Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост в пакет, находящи се в землището на с. Сбор, община Пазарджик, съдържащ 3 броя имоти, с обща площ 243 611 кв.м.

891

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 49/24.03.2022 год., взето с Протокол № 3 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба  на имоти - частна общинска собственост в пакет, находящи се в землището на с. Сбор, община Пазарджик, съдържащ 3 броя имоти, с обща площ 243 611 кв.м., с начална тръжна цена на пакета в размер на 197 391.00 лв. /сто деветдесет и седем хиляди триста деветдесет и един лева/, с предназначение – за изграждане на енергийни обекти по смисъла на & 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката.

Имотите, подробно описани в Приложение № 1, се продават само в пакет.

Обявените за продажба в пакет имоти – частна общинска собственост, подробно описани в Приложение №1, с началната им тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 09.05.2022 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

      До участие в търга се допускат юридически лица, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението, за което се продават имотите в пакета, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация, които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК и които отговарят на условията, посочени в член 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 04.04.2022 г. до 04.05.2022 г. на място, след заявка в кметство Сбор, община Пазарджик.

Депозитната вноска за пакета е в размер на 177 651.90 лв. /сто седемдесет и седем хиляди шестстотин петдесет и един лева и деветдесет стотинки/. Депозитът се внася по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF, до 16.30 часа на 05.05.2022 год.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 04.05.2022 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената, съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик за пакета е в размер на 1 973.91 лв. /хиляда деветстотин седемдесет и три лева и деветдесет  и една стотинки/.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 05.05.2022 г.

 

За справки: стая 605, 603 и 608, тел.(034); 402-357; 402-286; 402-296. 

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ПАКЕТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 09.05.2022 г. от 11.30 часа

 

       1. Поземлен имот с идентификатор 65468.103.12 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, три, точка, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.10.2021 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност КАПАНИЩАТА, с площ 118492 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – гори и храсти в земеделска земя, категория на земята: 8, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 103012, съседи: 65468.103.13; 65468.103.11; 65468.103.16; 65468.103.9; 65468.103.8; 65468.103.7; 65468.103.18; 65468.102.38; 65468.103.6; 65468.103.17; 65468.103.2; 65468.103.5, актуван с акт за частна общинска собственост № 6207/02.03.2022 г., с пазарна цена на имота 94 044 лева (в т.ч. пазарна цена на имота – 73 722 лева и цена на дървесината на корен – 20 322 лева), по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 493,00 лева);

       2. Поземлен имот с идентификатор 65468.103.13 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, три, точка, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.10.2021 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност КАПАНИЩАТА, с площ 122045 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – гори и храсти в земеделска земя, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 103013, съседи: 65468.103.15; 65468.103.11; 65468.103.16; 65468.103.12; 65468.103.2; 65468.103.1; 65468.104.22; 65468.104.21; 65468.104.24, актуван с акт за частна общинска собственост № 6208/02.03.2022 г., с пазарна цена на имота 101 159 лева (в т.ч. пазарна цена на имота – 78 408 лева и цена на дървесината на корен – 22 751 лева), по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 514,90 лева);

       3. Поземлен имот с идентификатор 65468.103.14 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, три, точка, едно, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.10.2021 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност КАПАНИЩАТА, с площ 3074 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – гори и храсти в земеделска земя, категория на земята: 8, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 103014, съседи: 65468.103.15; 65468.103.16, актуван с акт за частна общинска собственост № 6209/02.03.2022 г., с пазарна цена на имота     2 189 лева (в т.ч. пазарна цена на имота – 1 705 лева и цена на дървесината на корен – 484 лева), по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 38,73 лева),

       с начална тръжна цена на пакета в размер на 197 391 лева.