Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост в пакет, находящи се в землището на с. Сбор, община Пазарджик, съдържащ 20 броя имоти, с обща площ 68 108 кв.м.

601

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за общинската собственост и Решение № 65/24.03.2023 год., взето с Протокол № 3 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба  на имоти - частна общинска собственост в пакет, находящи се в землището на с. Сбор, община Пазарджик, съдържащ 20 броя имоти, с обща площ 68 108 кв.м., с начална тръжна цена на пакета в размер на 69 968.00 лв. /шестдесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и осем лева/.

Имотите, подробно описани в Приложение № 1, се продават само в пакет.

Списъкът на обявените за продажба в пакет имоти – частна общинска собственост, подробно описани в Приложение № 1, с началната им тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 11.05.2023 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

       До участие в търга се допускат:

       - физически лица, които са закупили тръжни книжа, нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК и които отговарят на условията, посочени в член 3 и член 3в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

       - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация, които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК и които отговарят на условията, посочени в член 3 и член 3в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 07.04.2023 г. до 09.05.2023 г. на място, след заявка в кметство Сбор, община Пазарджик.

Депозитната вноска за пакета е в размер на 62 971.20 лв. /шестдесет и две хиляди деветстотин седемдесет и един лева и двадесет стотинки/. Депозитът се внася по IBAN сметка BG 81 UBBS 8002 33 00455810 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF, до 16.30 часа на 10.05.2023 год.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 09.05.2023 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената, съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик за пакета е в размер на 699.68 лв. /шестстотин деветдесет и девет лева и шестдесет  и осем стотинки/.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 10.05.2023 г.

 

За справки: стая 605, 603 и 608, тел.(034); 402-357; 402-286; 402-296.

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ПАКЕТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 11.05.2023 г. от 11.30 часа

 

      Поземлен имот с идентификатор 65468.50.41 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, пет, нула, точка, четири, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Сбор, местност НЕЙКОВИ ДЪБИЦИ, с площ 673 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000385, съседи: 65468.50.40; 65468.50.42; 65468.166.14, актуван с акт за частна общинска собственост № 6454/08.03.2023 г., вписан в дв. вх. рег. № 2033/20.03.2023 г., том 7, Акт № 93 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с пазарна цена на имота 1 137 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 888,40 лева);

      Поземлен имот с идентификатор 65468.51.25 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, пет, едно, точка, две, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 3723 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000026, съседи: 65468.53.7; 65468.53.8; 65468.53.9; 65468.53.10; 65468.53.11; 65468.53.12; 65468.53.13, 65468.53.14, 65468.53.15, 65468.52.25, 65468.52.20, 65468.52.21, 65468.52.22, 65468.52.23, 65468.52.24, 65468.51.20, 65468.51.21, 65468.52.27, 65468.51.22, 65468.51.6, 65468.51.7, 65468.51.8, 65468.51.9, 65468.51.10, 65468.51.11, 65468.51.19, 65468.51.24, 65468.51.23, 65468.51.17, 65468.51.16, 65468.51.15, 65468.51.14, 65468.51.13, 65468.173.89, 65468.53.28, актуван с акт за частна общинска собственост № 6455/08.03.2023 г., вписан в дв. вх. рег. № 2041/20.03.2023 г., том 7, Акт № 101 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с пазарна цена на имота 3 708 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 197,69 лева);

      Поземлен имот с идентификатор 65468.52.27 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, пет, две, точка, две, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 5372 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000025, съседи: 65468.53.15; 65468.53.16; 65468.52.20; 65468.52.19; 65468.50.16; 65468.50.15, 65468.50.14, 65468.62.23, 65468.50.1, 65468.50.44, 65468.49.1, 65468.49.21, 65468.48.22, 65468.48.25, 22681.195.524, 65468.48.1, 65468.52.10, 65468.52.9, 65468.52.8, 65468.52.7, 65468.52.6, 65468.52.5, 65468.52.4, 65468.52.3, 22681.97.524, 65468.52.2, 65468.52.1, 65468.51.26, 65468.52.26, 65468.51.22, 65468.51.25,  актуван с акт за частна общинска собственост № 6456/08.03.2023 г., вписан в дв. вх. рег. № 2039/20.03.2023 г., том 7, Акт № 99 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с пазарна цена на имота 5 351 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 285,25 лева);

      Поземлен имот с идентификатор 65468.64.29 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, шест, четири, точка, две, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 2143 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000337, съседи: 65468.166.14; 65468.64.30; 65468.64.14; 65468.64.15; 65468.64.16; 65468.64.17; 65468.64.18; 65468.64.19; 65468.50.40, 65468.64.20, 65468.64.21, 65468.64.22, 65468.64.23, 65468.64.25, актуван с акт за частна общинска собственост № 6457/08.03.2023 г., вписан в дв. вх. рег. № 2096/21.03.2023 г., том 7, Акт № 133 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с пазарна цена на имота 2 079 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 145,40 лева);

      Поземлен имот с идентификатор 65468.65.20 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, шест, пет, точка, две, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 1253 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000102, съседи: 65468.65.13; 65468.65.21; 65468.65.19; 65468.65.10; 65468.65.9; 65468.65.8; 65468.65.7; 65468.65.6; 65468.50.40; 65468.65.5; 65468.65.4, 65468.65.3, 65468.65.2, 65468.65.1, актуван с акт за частна общинска собственост № 6458/08.03.2023 г., вписан в дв. вх. рег. № 2034/20.03.2023 г., том 7, Акт № 94 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с пазарна цена на имота 1 216 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 77,62 лева);

      Поземлен имот с идентификатор 65468.101.13 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, едно, точка, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 1319 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000104, съседи: 65468.101.4; 65468.101.5; 65468.101.6; 65468.166.14; 65468.101.7; 65468.101.8; 65468.101.3; 65468.101.14, 65468.101.10, актуван с акт за частна общинска собственост № 6459/08.03.2023 г., вписан в дв. вх. рег. № 2035/20.03.2023 г., том 7, Акт № 95 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с пазарна цена на имота 1 280 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 89,49 лева);

      Поземлен имот с идентификатор 65468.102.38 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, две, точка, три, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 10271 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000109, съседи: 65468.104.29; 65468.104.1; 65468.104.23; 65468.104.22; 65468.103.19; 65468.103.17; 65468.103.12; 65468.103.18; 65468.102.1; 65468.102.35; 65468.102.2; 65468.102.31; 65468.102.34; 65468.102.36; 65468.102.33; 65468.102.22; 65468.102.21; 65468.102.20; 65468.102.19; 65468.102.4; 65468.102.37; 65468.102.18; 65468.102.17; 65468.102.16; 65468.102.15; 65468.102.13; 65468.102.14; 65468.102.7; 65468.105.9; 65468.102.40, актуван с акт за частна общинска собственост № 6460/08.03.2023 г., вписан в дв. вх. рег. № 1936/16.03.2023 г., том 7, Акт № 31 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с пазарна цена на имота 10 498 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 636,29 лева);

      Поземлен имот с идентификатор 65468.103.15 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, три, точка, едно, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 8332 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000093, съседи: 65468.103.13; 65468.117.13; 65468.117.8; 65468.117.15; 65468.117.11; 65468.119.10; 65468.121.11; 65468.121.12; 65468.121.2; 65468.122.23; 65468.121.1; 65468.123.9; 65468.123.10; 65468.124.4; 65468.124.3; 65468.124.1; 65468.124.2; 65468.101.14; 65468.102.36; 65468.103.14; 65468.102.41; 65468.102.31; 65468.102.42; 65468.102.35; 65468.102.34; 65468.103.16; 65468.104.26; 65468.104.24, актуван с акт за частна общинска собственост № 6461/08.03.2023 г., вписан в дв. вх. рег. № 1940/16.03.2023 г., том 7, Акт № 35 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с пазарна цена на имота 8 299 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 516,17 лева);

      Поземлен имот с идентификатор 65468.104.24 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, четири, точка, две, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 3226 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000145, съседи: 65468.117.2; 65468.117.13; 65468.104.27; 65468.103.13; 65468.103.15; 65468.104.26, 65468.104.23, 65468.104.1, 65468.115.15, 65468.117.1, актуван с акт за частна общинска собственост № 6462/08.03.2023 г., вписан в дв. вх. рег. № 1938/16.03.2023 г., том 7, Акт № 33 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с пазарна цена на имота 3 213 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 171,30 лева);

      Поземлен имот с идентификатор 65468.119.8 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, девет, точка, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 3888 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000149, съседи: 65468.119.7; 65468.118.19; 65468.118.27; 65468.118.17; 65468.120.5; 65468.162.36; 65468.162.34; 65468.120.7; 65468.120.1; 65468.120.8, актуван с акт за частна общинска собственост № 6463/08.03.2023 г., вписан в дв. вх. рег. № 1934/16.03.2023 г., том 7, Акт № 29 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с пазарна цена на имота 3 873 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 206,45 лева);

      Поземлен имот с идентификатор 65468.120.5 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, две, нула, точка, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 3667 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000151, съседи: 65468.120.4; 65468.120.3; 65468.163.27; 65468.163.2; 65468.163.1; 65468.166.9, 65468.162.31, 65468.162.34, 65468.162.1, 65468.120.7, 65468.119.8, 65468.120.6, актуван с акт за частна общинска собственост № 6464/08.03.2023 г., вписан в дв. вх. рег. № 1939/16.03.2023 г., том 7, Акт № 34 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с пазарна цена на имота 3 653 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 194,72 лева);

      Поземлен имот с идентификатор 65468.124.2 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, две, четири, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 1398 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000106, съседи: 65468.103.15; 65468.124.1; 65468.125.27; 65468.101.14, актуван с акт за частна общинска собственост № 6465/08.03.2023 г., вписан в дв. вх. рег. № 1981/16.03.2023 г., том 7, Акт № 60 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с пазарна цена на имота 1 332 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 86,61 лева);

      Поземлен имот с идентификатор 65468.124.3 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, две, четири, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 2091 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000107, съседи: 65468.103.15; 65468.124.4; 65468.162.35; 65468.125.27, 65468.124.1, актуван с акт за частна общинска собственост № 6466/08.03.2023 г., вписан в дв. вх. рег. № 2083/21.03.2023 г., том 7, Акт № 123 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с пазарна цена на имота 2 028 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 129,54 лева);

      Поземлен имот с идентификатор 65468.125.26 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, две, пет, точка, две, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 1728 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000153, съседи: 65468.125.18; 65468.125.19; 65468.125.20; 65468.125.21; 65468.162.35; 65468.125.25; 65468.125.24; 65468.125.13; 65468.125.12; 65468.125.11; 65468.125.28; 65468.125.10; 65468.125.9; 65468.125.22; 65468.125.15; 65468.125.16; 65468.125.17, актуван с акт за частна общинска собственост № 6467/08.03.2023 г., вписан в дв. вх. рег. № 2040/20.03.2023 г., том 7, Акт № 100 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с пазарна цена на имота 1 676 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 107,05 лева);

      Поземлен имот с идентификатор 65468.125.28 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, две, пет, точка, две, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 2853 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000105, съседи: 65468.125.15; 65468.125.26; 65468.162.35; 65468.125.3; 65468.125.4; 65468.125.5; 65468.125.6; 65468.125.7; 65468.125.8; 65468.166.22; 65468.125.2; 65468.125.1; 65468.125.22; 65468.125.27, актуван с акт за частна общинска собственост № 6468/08.03.2023 г., вписан в дв. вх. рег. № 2036/20.03.2023 г., том 7, Акт № 96 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с пазарна цена на имота 2 768 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 176,74 лева);

      Поземлен имот с идентификатор 65468.162.29 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, шест, две, точка, две, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 1448 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000158, съседи: 65468.162.5; 65468.162.31; 65468.162.13; 65468.162.14; 65468.162.15; 65468.162.16; 65468.162.30; 65468.162.12; 65468.162.11; 65468.162.10; 65468.162.9; 65468.162.7; 65468.162.6, актуван с акт за частна общинска собственост № 6469/08.03.2023 г., вписан в дв. вх. рег. № 2037/20.03.2023 г., том 7, Акт № 97 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с пазарна цена на имота 1 405 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 89,70 лева);

      Поземлен имот с идентификатор 65468.162.31 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, шест, две, точка, три, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 3055 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000200, съседи: 65468.162.28; 65468.162.18; 65468.166.9; 65468.162.17; 65468.164.1; 65468.162.19; 65468.162.32; 65468.162.13; 65468.162.29; 65468.162.5; 65468.162.2; 65468.162.1; 65468.120.5, актуван с акт за частна общинска собственост № 6470/08.03.2023 г., вписан в дв. вх. рег. № 2042/20.03.2023 г., том 7, Акт № 102 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с пазарна цена на имота 3 043 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 162,22 лева);

      Поземлен имот с идентификатор 65468.162.32 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, шест, две, точка, три, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 3200 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000166, съседи: 65468.162.31; 65468.162.20; 65468.164.7; 65468.162.19; 65468.162.18; 65468.164.1; 65468.164.3; 65468.164.2; 65468.164.16; 65468.166.9; 65468.166.10; 65468.166.11; 65468.166.17; 65468.165.3; 65468.165.2; 65468.165.1; 65468.161.9; 65468.166.18; 65468.166.19; 65468.166.20; 65468.166.14; 65468.162.33; 65468.162.27, актуван с акт за частна общинска собственост № 6471/08.03.2023 г., вписан в дв. вх. рег. № 2087/21.03.2023 г., том 7, Акт № 127 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с пазарна цена на имота 3 187 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 217,12 лева);

      Поземлен имот с идентификатор 65468.162.34 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, шест, две, точка, три, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 5951 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000154, съседи: 65468.119.8; 65468.162.36; 65468.119.7; 65468.162.1; 65468.120.5; 65468.162.2; 65468.162.3; 65468.162.4; 65468.162.8; 65468.162.7; 65468.162.10; 65468.162.11; 65468.162.12; 65468.162.30; 65468.166.20; 65468.161.10; 65468.162.33; 65468.161.5; 65468.161.1; 65468.161.7; 65468.162.35; 65468.162.21; 65468.120.7, актуван с акт за частна общинска собственост № 6472/08.03.2023 г., вписан в дв. вх. рег. № 1935/16.03.2023 г., том 7, Акт № 30 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с пазарна цена на имота 5 928 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 368,66 лева);

      Поземлен имот с идентификатор 65468.166.23 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, шест, шест, точка, две, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ГРОБИЩАТА, с площ 2517 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000321, съседи: 65468.47.25; 65468.47.28; 65468.47.17; 65468.47.23; 65468.166.14, 65468.47.9; 22681.97.525; 65468.47.2; 65468.47.24, актуван с акт за частна общинска собственост № 6473/08.03.2023 г., вписан в дв. вх. рег. № 1937/16.03.2023 г., том 7, Акт № 32 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с пазарна цена на имота 4 295 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 322,40 лева),

 

      с начална тръжна цена на пакета в размер на 69 968 лева.