 53335.800.15; 53335.800.50; 53335.800.16; 53335.800.3, актуван с акт за частна общинска собственост № 6139/01.12.2021 г., с пазарна цена на имота 1 157 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 117,76 лева);

            5. Поземлен имот с идентификатор 53335.800.15 (пет, три, три, три, пет, точка, осем, нула, нула, точка, едно, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-279/31.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 19.02.2021 г., адрес на поземления имот: с. Огняново, местност КАРАТОПРАК, с площ 6857 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид нива, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 800015, съседи: 53335.800.27; 53335.800.19; 53335.800.18; 53335.800.17; 53335.800.16; 53335.800.14; 53335.800.3; 53335.800.1, актуван с акт за частна общинска собственост № 6140/01.12.2021 г., с пазарна цена на имота 5 576 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 537,59 лева);

            6. Поземлен имот с идентификатор 53335.800.16 (пет, три, три, три, пет, точка, осем, нула, нула, точка, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-279/31.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 19.02.2021 г., адрес на поземления имот: с. Огняново, местност КАРАТОПРАК, с площ 3281 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид нива, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 800016, съседи: 53335.800.15; 53335.800.50; 53335.800.17; 53335.800.14, актуван с акт за частна общинска собственост № 6141/01.12.2021 г., с пазарна цена на имота 2 668 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 257,23 лева);

            7. Поземлен имот с идентификатор 53335.800.18 (пет, три, три, три, пет, точка, осем, нула, нула, точка, едно, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-279/31.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 19.02.2021 г., адрес на поземления имот: с. Огняново, местност КАРАТОПРАК, с площ 2011 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид нива, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 800018, съседи: 53335.800.20; 53335.800.21; 53335.800.17; 53335.800.15; 53335.800.19, актуван с акт за частна общинска собственост № 6142/01.12.2021 г., с пазарна цена на имота 1 549 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 157,66 лева);

            8. Поземлен имот с идентификатор 53335.800.19 (пет, три, три, три, пет, точка, осем, нула, нула, точка, едно, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-279/31.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 19.02.2021 г., адрес на поземления имот: с. Огняново, местност КАРАТОПРАК, с площ 3311 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид нива, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 800019, съседи: 53335.800.27; 53335.800.20; 53335.800.21; 53335.800.18; 53335.800.17; 53335.800.15, актуван с акт за частна общинска собственост № 6143/01.12.2021 г., с пазарна цена на имота 2 693 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 259,58 лева);

            9. Поземлен имот с идентификатор 53335.800.20 (пет, три, три, три, пет, точка, осем, нула, нула, точка, две, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-279/31.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 19.02.2021 г., адрес на поземления имот: с. Огняново, местност КАРАТОПРАК, с площ 3061 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид нива, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 800020, съседи: 53335.800.23; 53335.800.22; 53335.800.21; 53335.800.18; 53335.800.19; 53335.800.27, актуван с акт за частна общинска собственост № 6144/01.12.2021 г., с пазарна цена на имота 2 489 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 239,98 лева);

            10. Поземлен имот с идентификатор 53335.800.23 (пет, три, три, три, пет, точка, осем, нула, нула, точка, две, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-279/31.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 19.02.2021 г., адрес на поземления имот: с. Огняново, местност КАРАТОПРАК, с площ 4174 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид нива, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 800023, съседи: 53335.800.22; 53335.800.50; 53335.800.21; 53335.800.20; 53335.800.27, актуван с акт за частна общинска собственост № 6145/02.12.2021 г., с пазарна цена на имота 3 394 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 327,24 лева);

            11. Поземлен имот с идентификатор 53335.800.24 (пет, три, три, три, пет, точка, осем, нула, нула, точка, две, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-279/31.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 19.02.2021 г., адрес на поземления имот: с. Огняново, местност КАРАТОПРАК, с площ 6601 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид нива, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 800024, съседи: 53335.800.25; 53335.800.50; 53335.800.27, актуван с акт за частна общинска собственост № 6146/02.12.2021 г., с пазарна цена на имота 5 368 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 517,52 лева);

            12. Поземлен имот с идентификатор 53335.800.25 (пет, три, три, три, пет, точка, осем, нула, нула, точка, две, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-279/31.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 19.02.2021 г., адрес на поземления имот: с. Огняново, местност КАРАТОПРАК, с площ 4019 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид нива, категория на земята: 8, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 800025, съседи: 53335.800.50; 53335.800.24; 53335.800.27, актуван с акт за частна общинска собственост № 6147/02.12.2021 г., с пазарна цена на имота 2 752 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 112,53 лева);

            13. Поземлен имот с идентификатор 77061.187.7 (седем, седем, нула, шест, едно, точка, едно, осем, седем, точка, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Хаджиево, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, с площ 10753 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 187007, съседи: 77061.220.9; 77061.220.10; 77061.187.8; 77061.187.6; 77061.187.101; 77061.187.26; 77061.220.3; 77061.220.4; 77061.220.5; 77061.220.8, актуван с акт за частна общинска собственост № 6148/02.12.2021 г., с пазарна цена на имота 8 745 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 293,56 лева);

            14. Поземлен имот с идентификатор 77061.187.45 (седем, седем, нула, шест, едно, точка, едно, осем, седем, точка, четири, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Хаджиево, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, с площ 1570 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 187045, съседи: 77061.220.10; 77061.187.16; 77061.187.44; 77061.187.13; 77061.187.14, актуван с акт за частна общинска собственост № 6149/02.12.2021 г., с пазарна цена на имота 1 142 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 42,86 лева);

            15. Поземлен имот с идентификатор 77061.220.10 (седем, седем, нула, шест, едно, точка, две, две, нула, точка, едно, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: местност ЕСАКА, с площ 19957 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 220010, съседи: 77061.231.31; 77061.187.25; 77061.187.39; 77061.187.45; 77061.187.14; 77061.187.16; 77061.187.104; 77061.187.42; 77061.187.29; 77061.187.8; 77061.187.7; 77061.220.6; 77061.220.9; 77061.220.11, актуван с акт за частна общинска собственост № 5730/27.05.2020 г., с пазарна цена на имота 16 229 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2053,58 лева),

            с начална тръжна цена на пакета в размер на 188 527 лева.