Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост в пакет, находящи се в землището на с. Сбор, община Пазарджик, съдържащ 7 броя имоти, с обща площ 256 432 кв.м.

380

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 13/27.01.2021 год., взето с Протокол № 1 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба  на имоти - частна общинска собственост в пакет, находящи се в землището на с. Сбор, община Пазарджик, съдържащ 7 броя имоти, с обща площ 256 432 кв.м., с начална тръжна цена на пакета в размер на 151 779.00 лв. /сто петдесет и една хиляди седемстотин седемдесет и девет лева/, с предназначение – за изграждане на енергийни обекти по смисъла на & 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката.

Имотите, подробно описани в Приложение № 1, се продават само в пакет.

Обявените за продажба в пакет имоти – частна общинска собственост, подробно описани в Приложение №1, с началната му тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 25.03.2021 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – зала ”Архитектурен съвет”, етаж 2.

          До участие в търга се допускат юридически лица, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението, за което са продават имотите в пакета, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация, които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК и които отговарят на условията, посочени в член 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 19.02.2021 г. до 23.03.2021 г. на място, след заявка в кметство Сбор, община Пазарджик.

Депозитната вноска за пакета е в размер на 136 601.10 лв. /сто тридесет и шест хиляди шестстотин и един лева и десет стотинки/. Депозитът се внася по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF, до 16.30 часа на 24.03.2021 год.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 23.03.2021 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената, съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик за пакета е в размер на 1 517.79 лв. /хиляда петстотин и седемнадесет лева и седемдесет  и девет стотинки/.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 24.03.2021 г.

 

За справки: стая 606, 605, 603 тел.(034); 402-424; 402-357; 402-286.

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ПАКЕТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 25.03.2021 г. от 11.30 часа

 

          1. Поземлен имот с идентификатор 65468.107.2 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, седем, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.01.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност САКАРДЖА, с площ 70116 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 107002, съседи: 65468.112.5, 65468.112.11, 65468.107.4, 65468.107.3, 65468.107.1, 65468.112.13, актуван с акт за частна общинска собственост № 5588/20.11.2019 г., с пазарна цена на имота 39 218 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 702,12 лева);

            2. Поземлен имот с идентификатор 65468.109.9 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, девет, точка, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.01.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност САКАРДЖА, с площ 5695 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – гори и храсти в земеделска земя, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 109009, съседи: 65468.112.11, 65468.109.11, 65468.109.7, 65468.109.8, актуван с акт за частна общинска собственост № 5589/21.11.2019 г., с пазарна цена на имота 2 867 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 820,08 лева);

            3. Поземлен имот с идентификатор 65468.112.2 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, две, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.01.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност САКАРДЖА, с площ 5284 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 112002, съседи: 65468.112.11, 65468.112.5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5592/21.11.2019 г., с пазарна цена на имота 2 956 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 414,27 лева);

            4. Поземлен имот с идентификатор 65468.112.3 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, две, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 31.05.2019 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност САКАРДЖА, с площ 82994 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 112003, съседи: 65468.112.12, 65468.114.3, 65468.114.2, 65468.112.11, актуван с акт за частна общинска собственост № 5432/24.04.2019 г., с пазарна цена на имота 55 156 лева, (в т.ч. пазарна цена на имота – 46 421 лева и цена на дървесината на корен – 8 735 лева) по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 913,09 лева);

            5. Поземлен имот с идентификатор 65468.112.5 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, две, точка, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 31.05.2019 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност САКАРДЖА, с площ 24097 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 112005, съседи: 65468.112.2, 65468.112.11, 65468.107.4, 65468.107.2, актуван с акт за частна общинска собственост № 5433/24.04.2019 г., с пазарна цена на имота 12 804 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 751,83 лева);

            6. Поземлен имот с идентификатор 65468.112.7 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, две, точка, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 31.05.2019 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност САКАРДЖА, с площ 46596 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 112007, съседи: 65468.112.11, актуван с акт за частна общинска собственост № 5434/24.04.2019 г., с пазарна цена на имота 26 063 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 635,52 лева);

            7. Поземлен имот с идентификатор 65468.113.37 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, три, точка, три, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.01.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност САКАРДЖА, с площ 21650 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 113037, съседи: 65468.113.33, 65468.113.36, 65468.113.39, 65468.112.12, 65468.113.22, 65468.113.38, актуван с акт за частна общинска собственост № 5593/21.11.2019 г., с пазарна цена на имота 12 715 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 909,53 лева),

 

            с начална тръжна цена на пакета в размер на 151 779 лева.