Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост в пакет, находящи се в землището на с. Априлци и с. Сбор, община Пазарджик

549

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за общинската собственост и Решение № 31 от 23.02.2023г., взето с Протокол № 2 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба  на имоти - частна общинска собственост в пакет, находящи се в землището на с. Априлци и с. Сбор, община Пазарджик, съдържащ 31 броя имоти с обща площ 62 768 кв.м., с начална тръжна цена на пакета в размер на 60 998.00 лв. /шестдесет хиляди деветстотин деветдесет и осем лева/, с предназначение – за изграждане на енергийни обекти по смисъла на & 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката.

Имотите, подробно описани в Приложение № 1, се продават само в пакет.

Обявените за продажба в пакет имоти – частна общинска собственост, подробно описани в Приложение №1, с началната му тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 07.04.2023 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – зала “Архитектурен съвет”, етаж 2.

       До участие в търга се допускат юридически лица, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението, за което сe продават имотите в пакета, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация, които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК и които отговарят на условията, посочени в член 3 и чл. 3 в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 06.03.2023 г. до 05.04.2023 г. на място, след заявка в кметство Априлци или кметство Сбор, община Пазарджик.

Депозитната вноска за пакета е в размер на 54 898.20 лв. /петдесет и четири хиляди осемстотин деветдесет и осем лева и двадесет стотинки/ по IBAN сметка BG81UBBS 80023300455810  при ОББ АД, BIC код UBBSBGSF до 16.30 часа на 06.04.2023 г.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 05.04.2023 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената, съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик за пакета е в размер на 609.98 лв. /шестстотин и девет лева и деветдесет и осем стотинки/.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 06.04.2023 г.

 

За справки: стая 606, 605, 603 тел.(034); 402-424; 402-357; 402-286.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ПАКЕТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 07.04.2023 г. от 11.30 часа

 

          Поземлен имот с идентификатор 00571.503.2 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, пет, нула, три, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-123/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Априлци, местност СВЕТИ СПАС, с площ 1999 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 503002, съседи: 00571.503.1; 00571.503.5; 00571.503.4; 00571.503.18; 00571.503.3, актуван с акт за частна общинска собственост № 5336/14.02.2019 г., с пазарна цена на имота 1 991 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 205,70 лева);

            Поземлен имот с идентификатор 00571.503.3 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, пет, нула, три, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-123/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Априлци, местност СВЕТИ СПАС, с площ 2039 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 503003, съседи: 00571.503.2; 00571.503.4; 00571.503.18, актуван с акт за частна общинска собственост № 5337/14.02.2019 г., с пазарна цена на имота 2 031 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 209,81 лева);

            Поземлен имот с идентификатор 00571.503.4 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, пет, нула, три, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-123/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Априлци, местност СВЕТИ СПАС, с площ 2806 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 503004, съседи: 00571.503.5; 00571.888.9901; 00571.503.6; 00571.503.7; 00571.503.18; 00571.503.3; 00571.503.2, актуван с акт за частна общинска собственост № 5338/15.02.2019 г., с пазарна цена на имота 2 795 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 316,24 лева);

            Поземлен имот с идентификатор 00571.503.6 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, пет, нула, три, точка, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-123/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Априлци, местност СВЕТИ СПАС, с площ 2792 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 503006, съседи: 00571.888.9901; 00571.503.16; 00571.503.7; 00571.503.4, актуван с акт за частна общинска собственост № 5339/15.02.2019 г., с пазарна цена на имота 2 781 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 314,66 лева);

            Поземлен имот с идентификатор 00571.504.3 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, пет, нула, четири, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-123/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед КД-14-11/28.02.2020 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Априлци, местност СВЕТИ СПАС, с площ 1608 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 504003, съседи: 00571.504.14; 00571.500.131; 00571.504.4; 00571.504.10; 00571.504.13; 00571.500.129, актуван с акт за частна общинска собственост № 6401/06.01.2023 г., с пазарна цена на имота 1 602 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 181,22 лева);

            Поземлен имот с идентификатор 00571.504.4 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, пет, нула, четири, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-123/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед КД-14-11/28.02.2020 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Априлци, местност СВЕТИ СПАС, с площ 2544 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 504004, съседи: 00571.504.5; 00571.504.12; 00571.504.10; 00571.504.3; 00571.500.131, актуван с акт за частна общинска собственост № 6402/13.01.2023 г., с пазарна цена на имота 2 534 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 286,71 лева);

            Поземлен имот с идентификатор 00571.504.13 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, пет, нула, четири, точка, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-123/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед КД-14-11/28.02.2020 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Априлци, местност СВЕТИ СПАС, с площ 1614 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 5, предишен идентификатор: 00571.504.2; 00571.504.3, номер по предходен план: 504002, съседи: 00571.504.14; 00571.504.3; 00571.504.10; 00571.504.8; 00571.504.9, актуван с акт за частна общинска собственост № 6367/27.10.2022 г., с пазарна цена на имота 1 608 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 166,08 лева);

            Поземлен имот с идентификатор 00571.504.14 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, пет, нула, четири, точка, едно, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-123/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед КД-14-11/28.02.2020 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Априлци, местност СВЕТИ СПАС, с площ 272 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 5, предишен идентификатор: 00571.504.2; 00571.504.3, номер по предходен план: 504002, съседи: 00571.500.131; 00571.504.3; 00571.504.13; 00571.504.9; 00571.504.7; 00571.500.129, актуван с акт за частна общинска собственост № 6368/27.10.2022 г., с пазарна цена на имота 271 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 30,65 лева);

            Поземлен имот с идентификатор 00571.10.12 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, едно, нула, точка, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-123/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.01.2023 г., адрес на поземления имот: с. Априлци, местност КУРТ КУРИЯ, с площ 2053 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000015, съседи: 00571.10.9; 00571.8.5; 00571.12.1; 00571.12.2; 00571.10.6; 00571.10.5; 65468.163.19; 00571.10.7; 00571.10.8; 00571.10.13; 65468.163.20; 00571.9.7; 00571.10.11, актуван с акт за частна общинска собственост № 6415/02.02.2023 г., с пазарна цена на имота 1 689 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 109,01 лева);

            Поземлен имот с идентификатор 00571.10.13 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, едно, нула, точка, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-123/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.01.2023 г., адрес на поземления имот: с. Априлци, местност КУРТ КУРИЯ, с площ 785 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000019, съседи: 00571.9.7; 00571.10.10; 00571.10.11; 00571.10.12; 00571.10.5; 00571.10.4; 00571.10.3; 65468.163.19; 00571.10.2; 65468.163.18; 65468.163.17; 65468.163.16; 65468.163.20, актуван с акт за частна общинска собственост № 6416/02.02.2023 г., с пазарна цена на имота 646 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 41,68 лева);

            Поземлен имот с идентификатор 00571.14.20 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, едно, четири, точка, две, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-123/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.01.2023 г., адрес на поземления имот: с. Априлци, местност КУРТ КУРИЯ, с площ 2205 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000020, съседи: 00571.16.1; 00571.16.4; 00571.14.17; 00571.14.16; 00571.15.1; 00571.14.15; 00571.14.14; 00571.14.19; 00571.14.18; 00571.14.21; 00571.14.12; 00571.13.11; 00571.13.14, актуван с акт за частна общинска собственост № 6417/02.02.2023 г., с пазарна цена на имота 1 910 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 90,29 лева);

            Поземлен имот с идентификатор 00571.8.4 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, осем, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-123/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.01.2023 г., адрес на поземления имот: с. Априлци, местност ГУДЖИ ДЪБ, с площ 2851 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000002, съседи: 00571.7.20; 00571.8.1; 00571.11.55; 00571.8.2; 00571.8.3; 00571.8.5; 00571.9.4; 00571.9.1; 00571.9.2, актуван с акт за частна общинска собственост № 6414/02.02.2023 г., с пазарна цена на имота 2 346 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 176,62 лева);

            Поземлен имот с идентификатор 65468.58.8 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, пет, осем, точка, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Сбор, местност КЕЛ ТЕПЕ, с площ 2023 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 8, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 058008, съседи: 65468.59.1; 65468.59.17; 65468.58.7, 65468.58.6, актуван с акт за частна общинска собственост № 6377/18.11.2022 г., с пазарна цена на имота 2 404 лева, (в т.ч. пазарна цена на имота – 1 945 лева и цена на дървесината на корен – 459 лева), по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 56,64 лева);

            Поземлен имот с идентификатор 65468.58.33 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, пет, осем, точка, три, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Сбор, местност КЕЛ ТЕПЕ, с площ 5989 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – гори и храсти в земеделска земя, категория на земята: 8, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 058033, съседи: 65468.59.6; 65468.59.22; 65468.58.23; 65468.58.28; 65468.58.13; 65468.58.32; 65468.58.31, актуван с акт за частна общинска собственост № 6378/18.11.2022 г., с пазарна цена на имота 6 558 лева, (в т.ч. пазарна цена на имота – 5 239 лева и цена на дървесината на корен – 1 319 лева), по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 67,08 лева);

            Поземлен имот с идентификатор 65468.102.36 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, две, точка, три, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.01.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 1152 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000100, съседи: 65468.102.31; 65468.103.15; 65468.101.14; 65468.50.40; 65468.102.37; 65468.102.38, актуван с акт за частна общинска собственост № 6428/02.02.2023 г., с пазарна цена на имота 948 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 71,37 лева);

            Поземлен имот с идентификатор 65468.102.39 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, две, точка, три, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.01.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 4201 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000090, съседи: 65468.60.33; 65468.60.18; 65468.60.32; 65468.102.37; 65468.62.14; 65468.62.23; 65468.62.24; 65468.60.34; 65468.60.27, актуван с акт за частна общинска собственост № 6429/02.02.2023 г., с пазарна цена на имота 3 457 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 260,25 лева);

            Поземлен имот с идентификатор 65468.162.30 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, шест, две, точка, три, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.01.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 1262 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000157, съседи: 65468.162.29; 65468.162.16; 65468.162.20; 65468.162.25; 65468.162.26; 65468.162.24; 65468.162.23; 65468.162.22; 65468.162.21; 65468.162.34; 65468.162.12, актуван с акт за частна общинска собственост № 6430/02.02.2023 г., с пазарна цена на имота 1 038 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 78,18 лева);

            Поземлен имот с идентификатор 65468.163.26 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, шест, три, точка, две, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.01.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 898 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000202, съседи: 65468.163.6; 65468.163.27; 65468.163.9; 65468.163.8; 65468.166.9; 65468.163.7; 65468.163.4; 65468.163.5, актуван с акт за частна общинска собственост № 6431/02.02.2023 г., с пазарна цена на имота 739 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 47,68 лева);

            Поземлен имот с идентификатор 65468.163.27 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, шест, три, точка, две, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.01.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 3108 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000201, съседи: 65468.163.12; 65468.163.21; 65468.163.22; 65468.163.23; 65468.163.24; 65468.163.25; 65468.163.15; 65468.163.16; 65468.163.17; 65468.163.18; 65468.163.19; 00571.14.21; 65468.163.9; 65468.163.11; 65468.163.10; 65468.163.26; 65468.163.2; 65468.120.5; 65468.120.4; 65468.163.3; 65468.163.6; 65468.118.17, актуван с акт за частна общинска собственост № 6432/02.02.2023 г., с пазарна цена на имота 2 557 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 165,03 лева);

            Поземлен имот с идентификатор 65468.166.20 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, шест, шест, точка, две, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.01.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 1425 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000155, съседи: 65468.162.32; 65468.161.9; 65468.166.19; 65468.161.7; 65468.161.8; 65468.162.35; 65468.162.34, актуван с акт за частна общинска собственост № 6433/02.02.2023 г., с пазарна цена на имота 1 173 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 88,28 лева);

            Поземлен имот с идентификатор 65468.48.25 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, четири, осем, точка, две, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.01.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 606 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000032, съседи: 65468.48.1; 65468.52.27; 65468.48.2; 65468.48.3; 65468.47.25; 22681.195.524, актуван с акт за частна общинска собственост № 6418/02.02.2023 г., с пазарна цена на имота 499 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 32,18 лева);

            Поземлен имот с идентификатор 65468.50.39 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, пет, нула, точка, три, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.01.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 4532 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000030, съседи: 65468.50.13; 65468.102.37; 65468.50.28; 65468.50.29; 65468.50.31; 65468.50.32; 65468.50.34; 65468.50.36; 65468.50.37; 65468.50.38; 65468.50.40; 65468.48.24; 65468.49.11; 65468.47.25; 65468.49.21; 65468.49.12; 65468.50.44; 65468.62.23, актуван с акт за частна общинска собственост № 6419/02.02.2023 г., с пазарна цена на имота 3 729 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 280,76 лева);

            Поземлен имот с идентификатор 65468.50.42 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, пет, нула, точка, четири, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.01.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 322 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000031, съседи: 65468.50.40; 65468.63.10; 65468.63.1; 65468.166.14; 65468.63.16; 65468.50.41, актуван с акт за частна общинска собственост № 6420/02.02.2023 г., с пазарна цена на имота 265 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 21,85 лева);

            Поземлен имот с идентификатор 65468.50.43 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, пет, нула, точка, четири, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.01.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 160 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000094, съседи: 65468.50.22; 65468.50.17; 65468.50.21; 65468.62.23, актуван с акт за частна общинска собственост № 6421/02.02.2023 г., с пазарна цена на имота 132 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 8,50 лева);

            Поземлен имот с идентификатор 65468.50.44 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, пет, нула, точка, четири, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.01.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 2675 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000027, съседи: 65468.50.6; 65468.50.7; 65468.50.8; 65468.50.9 65468.50.10; 65468.50.13; 65468.50.11; 65468.50.12; 65468.50.39; 65468.49.12; 65468.49.13; 65468.49.14; 65468.49.15; 65468.49.16; 65468.49.17; 65468.49.18; 65468.49.1; 65468.49.19; 65468.49.20; 65468.52.27; 65468.50.1; 65468.50.2; 65468.50.3; 65468.50.4; 65468.50.5, актуван с акт за частна общинска собственост № 6422/02.02.2023 г., с пазарна цена на имота 2 201 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 165,72 лева);

            Поземлен имот с идентификатор 65468.52.26 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, пет, две, точка, две, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.01.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 801 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000028, съседи: 65468.52.16; 65468.52.17; 65468.52.18; 65468.52.19 65468.52.27; 65468.52.10; 65468.52.11; 65468.52.12; 65468.52.13; 65468.52.14; 65468.51.22; 65468.52.15, актуван с акт за частна общинска собственост № 6424/02.02.2023 г., с пазарна цена на имота 659 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 42,53 лева);

            Поземлен имот с идентификатор 65468.51.22 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, пет, едно, точка, две, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.01.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност БАЛАКЛАРЕ с площ 1088 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 8, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 051022, съседи: 65468.51.25; 65468.52.25; 65468.52.15; 65468.52.27; 65468.52.26; 65468.52.14; 65468.52.1; 65468.51.5; 65468.51.26; 65468.51.6, актуван с акт за частна общинска собственост № 6423/02.02.2023 г., с пазарна цена на имота 895 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 13,71 лева);

            Поземлен имот с идентификатор 65468.62.24 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, шест, две, точка, две, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.01.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 1628 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000095, съседи: 65468.60.31; 65468.60.34; 65468.102.39; 65468.62.14; 65468.62.13; 65468.62.22; 65468.62.21; 65468.62.20; 65468.62.11; 65468.62.10; 65468.62.19; 65468.62.18; 65468.62.17; 65468.62.8, актуван с акт за частна общинска собственост № 6425/02.02.2023 г., с пазарна цена на имота 1 340 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 86,45 лева);

            Поземлен имот с идентификатор 65468.63.16 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, шест, три, точка, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.01.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 998 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000034, съседи: 65468.63.2; 65468.63.17; 65468.166.14; 65468.50.42; 65468.63.1, актуван с акт за частна общинска собственост № 6426/02.02.2023 г., с пазарна цена на имота 821 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 67,71 лева);

            Поземлен имот с идентификатор 65468.65.21 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, шест, пет, точка, две, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.01.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 2321 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000099, съседи: 65468.65.17; 65468.65.16; 65468.101.14; 65468.166.14; 65468.101.1; 65468.65.12; 65468.65.11; 65468.65.10; 65468.65.19; 65468.50.40; 65468.65.20; 65468.65.14; 65468.65.18; 65468.65.15, актуван с акт за частна общинска собственост № 6427/02.02.2023 г., с пазарна цена на имота 1 910 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 157,48 лева);

            Поземлен имот с идентификатор 65468.166.21 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, шест, шест, точка, две, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 4011 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000332, съседи: 65468.162.35; 65468.166.14; 65468.101.8; 65468.166.22; 65468.125.27, актуван с акт за частна общинска собственост № 6413/26.01.2023 г., с пазарна цена на имота 7 469 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 924,50 лева),

         с начална тръжна цена на пакета в размер на 60 998 лева.