Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост в пакет, находящи се в землището на с. Априлци и с. Сбор, община Пазарджик, съдържащ 16 броя имоти

1111

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 184/30.09.2021 год., взето с Протокол № 10 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба  на имоти - частна общинска собственост в пакет, находящи се в землището на с. Априлци и с. Сбор, община Пазарджик, съдържащ 16 броя имоти, с обща площ 446 686 кв.м., с начална тръжна цена на пакета в размер на 338 199.00 лв. /триста тридесет и осем хиляди сто деветдесет и девет лева/, с предназначение – за изграждане на енергийни обекти по смисъла на & 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката.

Имотите, подробно описани в Приложение № 1, се продават само в пакет.

Обявените за продажба в пакет имоти – частна общинска собственост, подробно описани в Приложение №1, с началната му тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 10.11.2021 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – зала ”Архитектурен съвет”, етаж 2.

      До участие в търга се допускат юридически лица, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението, за което сe продават имотите в пакета, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация, които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК и които отговарят на условията, посочени в член 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 08.10.2021 г. до 08.11.2021 г. на място, след заявка в кметство Априлци или кметство Сбор, община Пазарджик.

Депозитната вноска за пакета е в размер на 304 379.10 лв. /триста и четири хиляди триста седемдесет и девет лева и десет стотинки/. Депозитът се внася по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF, до 16.30 часа на 09.11.2021 год.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 08.11.2021 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената, съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик за пакета е в размер на 3 381.99 лв. /три хиляди триста осемдесет и един лева и деветдесет и девет стотинки/.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 09.11.2021 г.

 

За справки: стая 606, 605, 603 тел.(034); 402-424; 402-357; 402-286.        

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ПАКЕТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 10.11.2021 г. от 11.30 часа

 

      1. Поземлен имот с идентификатор 00571.8.5 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, осем, точка, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-123/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Априлци, местност ГУДЖИ ДЪБ, с площ 38253 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназанчение, категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000362, съседи: 00571.8.4, 00571.8.3, 00571.8.7, 00571.11.52, 00571.8.6, 00571.12.1, 00571.10.12, 00571.9.7, 00571.9.6, 00571.9.4, актуван с акт за частна общинска собственост № 5037/06.03.2018 г., с пазарна цена на имота 58 879 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 50494,00 лева);

       2. Поземлен имот с идентификатор 65468.102.1 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, две, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност КАПАНИЩАТА, с площ 4003 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 8, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 102001, съседи: 65468.103.18, 65468.102.3, 65468.102.2, 65468.102.38, актуван с акт за частна общинска собственост № 5586/20.11.2019 г., с пазарна цена на имота 3029 лева, (в т.ч. пазарна цена на имота – 2 322 лева и цена на дървесината на корен – 707 лева) по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 112,08 лева);

       3. Поземлен имот с идентификатор 65468.103.11 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, три, точка, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност КАПАНИЩАТА, с площ 10389 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 8, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 103011, съседи: 65468.103.13, 65468.103.10, 65468.103.16, 65468.103.9, 65468.103.12, актуван с акт за частна общинска собственост № 5587/20.11.2019 г., с пазарна цена на имота 6 335 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 327,25 лева);

       4. Поземлен имот с идентификатор 65468.104.3 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, четири, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ЕЛЕНКА, с площ 4717 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – гори и храсти в земеделска земя, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 104003, съседи: 65468.104.22, 65468.104.4, 65468.102.38, 65468.104.2, актуван с акт за частна общинска собственост № 5594/21.11.2019 г., с пазарна цена на имота 3 739 лева, (в т.ч. пазарна цена на имота – 2 513 лева и цена на дървесината на корен – 1 225 лева) по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 624,06 лева);

       5. Поземлен имот с идентификатор 65468.104.4 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, четири, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ЕЛЕНКА, с площ 2132 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 104004, съседи: 65468.104.22, 65468.104.5, 65468.102.38, 65468.104.3, актуван с акт за частна общинска собственост № 5595/21.11.2019 г., с пазарна цена на имота 1136 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 103,62 лева);

       6. Поземлен имот с идентификатор 65468.104.5 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, четири, точка, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ЕЛЕНКА, с площ 12608 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – гори и храсти в земеделска земя, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 104005, съседи: 65468.104.22, 65468.102.38, 65468.104.4, актуван с акт за частна общинска собственост № 5596/21.11.2019 г., с пазарна цена на имота 10 376 лева, (в т.ч. пазарна цена на имота – 7 091 лева и цена на дървесината на корен – 3 285 лева) по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1668,04 лева);

       7. Поземлен имот с идентификатор 65468.104.11 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, четири, точка, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ЕЛЕНКА, с площ 8471 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 104011, съседи: 65468.104.18, 65468.104.19, 65468.104.20, 65468.104.12, 65468.104.22, 65468.104.10, актуван с акт за частна общинска собственост № 5597/21.11.2019 г., с пазарна цена на имота 5 266 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 617,54 лева);

       8. Поземлен имот с идентификатор 65468.104.15 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, четири, точка, едно, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ЕЛЕНКА, с площ 4913 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – гори и храсти в земеделска земя, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 104015, съседи: 65468.104.25, 65468.104.16, 65468.104.7, 65468.104.6, 65468.104.14, актуван с акт за частна общинска собственост № 5598/21.11.2019 г., с пазарна цена на имота 3 818 лева, (в т.ч. пазарна цена на имота – 2 618 лева и цена на дървесината на корен – 1 200 лева) по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 649,99 лева);

       9. Поземлен имот с идентификатор 65468.104.18 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, четири, точка, едно, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ЕЛЕНКА, с площ 8638 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 104018, съседи: 65468.104.17, 65468.104.24, 65468.104.19, 65468.104.11, 65468.104.10, 65468.104.9, 65468.104.16 актуван с акт за частна общинска собственост № 5599/21.11.2019 г., с пазарна цена на имота 4 602 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 419,81 лева);

       10. Поземлен имот с идентификатор 65468.104.19 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, четири, точка, едно, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ЕЛЕНКА, с площ 18010 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – гори и храсти в земеделска земя, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 104019, съседи: 65468.104.24, 65468.104.20, 65468.104.11, 65468.104.10, 65468.104.18, актуван с акт за частна общинска собственост № 5600/21.11.2019 г., с пазарна цена на имота 14 465 лева, (в т.ч. пазарна цена на имота – 10 129 лева и цена на дървесината на корен – 4 336 лева) по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2382,72 лева);

       11. Поземлен имот с идентификатор 65468.104.20 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, четири, точка, две, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ЕЛЕНКА, с площ 6216 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 104020, съседи: 65468.104.21, 65468.104.12, 65468.104.11, 65468.104.19, 65468.104.24, актуван с акт за частна общинска собственост № 5601/21.11.2019 г., с пазарна цена на имота 3 312 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 302,10 лева);

       12. Поземлен имот с идентификатор 65468.118.1 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, осем, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ПАЛЕШНИКОВА КОРИЯ, с площ 107864 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – гори и храсти в земеделска земя, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 118001, съседи: 00571.2.7, 65468.118.3, 65468.118.19, 65468.118.6, 65468.119.7, 65468.116.11, 65468.116.7, 65468.116.10, 65468.116.8, актуван с акт за частна общинска собственост № 5583/18.11.2019 г., с пазарна цена на имота 74 752 лева, (в т.ч. пазарна цена на имота – 62 578 лева и цена на дървесината на корен – 12 173 лева) по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 17473,97 лева);

       13. Поземлен имот с идентификатор 65468.118.14 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, осем, точка, едно, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 08.06.2021 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ПАЛЕШНИКОВА КОРИЯ, с площ 12940 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – гори и храсти в земеделска земя, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 118014, съседи: 65468.118.20, 00571.9.5, 00571.9.4, 00571.9.7, 65468.118.17, 65468.118.18, актуван с акт за частна общинска собственост № 6002/10.05.2021 г., с пазарна цена на имота 12 544 лева, (в т.ч. пазарна цена на имота – 7 124 лева и цена на дървесината на корен – 5 419 лева) по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 454,19 лева);

       14. Поземлен имот с идентификатор 65468.119.5 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, девет, точка, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ПАЛЕШНИКОВА КОРИЯ, с площ 124552 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 119005, съседи: 65468.119.4, 65468.119.7, 65468.119.2, 65468.121.11, 65468.119.6, 65468.103.15, 65468.119.3, 65468.116.10, 65468.117.11, актуван с акт за частна общинска собственост № 5584/20.11.2019 г., с пазарна цена на имота 76 271 лева, (в т.ч. пазарна цена на имота – 73 735 лева и цена на дървесината на корен – 2 536 лева) по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 9079,84 лева);

       15. Поземлен имот с идентификатор 65468.120.2 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, две, нула, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ЛАЗАРОВ КЕЛНИК, с площ 74127 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 120002, съседи: 65468.118.17, 65468.120.3, 65468.120.5, 65468.162.34, 65468.120.1, 65468.119.8, актуван с акт за частна общинска собственост № 5431/24.04.2019 г., с пазарна цена на имота 52 874 лева, (в т.ч. пазарна цена на имота – 43 006 лева и цена на дървесината на корен – 9 869 лева) по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 6538,00 лева);

       16. Поземлен имот с идентификатор 65468.120.4 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, две, нула, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ЛАЗАРОВ КЕЛНИК, с площ 8853 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 120004, съседи: 65468.118.17, 65468.163.27, 65468.120.3, 65468.120.5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5585/20.11.2019 г., с пазарна цена на имота 6 802 лева, (в т.ч. пазарна цена на имота – 4 874 лева и цена на дървесината на корен – 1 928 лева) по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 780,83 лева),

 

       с начална тръжна цена на пакета в размер на 338 199 лева.